Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  
Γιώργος Κ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 22 Νοεμβρίου 2016 και στις 10 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της οργάνωσης Κιβωτός”. Η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, το ΚΕΒΕ, η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων, η οργάνωση Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων, ο Σύνδεσμος Ιπποπαραγωγών Κύπρου και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρόλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, σε γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, αναφέρει ότι δεν έχει σχόλια επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών, έτσι ώστε αφενός μεν να επέλθει πληρέστερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζωών που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς» αφετέρου δε να γίνουν επιμέρους βελτιώσεις σε υφιστάμενες πρόνοιες των κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τους προτεινόμενους κανονισμούς και τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ως μη ορθή ή ελλιπή την ενσωμάτωση ορισμένων άρθρων της σχετικής Οδηγίας όπως αυτή είχε αρχικά ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την έγκριση των βασικών κανονισμών και ως εκ τούτου η ίδια κίνησε διαδικασία συμμόρφωσης (EU PILOT) εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, οι τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας συμμόρφωσης και οι οποίες περιλαμβάνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθες:

1. Προστίθεται νέα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ο εκτροφέας, ο προμηθευτής ή ο χρήστης πειραματόζωων υποχρεούται να καθορίζει το πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των πιο πάνω προσώπων με τις πρόνοιες των κανονισμών, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια.

2. Προστίθεται πρόνοια με βάση την οποία ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως η αρμόδια αρχή θα μεριμνά, έτσι ώστε τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεση διαδικασιών επί ζώων, το σχεδιασμό διαδικασιών και έργων, τη φροντίδα των ζώων ή τη θανάτωση ζώων να δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

3. Προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στατιστικά στοιχεία σε ετήσια βάση, αναφορικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται στις πρόνοιες των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τις 23 Αυγούστου 2016, για να τερματιστεί η προαναφερόμενη διαδικασία συμμόρφωσης, ωστόσο οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 4 Νοεμβρίου 2016.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος της οργάνωσης “Κιβωτός” εξέφρασε την πάγια διαφωνία της εν λόγω οργάνωσης αναφορικά με τη χρήση ζώων για πειραματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς και επισήμανε περαιτέρω ότι θεωρεί αντιφατικό να εκδίδονται οι εν λόγω κανονισμοί δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Με εξαίρεση τον πιο πάνω εκπρόσωπο οι υπόλοιποι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής δεν έφεραν καμία ένσταση αναφορικά με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών τους και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί.

 

 

18 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων