Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, αναπλ. πρόεδρος Σόλων Κασίνης
Ελένη Μαύρου Ηλίας Μυριάνθους
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαριέλλα Αριστείδου Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σημειώνεται ότι για το υπό αναφορά νομοσχέδιο είχε υποβληθεί προς τον πρόεδρο της επιτροπής αίτημα με επιστολή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2017, όπως αυτό εξετασθεί κατεπειγόντως από την επιτροπή με στόχο την υποβολή του στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση το ταχύτερο δυνατόν.

Ανταποκρινόμενη στο υποβληθέν σύμφωνα με τα πιο πάνω αίτημα, η ολομέλεια του σώματος στη συνεδρία της ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017 αποφάσισε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είναι επειγούσης φύσεως, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73(5) του συντάγματος, και ως εκ τούτου είναι δυνατή η κατάθεσή του στη Βουλή και η ψήφισή του αυθημερόν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι καταβλητέες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2017 κατά 0,81%, με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και την αποφυγή δυσμενούς διάκρισης μεταξύ όσων θα καταστούν συνταξιούχοι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 έναντι όσων θα καταστούν συνταξιούχοι από τις 2 Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση η οποία θα προκύψει ως αποτέλεσμα της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα σχετικής τροποποίησης η οποία είχε επέλθει στη βασική νομοθεσία το 2012 κατ’ εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, η ισχύς της οποίας έληξε στις 2 Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, ο υπολογισμός τόσο της σύνταξης γήρατος όσο και της κοινωνικής σύνταξης για την περίοδο από την 7η Ιανουαρίου 2013 έως την 1η Ιανουαρίου 2017 έπρεπε να γίνεται βάσει ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ύψους €8.995. Στο μεταξύ όμως οι ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές που αποτελούν τη βάση υπολογισμού των εισφορών στο ΤΚΑ συνέχισαν να αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου βάσει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν ανέλθει στο ποσό των €9.068.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διαφορά προέκυψε κατά το έτος 2013, αφού για τα έτη 2014 και 2015 δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή συνεπεία του αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας κατά τα δύο αυτά έτη και της συνακόλουθης μείωσης των μισθών. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη διόρθωσης της επερχόμενης στρέβλωσης, οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων θα υπολογίζονται στη βάση των €9.068, ενώ οι βασικές συντάξεις των υφιστάμενων συνταξιούχων θα παραμείνουν στις €8.995. Σε τέτοια περίπτωση θα ισχύουν δύο κατηγορίες κατώτατης σύνταξης, δηλαδή κατώτατη σύνταξη ύψους €352,88 για όλους όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και κατώτατη σύνταξη ύψους €355,74 για όλους όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται ότι θα επωφεληθεί αριθμός προσώπων, ο οποίος ανέρχεται στις 162 000, με αύξηση στις καταβλητέες συντάξεις, η οποία θα κυμαίνεται από €2,86 έως €5,60 μηνιαίως. Συναφώς, η προτεινόμενη τροποποίηση συνεπάγεται δαπάνη ύψους €6,7 εκατομ. για το έτος 2017, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ύψους €6,3 εκατομ. για την καταβολή των βασικών συντάξεων του ΤΚΑ και σε ποσό ύψους €0,4 εκατομ. για την καταβολή της κοινωνικής σύνταξης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

19 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων