Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29ης Αυγούστου 2016 και 21ης Νοεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο των συνεδριών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει δέσμη σχεδίων νόμου που κατατέθηκαν στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2015 και αφορούσαν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων βάσει των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας για τα οριζόντια θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υπηρεσία, σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου 2016 και 4 Ιουλίου 2016. Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), ο Σύνδεσμος Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου, ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί του ευρύτερου θέματος της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και να καταθέσουν γραπτά υπομνήματα.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχικής δέσμης σχεδίων νόμου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος κλήθηκε στην επιτροπή, για να καταθέσει τις θέσεις του, τοποθετούμενος επί συγκεκριμένων προνοιών αυτών και ειδικότερα επί των προνοιών που αφορούσαν στην αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων βάσει ποσόστωσης, δήλωσε ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και κατέθεσε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2016.

Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να επανεξετάσει τα υπό αναφορά σχέδια νόμου, με εξαίρεση το νομοσχέδιο που αφορά στην απόσπαση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημόσιου δικαίου, το οποίο κρίθηκε ότι δεν περιείχε εκ πρώτης όψεως οποιεσδήποτε αντισυνταγματικές πρόνοιες, και να επανέλθει στη Βουλή με νέα σχέδια νόμου.

Σημειώνεται ότι, με την κατάθεση της νέας δέσμης σχεδίων νόμου, η εκτελεστική εξουσία ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορούσε στην αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, καθότι διαπιστώθηκαν και σε αυτό σοβαρά συνταγματικά κενά. Για το θέμα αυτό απεστάλη σχετική επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2016.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να τεθεί το πλαίσιο των βασικών αρχών και του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΔΥ, με βάση σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, ειδικότερα κατά την επιλογή των υποψηφίων που διορίζονται ή προάγονται στη δημόσια υπηρεσία. Περαιτέρω, εισάγεται ο θεσμός της διατμηματικής προαγωγής και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο της διαδικασίας αυτής.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική προαγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία ανέλιξης των δημόσιων υπαλλήλων σε θέσεις προαγωγής και διατμηματικής προαγωγής, την καθιέρωση του θεσμού των γραπτών εξετάσεων από ειδική επιτροπή για τις θέσεις αυτές και τον καταρτισμό καταλόγου επιτυχόντων από την εν λόγω επιτροπή. Περαιτέρω, προβλέπεται η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης ή/και εξέτασης σε κέντρα αξιολόγησης για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων και ο καταρτισμός καταλόγου προσοντούχων υποψηφίων και καθορίζεται μεταβατική διάταξη δυνάμει της οποίας οποιαδήποτε διαδικασία προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής σε οποιαδήποτε θέση τυχόν έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, βάσει του οποίου έχει αρχίσει η εν λόγω διαδικασία.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε, στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, να μη διεξάγεται προφορική εξέταση, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι να αιτιολογούνται επαρκώς από την ΕΔΥ. Επιπροσθέτως, σκοπείται η περίληψη και των κρατικών πανεπιστημίων στους φορείς στους οποίους η ειδική επιτροπή μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων για πλήρωση των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και η μεταφορά της αρμοδιότητας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων της εξέτασης, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στο κρατικό πανεπιστήμιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει και να διατηρεί το ύψος του κρατικού μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια, μέσω της εισαγωγής μηχανισμού που να διασφαλίζει ότι για παραχώρηση προσαυξήσεων ή/και γενικών αυξήσεων ή/και τιμαριθμικών αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά εκφράζονται στη μεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).

Ειδικότερα, με το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπείται η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το κρατικό μισθολόγιο, την καταβολή προσαυξήσεων, καθώς και την παραχώρηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και γενικών αυξήσεων στους μισθούς των εργοδοτουμένων και αξιωματούχων κατά τρόπο που να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός εξαιτίας της διόγκωσης του κρατικού μισθολογίου και σε αναντιστοιχία προς την πορεία του ΑΕΠ, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι αρχές της βιωσιμότητας και της σταθερότητας όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο. Περαιτέρω, προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

Σκοπός του πέμπτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να προβλέπει για την απόσπαση υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου και αντιστρόφως, καθώς και μεταξύ τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας και μεταξύ των ίδιων των οργανισμών δημόσιου δικαίου, με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των υπαλλήλων, στο πλαίσιο της μείωσης των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και της κάλυψης επειγουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημόσιου δικαίου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά.

Περαιτέρω, προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν τη διαπίστωση της καταλληλότητας του υπαλλήλου για προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της ετήσιας αξιολόγησης, τις κατηγορίες υπηρεσιακών εκθέσεων, την περίπτωση σύνταξης δυσμενούς υπηρεσιακής έκθεσης, τις ευθύνες των λειτουργών αξιολόγησης και των προϊσταμένων τμημάτων και την εποπτεία της εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω δήλωσε ότι στη νέα δέσμη σχεδίων νόμου ενσωματώθηκαν ρυθμίσεις οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρώτης σχετικής δέσμης σχεδίων νόμου, καθώς και σειρά παρατηρήσεων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΕΔΥ.

Σύμφωνα με τον ως άνω αξιωματούχο, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στα σχέδια νόμου αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διαγραφή πρόνοιας που αφορά την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ΕΔΥ.

2. Τον αριθμό των εκθέσεων αξιολόγησης που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των δικαιούχων σε διατμηματική προαγωγή ή προαγωγή.

3. Τη μετάθεση της έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου που αφορά την αξιολόγηση υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική αγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία για το έτος 2019, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εφαρμογή του νέου προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2018.

4. Την περίληψη των κρατικών πανεπιστημίων στους φορείς στους οποίους η ειδική επιτροπή μπορεί να αναθέσει την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων.

5. Τη διασαφήνιση ότι, με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου που αφορά το κρατικό μισθολόγιο, δε θα προκύψει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας εργοδοτουμένου/αξιωματούχου ή της σύνταξης αξιωματούχου.

6. Τη διαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης υποψηφίων, ώστε αυτό να μη στηρίζεται στη μέθοδο της ποσόστωσης αλλά στη βάση συγκριτικής προσέγγισης, σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν δεξιότητες, ικανότητες και εργασιακή συμπεριφορά.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η νέα δέσμη σχεδίων νόμου έχει τύχει του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε συνταγματικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νέων σχεδίων νόμου και εξέφρασε την ετοιμότητα της επιτροπής να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής εξέφρασαν σωρεία επιφυλάξεων ως προς επιμέρους πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων και κανονισμών, οι οποίες συνίστανται στα εξής:

1. Στη μη υιοθέτηση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συστήματος αξιολόγησης το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στους υφιστάμενους υπαλλήλους να αξιολογούν τους προϊσταμένους τους (σύστημα 180ο ή 360ο), καθώς και στη μη θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιου οργάνου στο οποίο να προσφεύγει ο αξιολογούμενος σε περίπτωση που θεωρεί ότι αδικείται.

2. Στο ενδεχόμενο σύγκρουσης των προτεινόμενων με τα υπό συζήτηση σχέδια νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΕΔΥ με διατάξεις του συντάγματος για τη σύσταση και λειτουργία της εν λόγω επιτροπής.

3. Στην προτεινόμενη διασύνδεση του κρατικού μισθολογίου με την πορεία του ΑΕΠ αντί της ρύθμισης των μισθών στη βάση σύναψης συλλογικών συμβάσεων.

4. Στην προτεινόμενη διασύνδεση της πορείας των μισθών με το ονομαστικό ΑΕΠ αντί με το πραγματικό ΑΕΠ και στη μη θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για μείωση των μισθών σε περίπτωση αρνητικού ΑΕΠ αντί της διατήρησής τους στα ίδια επίπεδα.

5. Στη σκοπιμότητα απάλειψης της αρχικής πρόνοιας για υποχρεωτική τήρηση αποστενογραφημένων πρακτικών στο στάδιο της προφορικής εξέτασης υποψηφίου από την ΕΔΥ.

6. Στη μη διευκρίνιση του τρόπου κατανομής της αύξησης του ΑΕΠ σε μισθούς, επιδόματα και προσλήψεις δημόσιων υπαλλήλων για σκοπούς κάλυψης των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.

7. Στην προβλεπόμενη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις το διορισμό και την πλήρωση θέσεων για ένα μόνο έτος.

8. Στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης μαζικών αποσπάσεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της ενδεχόμενης έναρξης διαδικασίας αποκρατικοποίησης οργανισμών δημόσιου δικαίου.

9. Στην ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων υπηρεσίας όλων των επηρεαζόμενων θέσεων, πριν από την ψήφιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ώστε αυτά να δύναται να εφαρμοστούν αμέσως σε όλη τη δημόσια υπηρεσία.

Σε σχέση με τις πιο πάνω απόψεις, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης 180ο ή 360ο δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί του παρόντος, καθότι προϋποθέτει μεγάλης έκτασης αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ τέτοια συστήματα αξιολόγησης δεν εφαρμόζονται σε κανένα άλλο κράτος για το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας. Περαιτέρω, δεν υφίσταται τέτοια κουλτούρα στη δημόσια υπηρεσία ούτε υπάρχει τρόπος διασφάλισης ότι ο προϊστάμενος θα προβαίνει σε αντικειμενική αξιολόγηση των υφισταμένων του, εφόσον θα ενεργεί γνωρίζοντας ότι και ο ίδιος θα αξιολογείται ανάλογα. Περαιτέρω, για να κριθεί η αποδοτικότητα του νέου προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης, χρειάζεται να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής του στη πράξη και ακολούθως να συζητηθεί το ενδεχόμενο εισαγωγής άλλου συστήματος αξιολόγησης.

2. Η δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου στο οποίο να μπορεί να προσφεύγει ο αξιολογούμενος, στην περίπτωση που κρίνει ότι αδικείται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να συζητηθεί σε εύθετο χρόνο και αφού προηγουμένως δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία, ώστε να εξευρεθεί ο πλέον πρόσφορος τρόπος αποφυγής συνταγματικών προβλημάτων και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το όργανο αυτό να κατακλυστεί από χιλιάδες ενστάσεις, για τις οποίες στο τέλος δε θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης.

3. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο ρόλος της ΕΔΥ μετατρέπεται από εκτελεστικός σε εποπτικό, σε σχέση με την τήρηση των διαδικασιών, την αποτελεσματικότητα, τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της διαφάνειας του συστήματος αξιολόγησης, γεγονός το οποίο μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες αυθαιρεσίας, εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων και ρουσφετιού. Περαιτέρω, η εκτελεστική εξουσία κατά τον καταρτισμό των νομοσχεδίων λειτούργησε εντός των συνταγματικών πλαισίων όσον αφορά τον προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας και τις εξουσίες της ΕΔΥ, αλλά και σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα προαγωγών.

4. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο κρατικό μισθολόγιο με νόμο παρέχει την προοπτική της σταθερότητας σε μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθότι το κρατικό μισθολόγιο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, όπως είναι η σύναψη συλλογικών συμβάσεων, κρίνεται ότι θα έθεταν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, καθώς και την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα η οποία θα οδηγήσει σε φθηνότερο δημόσιο δανεισμό και βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Αναφορικά με το ενδεχόμενο διασύνδεσης του κρατικού μισθολογίου με το πραγματικό ΑΕΠ, σημειώνεται ότι το θέμα αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κατέθεσε αναλυτικά τις θέσεις του με γραπτό υπόμνημα, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, απαντώντας στις απόψεις που εκφράστηκαν από τα μέλη της επιτροπής στο στάδιο της συζήτησης.

Σχετικά με ειδικότερα ζητήματα, κατατέθηκαν εκ πλευράς των αρμοδίων οι ακόλουθες απόψεις:

1. Αναφορικά με τη γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται ετησίως για σκοπούς πρόσληψης ή και προαγωγής, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι το κυριότερο κώλυμα στην επέκταση της ισχύος του σχετικού πιστοποιητικού επιτυχίας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους συνίσταται στο γεγονός ότι κάθε πρόσωπο καθίσταται υποψήφιο για θέσεις οι οποίες κενώνονται κατά το έτος που ακολουθεί τη διεξαγωγή της εξέτασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης, το ενιαίο μέτρο κρίσης θα καταργηθεί, με τις ανάλογες επιπτώσεις στην αντικειμενικότητα των διαδικασιών, αφού ο βαθμός δυσκολίας μιας εξέτασης μπορεί να διαφέρει από ένα έτος σε άλλο, με αποτέλεσμα υποψήφιοι προερχόμενοι από διαφορετικές εξετάσεις να κρίνονται στο τέλος με βάση την ίδια διαδικασία. Διευκρινίστηκε επίσης ότι για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής θα διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε ετήσια βάση και οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κατατάσσονται βάσει αποτελέσματος σε σειρά επιτυχίας, ενώ για τις θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων και των γενικών διευθυντών οι γραπτές εξετάσεις θα διεξάγονται στις περιπτώσεις κένωσης θέσης ή στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο.

2. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εκ των προτέρων ετοιμασίας των σχεδίων υπηρεσίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν μπορούν να καταρτιστούν σχέδια υπηρεσίας χωρίς τη θεσμοθέτηση των σχετικών θέσεων. Συναφώς, για το θέμα της τροποποίησης των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2016.

3. Σε σχέση με το θέμα της απάλειψης της πρόνοιας για τήρηση στενογραφημένων πρακτικών στο στάδιο της προφορικής εξέτασης υποψηφίου από την ΕΔΥ, ο πρόεδρος της ΕΔΥ ανέφερε ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά, αφού θα εξοικονομηθεί χρόνος, λόγω του ότι δε θα υπάρχει ανάγκη για αποστενογράφησή τους. Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε σχετικά ότι το δικαστήριο, όταν ασκεί αναθεωρητικό έλεγχο δεν ελέγχει τις απαντήσεις του υποψηφίου, καθότι δεν του παρέχεται τέτοια εξουσία.

4. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μαζικών αποσπάσεων σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης οργανισμών δημόσιου δικαίου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του εργαλείο που θα οδηγήσει σε τέτοια ενέργεια.

5. Σε ό,τι αφορά τη στάθμιση πολιτικής αναφορικά με τη σκοπιμότητα/αναγκαιότητα δημιουργίας νέας κατηγορίας θέσεων διατμηματικής προαγωγής, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, αναφέρει τα ακόλουθα:

α. Προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα των δημόσιων υπαλλήλων, με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των υπηρεσιών, αλλά και την εναλλαγή των προσώπων που ασκούν άμεσα ή έμμεσα δημόσια εξουσία, κρίθηκε αναγκαία η διεύρυνση του κύκλου υποψηφίων για διεκδίκηση θέσεων στο επίπεδο της μισθοδοτικής κλίμακας Α13(ii), ώστε να περιλαμβάνει και υπαλλήλους εκτός της συγκεκριμένης οργανωτικής δομής στην οποία ανήκουν οι θέσεις αυτές, μετατρέποντάς τις μέσω του νομοσχεδίου από θέσεις προαγωγής σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής. Η δυνατότητα διεκδίκησης των θέσεων αυτών και από υπαλλήλους άλλων υπουργείων/τμημάτων/υπηρεσιών αναμένεται να συμβάλει στην αλλαγή κουλτούρας σε ό,τι αφορά το θέμα της κινητικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει κίνητρο, αλλά και θα μειώσει τις αντιδράσεις υπαλλήλων που θα χρειαστεί να μετακινηθούν/αποσπαστούν σε άλλες υπηρεσίες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αφού θα έχουν την ευκαιρία διεκδίκησης ανελικτικών θέσεων στην υπηρεσία αυτή στο επίπεδο της μισθοδοτικής κλίμακας Α13(ii).

β. Παρ’ όλο που εξετάστηκε το ενδεχόμενο μετατροπής των θέσεων επιπέδου της μισθοδοτικής κλίμακας Α13(ii) σε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές, αν και εμπίπτουν στο μεσοδιευθυντικό επίπεδο θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, αποτελούν κατεξοχήν τεχνοκρατικές θέσεις για τις οποίες απαιτείται βασική γνώση του γενικότερου πλαισίου της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και εμπειρίες προηγούμενης υπηρεσίας στο δημόσιο, προκειμένου οι κάτοχοί τους να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντα και τις ευθύνες των θέσεων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ορθότερο όπως περιοριστεί η διεκδίκηση τέτοιων θέσεων μεταξύ δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν θέσεις στο επίπεδο της μισθοδοτικής κλίμακας Α11(ii) και σε όλο το φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας, νοουμένου ότι πληρούνται τα καθορισμένα στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.

γ. Λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι θέσεις στις μισθοδοτικές κλίμακες Α14(ii) και άνω αποτελούν θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και μπορούν να πληρωθούν και από υποψηφίους πέραν της δημόσιας υπηρεσίας, κρίθηκε αναγκαίο όπως, τουλάχιστον στο επίπεδο θέσεων της μισθοδοτικής κλίμακας Α13, περιοριστεί η πρόσβαση υποψηφίων μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους προκειμένου:

i. να διασφαλιστεί η συνέχεια και η αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας των δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις στο επίπεδο της μισθοδοτικής κλίμακας Α11(ii) για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας,

ii. να παραμείνει αυτό ως ανελικτικό επίπεδο μόνο για δημόσιους υπαλλήλους, ως κίνητρο προς επίδειξη υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσής τους προς όφελος της δημόσιας υπηρεσίας,

iii. να διατηρηθεί η σκοπιμότητα λειτουργίας συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του υπαλλήλου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, έχοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση συνύπαρξης υποψηφίων που προέρχονται τόσο από τη δημόσια υπηρεσία όσο και εκτός αυτής, ένα τέτοιο σύστημα δε θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε διασύνδεση/βαρύτητα στην επιλογή του καταλληλότερου, γιατί δε θα συνιστούσε ενιαίο μέτρο κρίσης.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων και των κανονισμών η επιτροπή απέστειλε γραπτώς στη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις των μελών της και ζήτησε να λάβει τις τελικές απόψεις της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με αυτές, οι οποίες κατατέθηκαν στην επιτροπή με σχετική επιστολή του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2016.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Σε σχέση με τα υπ’ αριθμόν 1, 2, 3, 5 και 6 θέματα διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους και υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

2. Για το υπ’ αριθμόν 4 θέμα η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μελών της ως προς την υποβολή σχετικών τροπολογιών.

30 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων