Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2016» και «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, για τις οποίες υποβλήθηκε κοινή έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 2 Δεκεμβρίου 2016, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Φορολογίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση των εν λόγω προτάσεων νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος η οποία είχε οριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2016 αναβλήθηκε, ενώ το σώμα αποφάσισε την εκ νέου αναβολή της συζήτησής τους στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2016, για σκοπούς περαιτέρω μελέτης από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία εξόφλησης διάφορων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε δόσεις, ενώ σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να θεσπιστούν ρυθμίσεις οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα καταβολής συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δόσεις.

Ειδικότερα, με την πρώτη πρόταση νόμου προτείνεται μεταξύ άλλων η παραχώρηση δυνατότητας σε οφειλέτη να υποβάλλει αίτηση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου για φορολογικές οφειλές που υφίσταντο πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Επιπροσθέτως, προτείνεται όπως η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών πραγματοποιείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δε θα υπερβαίνει τις πενήντα τέσσερις για οφειλές μέχρι €100.000 και τις εξήντα δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης €1.852, για οφειλές πέραν των €100.000.

Με τη δεύτερη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και την κ. Άννα Θεολόγου, εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτη να συνάπτει γραπτή συμφωνία αποπληρωμής οφειλών σε δόσεις με τον Έφορο Φορολογίας, στην οποία να καθορίζονται οι όροι αποπληρωμής συσσωρευμένων οφειλών ΦΠΑ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του θέματος από την επιτροπή μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν κατά πλειοψηφία από την επιτροπή στο κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτή προωθήθηκε προς ψήφιση στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, και οι οποίες προβλέπουν για την παραχώρηση δυνατότητας σε πρόσωπο να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων που υπέβαλε σε φορολογική του δήλωση αναφορικά με εισοδήματα ή/και περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και την υποβολή αίτησης για ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης φορολογικής οφειλής που προκύπτει με βάση την αναθεώρηση των εν λόγω στοιχείων.

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν, οι εν λόγω ρυθμίσεις, κατά την άποψή τους, ενδεχομένως να αποτελέσουν μορφή φορολογικής αμνηστίας, γεγονός που ουδέποτε αποτελούσε πρόθεση των εισηγητών της πρότασης νόμου ούτε μέρος του σκοπού που επιδιωκόταν να επιτευχθεί. Συναφώς, εισηγήθηκαν όπως οι συγκεκριμένες πρόνοιες διαγραφούν από το κείμενο της πρότασης νόμου που θα προωθηθεί εκ νέου στην ολομέλεια προς ψήφιση.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν τον καθορισμό ελάχιστου ποσού δόσης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, στις περιπτώσεις που αυτές δεν υπερβαίνουν τις €100.000.

Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση νόμου μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως η ημερομηνία λήξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου μετατεθεί από την 31η Δεκεμβρίου 2016 στην 31η Δεκεμβρίου 2017, καθότι η ημερομηνία αυτή έχει ήδη παρέλθει.

Σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση για τον καθορισμό ελάχιστου ποσού δόσης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, ο Έφορος Φορολογίας δήλωσε ότι το Τμήμα Φορολογίας ήδη εφαρμόζει ελάχιστο ποσό δόσης για αποπληρωμές οφειλών ΦΠΑ, το οποίο ανέρχεται στα €50, και ως εκ τούτου δε διαφώνησε με την εν λόγω εισήγηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως:

1. το κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου διαμορφωθεί, ώστε να διαγραφούν από αυτό οι πρόνοιες που αφορούν τη διόρθωση στοιχείων που έχουν υποβληθεί σε φορολογική δήλωση και επιπρόσθετα να καθοριστεί ως ελάχιστο ποσό δόσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις €100.000 το ποσό των €50,

2. το κείμενο της δεύτερης πρότασης νόμου διαμορφωθεί για τεχνικούς λόγους, ώστε η ημερομηνία λήξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Σε σχέση με την πρώτη πρόταση νόμου η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017».

2. Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση νόμου ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρώτης πρότασης νόμου σε νόμο, η δεύτερη πρόταση νόμου καθίσταται άνευ ουσίας, καθότι ο επιδιωκόμενος σκοπός της καλύπτεται από την πρώτη πρόταση νόμου και συναφώς πρέπει να αποσυρθεί.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ψήφισης της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο, ο τίτλος αυτής πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

 

25 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων