Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στις 6 Δεκεμβρίου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία προηγήθηκε της κατάθεσης της πρότασης νόμου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας, συνοδευόμενος από μέλος της εταιρείας, καθώς επίσης ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, συνοδευόμενος από μέλος του συνδέσμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να παραταθεί για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, η περίοδος κατά την οποία οι μαιευτικές-γυναικολογικές μονάδες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων θα μπορούν να στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, αφού η ισχύουσα ρύθμιση εκπνέει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην αποφυγή του φαινομένου της υποστελέχωσης ή του κλεισίματος μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης μαιών-μαιευτών.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προνοούνταν η αναστολή της εφαρμογής της διάταξης του οικείου νόμου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017, όμως η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε όπως διαμορφώσει ανάλογα το νομοσχέδιο, έτσι ώστε η πρόνοια για στελέχωση των μαιευτικών-γυναικολογικών μονάδων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής να ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, μέλη της εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους στο να δίνεται κάθε χρόνο παράταση στην εφαρμογή των διατάξεων της υπό συζήτηση νομοθεσίας σε σχέση με τη στελέχωση των μαιευτικών κλινικών με μαίες-μαιευτές, από τη στιγμή που υπάρχει η απαίτηση για επιμόρφωσή τους. Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν κατά πόσο σήμερα υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να προσληφθεί, αντί του οποίου προσλαμβάνονται νοσηλευτές με χαμηλότερη αμοιβή. Επίσης, ζήτησαν όπως κατατεθούν στοιχεία σε σχέση με το ποσοστό στο οποίο ανέρχεται ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τους Κυπρίους υπηκόους, τους κοινοτικούς ή τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Τοποθετούμενος στο όλο θέμα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε κατηγορηματικά στην επιτροπή ότι μαιευτικά καθήκοντα είναι αρμόδιοι να ασκούν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μαιευτές, που είναι εκπαιδευμένοι. Συναφώς, δήλωσε ότι από το Νοέμβριο του 2015 μέχρι το Νοέμβριο του 2016 έχουν αποφοιτήσει τριάντα μία μαίες, εκ των οποίων έχουν εργοδοτηθεί στον ιδιωτικό τομέα δεκατέσσερις, στο δημόσιο τομέα καμία και δεκαεπτά από αυτές δεν εργοδοτήθηκαν ως μαίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα είκοσι επτά άτομα έχουν αποφοιτήσει από την Κύπρο και έξι από τα ΤΕΙ της Ελλάδας, εκ των οποίων τα δεκαέξι έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο, ενώ υπάρχουν δεκαεπτά απόφοιτοι που δεν έχουν αποταθεί για εγγραφή. Περαιτέρω, μέχρι το τέλος του 2017 θα έχουν αποφοιτήσει σαράντα ένα άτομα τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα. Συνεπώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, όλα τα πιο πάνω πρόσωπα ανέρχονται στα εβδομήντα έξι και οι συνολικές ανάγκες σήμερα, για όλες τις ιδιωτικές κλινικές, ανέρχονται στον αριθμό εβδομήντα τριών μαιών-μαιευτών. Ωστόσο, ο ίδιος, απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο την 1η Ιανουαρίου του 2017 όλες οι ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές μπορούν να στελεχωθούν με μαίες-μαιευτές, δήλωσε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, καθώς το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, αφού μόλις δεκαεπτά άτομα είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό μητρώο και μπορούν άρα να στελεχώσουν τις κλινικές αυτές.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας δήλωσε ότι σήμερα οι περισσότερες μαιευτικές κλινικές μονάδες υπολειτουργούν, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, και κατέθεσε στην επιτροπή αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που σχετικές πρόνοιες της υπό συζήτηση νομοθεσίας εφαρμοστούν στο τέλος Δεκεμβρίου, εκατοντάδες εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του ευρύτερου προσωπικού που απασχολείται στις μαιευτικές μονάδες, θα περάσουν στην ανεργία.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, καταθέτοντας το υπόμνημα του συνδέσμου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την παράταση της αναστολής της εφαρμογής των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας για περισσότερη διάρκεια, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την παροχή φροντίδας στους πολίτες. Ο ίδιος τόνισε ότι οποιαδήποτε πρόταση για υποκατάσταση του μαιευτικού ρόλου από άλλο επαγγελματία υγείας ακυρώνει τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, καθώς και τις πρόνοιες του νόμου περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Οδηγία όχι μόνο καθορίζει και κατοχυρώνει την ταυτότητα του νοσηλευτή και της μαίας, αλλά προδιαγράφει με λεπτομέρεια το ελάχιστο περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών και υποδεικνύει το φάσμα δραστηριοτήτων τους. Περαιτέρω, ο νόμος περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής καθορίζει με σαφήνεια ποιος θεωρείται νοσηλευτής ή μαία.

Μετά το πέρας της διεξαγωγής της συζήτησης και αφού όλοι αναγνώρισαν ότι υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το κενό στη στελέχωση, ώστε να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές, τα μέλη της επιτροπής, τονίζοντας ότι είναι η τελευταία φορά που προτίθενται να συναινέσουν σε αναστολή της εφαρμογής των σχετικών προνοιών της υπό συζήτηση νομοθεσίας, απηύθυναν έκκληση όπως δοθεί προτεραιότητα και εργοδοτηθούν άμεσα, εφόσον και αυτά το επιθυμούν, τα δεκαεπτά πρόσωπα που, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, έχουν ήδη εγγραφεί στο σχετικό μητρώο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Δεκεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων