Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας Νόμος (Αρ. 1) του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση διάθεσης από το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας ποσού ύψους €113.327 για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2016 κρίθηκε ανεπαρκής.

Ειδικότερα, οι σκοποί τους οποίους οι προτεινόμενες συμπληρωματικές πιστώσεις πρόκειται να καλύψουν, όπως εξάγεται από την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αφορούν:

1. δαπάνη ύψους €61.090 για την καταβολή του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας δύο ωρομίσθιων υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν στις 2 Νοεμβρίου 2015 και 6 Δεκεμβρίου 2015 και

2. δαπάνη ύψους €52.237 η οποία θα διατεθεί για προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν αναφορικά με τη δαπάνη για τους δύο υπαλλήλους που αφυπηρέτησαν στις 2 Νοεμβρίου 2015 και 6 Δεκεμβρίου 2015 αντίστοιχα, το κατοχυρωμένο ταμείο προνοίας συνολικού ύψους €61.100 που τους αναλογούσε καταβλήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο εντός του έτους 2016 αντί του 2015, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ακριβής πρόβλεψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό του ταμείου. Ως εκ τούτου, απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €61.090 για την κάλυψη της πιο πάνω δαπάνης για το έτος 2016.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σχέση με τη δαπάνη για προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ως επικεφαλής του προγράμματος “LIFE+ Αποκατάσταση της Λίμνης της Ορόκλινης”, είχε υποχρέωση να καταβάλει στους εταίρους του προγράμματος οφειλόμενα ποσά και για το σκοπό αυτό σχετική πρόνοια ύψους €52.237 είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό για το έτος 2015. Ωστόσο, η εν λόγω πληρωμή δεν κατέστη εφικτή εντός του 2015, καθότι η τελευταία δόση χρηματοδότησης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καταβλήθηκε εντός του 2016 λόγω του μη έγκαιρου ελέγχου των επιλέξιμων δαπανών από αυτή. Συναφώς, για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης απαιτείται η περίληψη των αντίστοιχων συμπληρωματικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας για το 2016.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των δαπανών αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των εσόδων του ταμείου και συναφώς προβλέπεται έλλειμμα για το 2016 ύψους €74.186, που θα καλυφθεί από το συσσωρευμένο αποθεματικό του ταμείου, το οποίο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε στα €3.065.691.

Στα πλαίσια της συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με το ακριβές ποσοστό συνεισφοράς στο ταμείο προνοίας από τον εργοδότη και τους εργαζομένους στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

8 Δεκεμβρίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων