Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Σεπτεμβρίου και 21ης Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Φορολογίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να υιοθετηθεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικά μέσα για όλα τα νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη την υποχρέωση να υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τη φορολογική τους δήλωση για σκοπούς φόρου εισοδήματος με βάση την οικεία νομοθεσία. Με την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας ΦΠΑ και τη δημιουργία του Τμήματος Φορολογίας κρίθηκε αναγκαίο όπως οι φορολογούμενοι έχουν την ίδια υποχρέωση τόσο για σκοπούς άμεσης όσο και έμμεσης φορολογίας, με απώτερο στόχο οι υποχρεώσεις όλων των υποκείμενων σε φορολογίες προσώπων να συνάδουν.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, με την προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και την υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης από τα νομικά πρόσωπα αναμένεται ότι θα επέλθει βελτίωση στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Τμήμα Φορολογίας, καθώς και γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των λογαριασμών των φορολογουμένων.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να επεκταθεί, ώστε να αφορά όχι μόνο την πληρωμή, αλλά και την επιστροφή του φόρου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στο Τμήμα Φορολογίας, ώστε να αναπτύξει το απαραίτητο μηχανογραφικό σύστημα για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού που θα υποβάλλει τη φορολογική δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα και για το λόγο αυτό υπέβαλαν εισήγηση όπως οι υπό συζήτηση κανονισμοί εγκριθούν, αλλά τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με τις πιο πάνω εισηγήσεις το Τμήμα Φορολογίας σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016 επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Φορολογίας βρίσκεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική καταβολή όλων των φόρων, ενώ η ηλεκτρονική επιστροφή ΦΠΑ προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ, διαδικασία η οποία τυγχάνει επεξεργασίας, ώστε να εξευρεθεί από τεχνικής πλευράς η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

2. Το Τμήμα Φορολογίας συμφωνεί όπως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τεθούν σε ισχύ σε χρόνο μεταγενέστερο της έγκρισής τους από τη Βουλή, ώστε να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος προσαρμογής.

3. Το Τμήμα επίσης προτίθεται να συνεργαστεί με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολές του ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016 και 25 Νοεμβρίου 2016 υπέβαλε αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών με το οποίο αφενός επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης και σε φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο νομικά πρόσωπα όπως αρχικά είχε προταθεί και αφετέρου γίνεται πρόβλεψη ώστε η ισχύς των προτεινόμενων κανονισμών να αρχίσει στις 2 Μαΐου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

29 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων