Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Νίκος Κέττηρος
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων για την επιβολή υποχρέωσης στα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν μέτρα, ώστε να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας “αρκετά κάτω” από τους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν την προσπάθεια για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας ακόμα περισσότερο, σε ενάμιση βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Νοεμβρίου 2016, αφού είχε ήδη κυρωθεί, τριάντα μέρες προηγουμένως, από πενήντα πέντε κράτη μέρη σε αυτήν, εκ των οποίων δεκαοκτώ είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος σημείωσε παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κύρωση της συμφωνίας πριν από το τέλος του 2016.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ήδη κυρώσει τη συμφωνία, έχει δεσμευτεί με βάση τις πρόνοιες της συμφωνίας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με το 1990 και αυτή τη στιγμή αναμένεται ο καθορισμός του ποσοστού μείωσης που πρέπει να πετύχει κάθε κράτος μέλος, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν περαιτέρω την επιτροπή ότι έχει ήδη ετοιμαστεί προσχέδιο του σχεδίου διακυβέρνησης, με βάση το οποίο θα διαμορφωθεί το στρατηγικό σχέδιο για επίτευξη των στόχων της συμφωνίας, και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Όσον αφορά τις δυνατότητες διασφάλισης της υλοποίησης και εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου, ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει δυνατότητα τέτοιας διασφάλισης, νοουμένου ότι θα ενισχυθεί το τμήμα του με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι η συμφωνία δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν στόχοι είναι ήδη υποχρεωτικοί για τη Δημοκρατία από το 2014, στη βάση των υποχρεώσεών της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε όμως περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η συμφωνία προβλέπει ότι κατά την αναθεώρησή της, η οποία θα πραγματοποιείται ανά πενταετία, δυνατό να επιβληθούν αυστηρότεροι στόχοι.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασαν την άποψη ότι η κύρωση της συμφωνίας έχει μεγάλη πολιτική σημασία, αφού με τον τρόπο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία περνά διεθνώς το μήνυμα ότι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των κλιματικών αλλαγών και είναι έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, έχοντας συναίσθηση της σοβαρότητας του θέματος της κλιματικής αλλαγής και της σωστής εφαρμογής και υλοποίησης των στόχων που επιβάλλονται βάσει της συμφωνίας, αποφάσισε όπως εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο «Η στρατηγική εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή», το οποίο θα τεθεί ενώπιόν της για συζήτηση το συντομότερο δυνατό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος και υποβάλλουν το νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί, στην ολομέλεια για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

8 Δεκεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων