Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Παύλος Μυλωνάς
Κώστας Κώστα 

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου και 24 Νοεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς και ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση των κανονισμών άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου και αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2015 και 11 Απριλίου 2016. Η εξέτασή τους ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω της επικείμενης τότε διάλυσης της Βουλής για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαίο όπως αυτοί μελετηθούν διεξοδικά από τη νέα Βουλή.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 2016, είναι η αναθεώρηση και o εκσυγχρονισμός των ισχυόντων περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 1990 έως 2013, που διέπουν τους διορισμούς, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις προαγωγές και τις αφυπηρετήσεις των αξιωματικών του στρατού.

Ειδικότερα, στους κανονισμούς όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

1. Βαθμοί των αξιωματικών, προσόντα υποψηφίων για διορισμό και διαδικασία διορισμού.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

α. Οι βαθμοί των αξιωματικών κατά κλάδο και κοινό σώμα.

β. Η προέλευση των αξιωματικών. Ειδικότερα, στην πρόνοια αυτή προβλέπεται ότι ως αξιωματικοί διορίζονται:

i. οι απόφοιτοι ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ),

ii. οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος έπειτα από διαγωνισμό και

iii. οι μόνιμοι υπαξιωματικοί που είναι απόφοιτοι ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ή ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης είναι τουλάχιστον τρία χρόνια, οι οποίοι διορίζονται με βάση την καθοριζόμενη στους υπό συζήτηση κανονισμούς διαδικασία.

γ. Τα προσόντα που απαιτείται να πληρούν οι υποψήφιοι για εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ, καθώς και η διαδικασία διορισμού τους.

δ. Τα προσόντα που απαιτείται να πληρούν οι υποψήφιοι για διορισμό ως αξιωματικοί μετά από διαγωνισμό, καθώς και η διαδικασία διορισμού τους.

ε. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανέλιξης μόνιμων υπαξιωματικών σε αξιωματικούς. Επιπροσθέτως, θεσμοθετείται ο αριθμός των μόνιμων υπαξιωματικών που θα μπορεί να διοριστούν ως αξιωματικοί σε ποσοστό ύψους 20% των αναμενόμενων να αποφοιτήσουν από τα ΑΣΕΙ αξιωματικών το έτος διορισμού τους.

2. Κατάταξη των αξιωματικών στους κλάδους και στα κοινά σώματα-απονομή ειδικότητας.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες προβλέπονται τα πιο κάτω:

α. Ο καθορισμός του τρόπου κατάταξης των αξιωματικών αμέσως μετά το διορισμό τους στους κλάδους και στα κοινά σώματα.

β. i. Η παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Άμυνας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, να μετατάσσει ιπτάμενους αξιωματικούς που υπηρετούν στο βαθμό του ανθυποσμηναγού, υποσμηναγού ή σμηναγού και οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί δυνάμει των διατάξεων των κανονισμών αξιωματικοί υπηρεσίας εδάφουςστην ειδικότητα του ελεγκτή αεράμυνας ή σε ειδικότητα του σώματος της αεροπορίας και

ii. η παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Άμυνας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων, επιτακτικών και άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, να μετατάσσει αξιωματικούς που κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και εξειδικευμένες γνώσεις στο στρατό ξηράς από όπλο ή από σώμα του στρατού ξηράς σε κοινό σώμα, στο ναυτικό στο σώμα του ναυτικού ή σε κοινό σώμα και στην αεροπορία σε ειδικότητα του σώματος της αεροπορίας ή σε κοινό σώμα, έπειτα και από σχετική συναίνεση του αξιωματικού που μετατάσσεται.

γ. Ο καθορισμός της διαδικασίας χαρακτηρισμού αξιωματικών οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα υγείας, που πιστοποιούνται από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ως “αξιωματικών υπηρεσίας γραφείου” ή ως “αξιωματικών ελαφράς υπηρεσίας”, καθώς και ο καθορισμός της διαδικασίας χαρακτηρισμού ιπτάμενων αξιωματικών οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για πτήσεις ως “αξιωματικών υπηρεσίας εδάφους”.

δ. Ο καθορισμός της διαδικασίας με βάση την οποία αξιωματικοί οι οποίοι έχουν χαρακτηριστείαξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου” ήαξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας” θα μπορούν να επανέλθουν στην προ του χαρακτηρισμού τους υπηρεσιακή κατάσταση.

3. Ιεραρχία, αρχαιότητα, επετηρίδες και ατομικά έγγραφα αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες προβλέπονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

α. Ο καθορισμός της στρατιωτικής ιεραρχίας και της αρχαιότητας των αξιωματικών.

β. Ο καθορισμός της αρχαιότητας των αξιωματικών που χαρακτηρίζονταιαξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου” ή αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας”, καθώς και ο καθορισμός της αρχαιότητάς τους, σε περίπτωση που επανέρχονται στην προ του χαρακτηρισμού τους υπηρεσιακή κατάσταση.

γ. Η τήρηση επετηρίδων για τους αξιωματικούς και η εγγραφή τους στη σχετική επετηρίδα του κλάδου ή του κοινού σώματος στο οποίο ανήκουν με βάση το βαθμό και την αρχαιότητά τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η τήρηση ξεχωριστής επετηρίδας για τους αξιωματικούς υπηρεσίας γραφείου και ξεχωριστής για τους αξιωματικούς ελαφράς υπηρεσίας.

δ. Η τήρηση ατομικών φακέλων των αξιωματικών και ο καθορισμός των στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτούς.

4. Αξιολόγηση αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

α. Οι κατηγορίες των προσόντων στα οποία αξιολογούνται οι αξιωματικοί, τα οποία προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα και αξία τους και αποτελούν τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η αξιολόγησή τους στη βάση αμερόληπτου και αξιοκρατικού συστήματος που προτείνεται στους κανονισμούς.

β. Η κλίμακα βαθμολόγησης των προσόντων κάθε αξιωματικoύ.

γ. Η διαδικασία αξιολόγησης των αξιωματικών και η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση αιτιολόγησης της βαθμολόγησης της αξιολόγησής τους.

5. Ανέλιξη και κρίση των αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α. Οι διάφοροι βαθμοί στους οποίους μπορεί να ανελιχθούν οι αξιωματικοί μετά από την κρίση τους ως προακτέων και την προαγωγή τους από βαθμό σε βαθμό.

β. Ο ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών κατά κλάδο και των αξιωματικών κοινών σωμάτων, των αξιωματικών που προέρχονται από μόνιμους υπαξιωματικούς, των αξιωματικών οι οποίοι χαρακτηρίζονται δυνάμει των προνοιών των κανονισμών “αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου” και “αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας”, των αξιωματικών του μουσικού σώματος και των αξιωματικών που προέρχονται από μόνιμους υπαξιωματικούς και οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν “αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου” και “αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας”, καθώς και των αξιωματικών ιπταμένων που χαρακτηρίζονται “αξιωματικοί υπηρεσίας εδάφους”.

γ. Οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρεί αξιωματικός, για να δικαιούται κρίση από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων. Ειδικότερα, οι εν λόγω προϋποθέσεις αφορούν τη συμπλήρωση από αξιωματικό:

i. του καθοριζόμενου στους κανονισμούς χρόνου παραμονής του σε κάθε βαθμό ή των συνολικών ετών υπηρεσίας του και

ii. του καθοριζόμενου στους κανονισμούς για το βαθμό του χρόνου διοίκησης.

Σημειώνεται ότι ο καθοριζόμενος χρόνος παραμονής και ο καθοριζόμενος χρόνος διοίκησης που αναφέρονται πιο πάνω διαφοροποιούνται σε σχέση με τα καθοριζόμενα στους υπό κατάργηση κανονισμούς.

δ. Οι ειδικές καταστάσεις στις οποίες διετέλεσε αξιωματικός στο βαθμό του και οι οποίες αποκλείουν την κρίση του, έστω και αν πληρεί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς.

6. Συμβούλια κρίσεων και Συμβούλιο Επανακρίσεων των αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α. Τα αρμόδια συμβούλια που θα διενεργούν τις κρίσεις και τις επανακρίσεις των αξιωματικών. Τα εν λόγω συμβούλια είναι:

i. το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις κρίσεις αξιωματικών βαθμού συνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου,

ii. το Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις κρίσεις αξιωματικών βαθμού ανθυπολοχαγού, υπολοχαγού, λοχαγού, ταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη, και

iii. το Συμβούλιο Επανακρίσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την επανάκριση αξιωματικών οι οποίοι παραπέμπονται σε αυτό λόγω διαφωνίας του Υπουργού Άμυνας με την απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων ή των αξιωματικών που προσφεύγουν σε αυτό, δυνάμει των προνοιών των κανονισμών.

β. Η σύνθεση του Συμβουλίου Κρίσεων, του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων και του Συμβουλίου Επανακρίσεων και ο χρόνος σύγκλησής τους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

i. το Συμβούλιο Κρίσεων συντίθεται από:

 τον Υπαρχηγό του στρατού ή της Εθνικής Φρουράς όπως θα καθορίσει ο Υπουργός Άμυνας ή, εφόσον οι εν λόγω δύο θέσεις είναι κενές, από τον αμέσως μετά από αυτόν ανώτερο σε βαθμό αξιωματικό και σε περίπτωση περισσότερων ομοιοβάθμων τον αρχαιότερο από αυτούς ως πρόεδρο και

 τέσσερις ανώτατους αξιωματικούς, έναν τουλάχιστον από κάθε κλάδο, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ως μέλη.

ii. το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων συντίθεται από τον Υπουργό Άμυνας ως πρόεδρο, δύο υπουργούς, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Άμυνας, και τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς ως μέλη.

iii. το Συμβούλιο Επανακρίσεων συντίθεται από τον Υπουργό Άμυνας ως πρόεδρο, δύο άλλους υπουργούς, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Άμυνας, και τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς ως μέλη.

γ. Η διαδικασία κατά τις κρίσεις των αξιωματικών από τα αρμόδια κατά περίπτωση συμβούλια κρίσεων, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων μετά τις κρίσεις και από το Συμβούλιο Επανακρίσεων για την επανάκριση των υποθέσεων των αξιωματικών, που είναι αρμόδιο δυνάμει των διατάξεων των κανονισμών.

7. Διαβαθμίσεις των κρίσεων των αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων οι διαβαθμίσεις των κρίσεων των αξιωματικών κατά βαθμό, καθώς και τα κριτήρια κρίσεώς τους. Ειδικότερα, διαμορφώνονται οι διαβαθμίσεις των κρίσεων των αξιωματικών σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους υπό κατάργηση κανονισμούς με την εισαγωγή νέων κρίσεων, της κρίσης “ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του” και της κρίσης “αποστρατευτέος”, και καθορίζονται κριτήρια για την αντικειμενική κρίση τους με στόχο την ανέλιξη των καταλληλοτέρων σε αξία, γνώσεις και απόδοση.

Αξιωματικός θα κρίνεται “ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του” στους βαθμούς του συνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου για λόγους δημόσιου συμφέροντος, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς και αφού αξιολογηθεί επιπροσθέτως η εν γένει κατάσταση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, οι ανάγκες μετεξέλιξης και άλλες απαιτήσεις του στρατού ή/και της Εθνικής Φρουράς ή/και οι λειτουργικές, οργανωτικές και ποιοτικές ανάγκες της υπηρεσίας κατά κλάδο και κοινό σώμα ή/και η ανάγκη παροχής δυνατότητας ανέλιξης αξιωματικών κατώτερων βαθμών και αφού ληφθούν υπόψη και οι πιο κάτω παράγοντες:

α. Η όλη επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία του αξιωματικού, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησής του σε στρατιωτικές σχολές.

β. Η δυνατότητα για περαιτέρω προσφορά του αξιωματικού.

γ. Τα έτη παραμονής του στον κατεχόμενο βαθμό.

δ. Η ηλικία του αξιωματικού.

8. Προαγωγές των αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες καθορίζεται μεταξύ άλλων η διαδικασία προαγωγής αξιωματικών που έχουν κριθεί “προακτέοι κατ’ εκλογή” ή “προακτέοι κατ’ αρχαιότητα”, εφόσον υπάρχει κενή θέση στο βαθμό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και η διαδικασία προαγωγής τους με βάση τους προβλεπόμενους στους κανονισμούς πίνακες κρίσεων.

9. Αφυπηρετήσεις και τερματισμός της υπηρεσίας των αξιωματικών.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες προβλέπονται τα πιο κάτω:

α. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών κατά βαθμό. Ειδικότερα, διαφοροποιείται το ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών ως ακολούθως:

i. Για τους αξιωματικούς βαθμού:

 ανθυπολοχαγού από το 54ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 55ο έτος της ηλικίας τους.

 λοχαγού από το 56ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 55ο έτος της ηλικίας τους.

 ταγματάρχη από το 57ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 55ο έτος της ηλικίας τους.

 αντισυνταγματάρχη από το 58ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 56ο έτος της ηλικίας τους.

 συνταγματάρχη από το 60ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 57ο έτος της ηλικίας τους.

 ταξιάρχου από το 62ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 58ο έτος της ηλικίας τους.

 υποστρατήγου από το 62ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 59ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι για τους αξιωματικούς βαθμού υπολοχαγού και αντιστρατήγου το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δε διαφοροποιείται και παραμένει το 55ο και το 62ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα.

ii. Για τους αξιωματικούς γιατρούς δε διαφοροποιείται το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και παραμένει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

iii. Για τους αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος, καθώς και των Σωμάτων Πληροφορικής-Μηχανογράφησης, Οικονομικού, Στρατολογικού, Δικαστικού, Διερμηνέων-Μεταφραστών, όπως και του Μουσικού Σώματος, ενώ το ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης είναι το καθοριζόμενο, ανάλογα με το βαθμό τους, στην υποπαράγραφο (i), που αναφέρεται πιο πάνω, αυτό καθορίζεται στο 63ο έτος, ανεξάρτητα από το βαθμό τους.

β. Ο καθορισμός των περιπτώσεων με βάση τις οποίες τερματίζεται η υπηρεσία αξιωματικών με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

γ. Η εισαγωγή διατάξεων που ρυθμίζουν την ηλικία αφυπηρέτησης των αξιωματικών που επηρεάζονται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών και βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, με βάση το προτεινόμενο στους κανονισμούς όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, κλιμακωτά κατά βαθμό.

δ. Η απονομή τιμητικού βαθμού σε κάθε αξιωματικό που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο στρατό, καθώς και σε κάθε αξιωματικό που αφυπηρετεί ή τερματίζονται οι υπηρεσίες του:

i. λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του,

ii. λόγω κρίσεώς του ως “ευδοκίμως τερματίσαντος την υπηρεσία του”,

iii. λόγω παραίτησής του μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,

iv. για λόγους υγείας που τον καθιστούν ανίκανο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου,

v. λόγω χαρακτηρισμού αξιωματικού βαθμού συνταγματάρχη, ταξιάρχου ή υποστρατήγου ως “αξιωματικού υπηρεσίας γραφείου” ή ως “αξιωματικού ελαφράς υπηρεσίας” ή λόγω χαρακτηρισμού αξιωματικού ιπτάμενου βαθμού ταξιάρχου και υποπτεράρχου ως “αξιωματικού υπηρεσίας εδάφους”.

Σημειώνεται ότι η απονομή του πιο πάνω αναφερόμενου τιμητικού βαθμού σε αξιωματικό δε θα επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα.

10. Τελικές διατάξεις.

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες προβλέπονται τα πιο κάτω:

α. Η κατάργηση των ισχυόντων περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 1990 έως 2013.

β. Η ισχύς της πρόνοιας των κανονισμών που καθορίζει τα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018.

γ. Η ισχύς των προνοιών των κανονισμών στις οποίες περιλαμβάνονται τα κριτήρια διαβάθμισης της κρίσης αξιωματικών και αφορούν το φυσιολογικό βάρος και την πιστοποιημένη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο γλωσσομάθειας η οποία ορίζεται τουλάχιστον ως “πολύ καλή” θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της συμπλήρωσης επτά ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών.

δ. Η ισχύς της πρόνοιας των κανονισμών με την οποία καθορίζεται ο χρόνος διοίκησης που απαιτείται να έχει συμπληρώσει αξιωματικός, για να δικαιούται κρίση από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων, ο οποίος, με βάση τις πρόνοιες των υπό κατάργηση περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές, Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, δεν είχε υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης για σκοπούς κρίσεων θα αρχίσει μετά από τη συμπλήρωση από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών χρονικού διαστήματος που ισούται με το χρόνο διοίκησης που προβλέπεται στους κανονισμούς για το βαθμό που κατέχει κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος των κανονισμών και ενός επιπλέον έτους.

ε. Η εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων σε σχέση με διάφορες πρόνοιες των κανονισμών, προκειμένου να μην επηρεαστούν οι ήδη υπηρετούντες αξιωματικοί και να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στις νέες πρόνοιες που εισάγονται σε σχέση με τους διορισμούς, την ιεραρχία, την ανέλιξη και τα κριτήρια για τις κρίσεις τους από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον Υπουργό Άμυνας, η κατάθεση των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Άμυνας για εκσυγχρονισμό των διάφορων νομοθετημάτων που διέπουν τη λειτουργία του Στρατού της Δημοκρατίας, καθώς και για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μόνιμο προσωπικό του. Συναφώς, δήλωσε, η ανάγκη για αναθεώρηση των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν τους αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας προέκυψε επιτακτικά μετά τη διαπίστωση, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της στρατιωτικής υπηρεσίας και των καθηκόντων των στελεχών, ότι απαιτείται η θέσπιση νέας διαδικασίας για την ανανέωση της ιεραρχίας του στρατού σε όλα τα επίπεδα με νεότερα και πλέον προσοντούχα στελέχη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός σύγχρονου στρατού που θα έχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα να ανταποκρίνεται στην αποστολή του τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου.

Η καθυστέρηση και η στασιμότητα που παρατηρήθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια στον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση των κανονισμών που διέπουν τους αξιωματικούς, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας, έχει δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς, αφού στους ισχύοντες κανονισμούς δε διαλαμβάνεται πρόνοια για ανανέωση της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς, ιδιαίτερα στους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας της, με εξαίρεση την πρόνοιά τους που αφορά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι αξιωματικοί των ανώτατων βαθμίδων παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια στους ίδιους βαθμούς, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα ανέλιξης νεότερων αξιωματικών και ανανέωσης στην ιεραρχία. Το φαινόμενο αυτό είχε και εξακολουθεί να έχει αρνητική επίδραση στο φρόνημα και στο ηθικό των χαμηλόβαθμων αξιωματικών, οι οποίοι παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα καθηλωμένοι στον ίδιο βαθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του στρατού. Η μη επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων είχε επιπροσθέτως σοβαρότατες συνέπειες σε θέματα διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου, οι οποίες οδήγησαν στην απαξίωση της ανώτατης ιεραρχίας της δύναμης της Εθνικής Φρουράς, πλήττοντας το σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς αυτή, με αποτέλεσμα να διασαλεύεται η πειθαρχία στο στράτευμα και να δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα στη δυνατότητα επιτυχούς και πλήρους εκπλήρωσης της αποστολής της Εθνικής Φρουράς και της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της.

Υπό το φως των πιο πάνω, δήλωσε περαιτέρω ο ίδιος υπουργός, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν πρόνοιες στους κανονισμούς με τις οποίες αναπροσαρμόζονται τα υφιστάμενα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών, καθώς και πρόνοιες που ρυθμίζουν τον ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας τους στην ανώτατη ιεραρχία της δύναμης της Εθνικής Φρουράς, ώστε να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών, πάντοτε σε συνάρτηση με τα καθήκοντα που ασκούν.

Σύμφωνα με τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό, η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών έγινε στη βάση των καθηκόντων που εκτελεί ο κάθε αξιωματικός ανάλογα με την ειδικότητά του, όπως επιβάλλουν οι σημερινές υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, και του γεγονότος ότι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη της αποστολής και των καθηκόντων των αξιωματικών απαιτεί όπως είναι ικανοί από πλευράς φυσικής κατάστασης και σωματικών δυνατοτήτων, παράμετροι οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ηλικία τους. Συναφώς, οι επιχειρησιακοί αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν την ευθύνη διοίκησης και οργάνωσης των μάχιμων στρατιωτικών τμημάτων σε όλα τα επίπεδα της δομής και της ιεραρχίας του στρατεύματος, καθίσταται επιβεβλημένο να έχουν μικρότερο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, επειδή τα υφιστάμενα όρια δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα κυρίως της ανώτατης ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς. Στις περιπτώσεις αυτές, στις οποίες οι αξιωματικοί λόγω των καθηκόντων τους απαιτείται να διαθέτουν ακμαίες σωματικές δυνάμεις, καθορίζονται μικρότερα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης σε σχέση με τα υφιστάμενα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό που φέρει ο αξιωματικός.

Για τους αξιωματικούς οι οποίοι σύμφωνα με την ειδικότητά τους εκτελούν κυρίως γραφειακά καθήκοντα και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς τα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης διαφοροποιούνται σε σχέση με τους επιχειρησιακούς αξιωματικούς και αυξάνονται συγκρινόμενα με τα υφιστάμενα. Η προτεινόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των εν λόγω αξιωματικών κρίνεται ότι δεν επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά αντίθετα αποτελεί παράμετρο με την οποία ενισχύεται η εμπειρία και η γνώση τους. Αξίζει να σημειωθεί, όπως δήλωσε πρόσθετα ο ίδιος υπουργός, ότι η διαμόρφωση των ορίων ηλικίας αφυπηρέτησης των αξιωματικών κατά βαθμό συνάδει με τις αντίστοιχες ηλικίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο ευδόκιμος τερματισμός της υπηρεσίας αξιωματικών, σημείωσε ο ίδιος υπουργός, εισάγεται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και θα εφαρμόζεται σε αξιωματικούς, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, νωρίτερα από το καθοριζόμενο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους μόνο γι’ αυτούς που βρίσκονται στην ανώτατη ιεραρχία του στρατού, δηλαδή στο βαθμό του συνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου. Ο ευδόκιμος τερματισμός προϋποθέτει ότι ο αξιωματικός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό μηνών που απαιτείται με βάση τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου για σκοπούς καταβολής της ετήσιας σύνταξής του. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι επηρεαζόμενοι αξιωματικοί θα λαμβάνουν αμέσως τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα και θα εξαιρούνται της αναλογιστικής μείωσης της σύνταξής τους και ως εκ τούτου θα εξασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα όσων από αυτούς η υπηρεσία τερματίζεται ευδοκίμως. Με την πρόνοια αυτή παρέχεται η δυνατότητα για ανανέωση/αποσυμφόρηση της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς, ώστε αυτή να μην επιτυγχάνεται μόνο με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών. Επιπλέον, ο ευδόκιμος τερματισμός παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης ανέλιξης των αξιωματικών που βρίσκονται στους χαμηλότερους βαθμούς, με αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό τους, να σέβονται τη στρατιωτική ιεραρχία, εκπληρώνοντας κατά τρόπο ωφέλιμο προς την υπηρεσία τα καθήκοντά τους.

Πέραν της μείωσης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών και του ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας τους, με τις πρόνοιες των κανονισμών, όπως ο ίδιος υπουργός ανέφερε, προβλέπονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η θέσπιση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων για την επιλογή των διορισθησομένων ως αξιωματικών του στρατού, οι οποίοι είτε είναι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών είτε είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που διορίζονται μετά από διαγωνισμό, είτε προέρχονται από την τάξη των μόνιμων υπαξιωματικών και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

2. Η εισαγωγή διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία χαρακτηρισμού αξιωματικών οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα υγείας ως “αξιωματικών υπηρεσίας γραφείου” ή “αξιωματικών ελαφράς υπηρεσίας” ή “αξιωματικών υπηρεσίας εδάφους” και η παροχή της δυνατότητας επανόδου τους στην προηγούμενη υπηρεσιακή τους κατάσταση στο τέταρτο έτος από το χαρακτηρισμό τους, εφόσον υπάρχει σχετική σύσταση του ιατροσυμβουλίου.

3. Ο προσδιορισμός της αρχαιότητας μεταξύ των αξιωματικών και ο καθορισμός των περιπτώσεων που τηρούνται ξεχωριστές επετηρίδες γι’ αυτούς.

4. Η καθιέρωση νέου συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών, με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους και η εισαγωγή του θεσμού του δεύτερου γνωματεύοντος, ώστε, σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση του αξιωματικού σε σχέση με την αξιολόγησή του, να παραπέμπεται σε αυτόν.

5. Η διαφοροποίηση του χρόνου παραμονής και του χρόνου διοίκησης που απαιτείται να συμπληρώνουν οι αξιωματικοί στον κατεχόμενο βαθμό, προκειμένου να δικαιούνται κρίση για προαγωγή.

6. Η συμμετοχή ενός τουλάχιστον ανώτατου αξιωματικού στο Συμβούλιο Κρίσεων από κάθε κλάδο του στρατού.

7. Η εισαγωγή, πέραν της κρίσης του “ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας” αξιωματικών σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, και της νέας κρίσης “αποστρατευτέος”, καθώς και η εισαγωγή μετρήσιμων κριτηρίων για την αντικειμενική κρίση τους και την προώθηση των καταλληλοτέρων σε αξία, γνώσεις και επιδόσεις.

8. Η αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών των κοινών σωμάτων, έτσι ώστε να αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους αντί να αφυπηρετούν σύμφωνα με το καθοριζόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας αφυπηρέτησης που ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις τέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι στα στελέχη του στρατού η ηλικία σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα που εκτελούν και το βαθμό που φέρουν, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του στρατού να ανταποκρίνεται στην αποστολή του.

9. Η εισαγωγή κριτηρίων στη διαδικασία των προαγωγών των αξιωματικών, όπως είναι η αποφοίτησή τους από διάφορες στρατιωτικές σχολές, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανελιχθούν σε ορισμένους βαθμούς.

10. Ο τερματισμός της υπηρεσίας αξιωματικού, στην περίπτωση που κρίνεται ως “παραμένων στον ίδιο βαθμό” και έχει άλλες όμοιες κρίσεις στο βαθμό του ή σε προηγούμενο βαθμό, καθώς και ο τερματισμός της υπηρεσίας αξιωματικού βαθμού συνταγματάρχη ή ανώτερου από αυτόν, εφόσον χαρακτηριστεί “αξιωματικός υπηρεσίας γραφείου” ή “αξιωματικός ελαφράς υπηρεσίας”, ή σε περίπτωση ιπτάμενου αξιωματικού βαθμού ταξιάρχου ή υποπτεράρχου, εφόσον χαρακτηριστεί ως “αξιωματικός υπηρεσίας εδάφους”. Περαιτέρω, προβλέπεται ο τερματισμός της υπηρεσίας αξιωματικού ο οποίος, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, είναι εξαρτημένος από εξαρτησιογόνες ουσίες.

11. Οι αξιωματικοί που αφυπηρετούν λόγω κρίσεών τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ως “ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους” ή επειδή χαρακτηρίστηκαν στους βαθμούς του συνταγματάρχη και άνω ως “αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου” ή “αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας” ή “αξιωματικοί υπηρεσίας εδάφους” θα λαμβάνουν αμέσως τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα χωρίς οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συντάξεών τους.

12. Η απονομή σε αφυπηρετούντες αξιωματικούς και σε αποβιώσαντες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους τιμητικού βαθμού, ο οποίος όμως δε θα συνεπιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα.

13. Η εισαγωγή προνοιών με τις οποίες αναπροσαρμόζονται τα υφιστάμενα όρια ηλικίας αφυπηρέτησης με τα προτεινόμενα, με τον καθορισμό κλιμακωτής και σταδιακής μείωσης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αξιωματικών οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στο προτεινόμενο με τους κανονισμούς όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, με στόχο την τήρηση και το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και την ομαλή και ταχεία μετάβασή τους στο νέο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους.

Περαιτέρω, σε σχέση με τον προτεινόμενο στους κανονισμούς ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας αξιωματικών, με σκοπό την αποφυγή του άμεσου, αιφνίδιου και χωρίς προειδοποίηση τερματισμού της υπηρεσίας τους και για σκοπούς τήρησης και σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, σταθμίζοντας δηλαδή τους σκοπούς που επιδιώκονται και αναφέρονται πιο πάνω και την αιφνίδια και ξαφνική αλλαγή στην υπηρεσιακή κατάσταση και ζωή των αξιωματικών, εισάγονται πρόνοιες στους κανονισμούς, ότι ενδεχόμενος ευδόκιμος τερματισμός των υπηρεσιών αξιωματικού είναι δυνατό να υπάρξει μετά την 1η Ιουλίου 2017. Με τις πρόνοιες αυτές η υπηρεσία κανενός αξιωματικού δεν μπορεί να τερματιστεί πριν από την παρέλευση τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί εύλογος χρόνος για προϊδεασμό και ενημέρωση του ενδεχομένου αποχώρησης αξιωματικού νωρίτερα από την ηλικία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

14. Η εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων σε σχέση με διάφορες πρόνοιες των κανονισμών, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς που εισάγεται σε ό,τι αφορά τους διορισμούς, την αρχαιότητα και τους ανώτατους βαθμούς ανέλιξης των αξιωματικών, καθώς και σε σχέση με τα κριτήρια για την κρίση τους από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της εξέτασης των κανονισμών κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην επιτροπή με το οποίο εξειδικεύεται η αιτιολογία τόσο της ανάγκης μείωσης των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών όσο και της ανάγκης εισαγωγής ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας τους, δηλαδή του τερματισμού νωρίτερα από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους για λόγους δημόσιου συμφέροντος, με στόχο να τεθούν τα εχέγγυα για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή της. Αντίγραφο του εν λόγω υπομνήματος επισυνάπτεται ως Παράρτημα της παρούσας έκθεσης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κληθείς να ενημερώσει την επιτροπή κατά πόσο οι πρόνοιες των κανονισμών συνεπάγονται επιβάρυνση ή ελάφρυνση των δημόσιων οικονομικών, δήλωσε ότι η προτεινόμενη με αυτούς μείωση των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών, καθώς και η πρόνοιά τους που ρυθμίζει τον υποχρεωτικό τερματισμό της υπηρεσίας τους συνεπάγονται επιπρόσθετο οικονομικό κόστος, αφού με την αφυπηρέτησή τους θα τους καταβάλλεται σύνταξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιπρόσθετα θα τους καταβάλλεται νωρίτερα το εφάπαξ που δικαιούνται κατά την αφυπηρέτησή τους. Συναφώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, το επιπρόσθετο οικονομικό κόστος στα δημόσια οικονομικά είναι προφανές, σε αντίθεση με την αύξηση των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης η οποία έχει προωθηθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε όλη την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία ως μέτρο συγκράτησης του κόστους των δημόσιων οικονομικών. Σε σχέση με την πρόνοια των κανονισμών σύμφωνα με την οποία το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών των κοινών σωμάτων επεκτείνεται, δήλωσε πως η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να έχει αντίθετα αποτελέσματα, γιατί, παρά το βραχυπρόθεσμο κόστος που θα προκύψει από την αύξηση του μισθού τους, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να ανελιχθούν σε υψηλότερο βαθμό, είναι ξεκάθαρο ότι μακροπρόθεσμα θα προκύψει εξοικονόμηση των δημόσιων δαπανών.

Αναφορικά με το κόστος που θα προκύψει από την προτεινόμενη στους κανονισμούς διαφοροποίηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών, το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι σε θέση να το προσδιορίσει επακριβώς, γιατί ούτε και το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων τον αριθμό των αξιωματικών που θα αφυπηρετήσουν πρόωρα με τις αποστρατείες. Ωστόσο, όπως ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε, παρ’ όλο που το κόστος των δημόσιων οικονομικών, με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, θα αυξηθεί, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους υπό συζήτηση κανονισμούς, γιατί το θέμα σχετίζεται με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και το κόστος αυτό αναμένεται να είναι εντός των ορίων που μπορεί να διαχειριστεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς δήλωσε ότι με τους κανονισμούς εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους αξιωματικούς και με την έγκρισή τους αναμένεται να επιλυθούν αρκετά προβλήματα τα οποία δημιούργησε η στασιμότητα στην ανέλιξή τους για δέκα και πλέον χρόνια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλήξει το φρόνημα και το ηθικό των αξιωματικών, στοιχεία απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του στρατού. Συναφώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, με τις πρόνοιες των κανονισμών με τις οποίες προτείνεται μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών και ο ευδόκιμος τερματισμός της υπηρεσίας τους αναμένεται να επιτευχθεί αποσυμφόρηση στην πυραμίδα της Εθνικής Φρουράς και να επέλθει ανανέωση του μέσου όρου ηλικίας των υπηρετούντων αξιωματικών, καθώς και η ανέλιξη των ικανοτέρων στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων που καθορίζονται στους κανονισμούς.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επεξήγησαν τις πρόνοιές τους και απάντησαν σε επιμέρους ερωτήσεις των μελών της.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα οι πρόνοιές τους που αφορούν τα πιο κάτω:

1. Τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών των τριών κλάδων και των κοινών σωμάτων που έχουν τις ίδιες ημερομηνίες προαγωγής ή και διορισμού.

2. Τον ανώτατο βαθμό ανέλιξης των αξιωματικών σε όλους τους βαθμούς, καθώς και τον ανώτατο βαθμό ανέλιξης των αξιωματικών ελαφράς υπηρεσίας και των αξιωματικών υπηρεσίας γραφείου.

3. Τις καθοριζόμενες στους κανονισμούς προϋποθέσεις, για να δικαιούνται να κρίνονται οι αξιωματικοί στις διάφορες διαβαθμίσεις κρίσεων που καθορίζονται σε αυτούς.

4. Τον ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας των αξιωματικών.

5. Το προτεινόμενο στους κανονισμούς όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών βαθμού ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου και ειδικότερα η αύξηση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησής τους κατά ένα έτος.

6. Τη μείωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών γιατρών και των αξιωματικών των κοινών σωμάτων, έτσι ώστε να αφυπηρετούν σύμφωνα με το καθοριζόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας αφυπηρέτησης.

7. Τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις για την κρίση των αξιωματικών που αφορούν τη βαθμολογία αποφοίτησής τους από υποχρεωτικά στρατιωτικά σχολεία.

8. Τις καθοριζόμενες στους κανονισμούς μεταβατικές διατάξεις.

Όσον αφορά την προτεινόμενη στους κανονισμούς μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών σε ορισμένους βαθμούς σε σχέση με το ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, καθώς και του προτεινόμενου ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας τους, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τη νομιμότητα της προβλεπόμενης στο θέμα αυτό ρύθμισης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τις απόψεις του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα για το πιο πάνω θέμα, ανέφερε πως το 2012 με ειδικό νόμο που ψήφισε η Βουλή αυξήθηκε το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης. Η προτεινόμενη με τους κανονισμούς μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που ίσχυε γι’ αυτούς πριν το όριο ηλικίας αφυπηρέτησής τους αυξηθεί το 2012 με τον υπό αναφορά νόμο. Συναφώς, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, το προτεινόμενο στους κανονισμούς από την εκτελεστική εξουσία όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών δε μειώνεται σε σημαντικό βαθμό συγκρινόμενο με αυτό που ίσχυε για τους αξιωματικούς που επηρεάζονται με την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όταν είχαν προσληφθεί στο στρατό.

Περαιτέρω, απαντώντας η ίδια εκπρόσωπος για την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη στους κανονισμούς μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών σε διάφορους βαθμούς και ο προτεινόμενος σε αυτούς ευδόκιμος τερματισμός της υπηρεσίας τους δημιουργεί οποιαδήποτε νομικά προβλήματα, δήλωσε πως η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τα πιο πάνω θέματα έχει ως εξής:

1. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, παρ’ όλο που καταρχήν φαίνεται ότι προσκρούουν στην αρχή της ισότητας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του συντάγματος, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Το δημόσιο αυτό συμφέρον εξειδικεύεται στο υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Άμυνας και είναι η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

2. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι, επειδή αριθμός αξιωματικών θα επηρεαστεί με την έγκριση των κανονισμών από τη Βουλή και την έναρξη της ισχύος τους, διότι η ηλικία τους βρίσκεται πολύ κοντά στο καθοριζόμενο στους κανονισμούς νέο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, και θα αφυπηρετήσουν αμέσως, έχουν εισαχθεί μεταβατικές διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται κλιμακωτή και σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών που υπηρετούν σήμερα και επηρεάζονται, ώστε να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα, για να προσαρμοστούν και να μη διαταραχθούν οι προσδοκίες τους. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων είναι η αποφυγή αιφνίδιου τερματισμού της υπηρεσίας μελών του στρατού, χωρίς όμως να επηρεαστεί ο σκοπός για τον οποίο προτείνεται η μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, που είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Στρατού της Δημοκρατίας.

3. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τόσο το δημόσιο συμφέρον, που στην προκειμένη περίπτωση εξειδικεύεται πλήρως και εμπεριστατωμένα στο σχετικό υπόμνημα του Υπουργείου Άμυνας, όσο και τις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου των κανονισμών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι υπό συζήτηση ρυθμίσεις είναι εύλογες, ανάλογες και συνεπώς φαίνεται να είναι επιτρεπτές από συνταγματικής άποψης.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας παρέπεμψε στο κείμενο του υπομνήματος του Υπουργείου Άμυνας, όπου εξειδικεύονται εκτενώς τα πιο πάνω ζητήματα.

Σε σχέση με το θέμα που απασχόλησε την επιτροπή για μείωση του ορίου αφυπηρέτησης των αξιωματικών των κοινών σωμάτων, έτσι ώστε, αντί του 63ου έτους που προτείνεται στους κανονισμούς, αυτοί να αφυπηρετούν στο καθοριζόμενο για τους βαθμούς τους όριο αφυπηρέτησης, σε γραπτή γνωμάτευση που κατέθεσε στην επιτροπή αναφέρονται τα πιο κάτω:

«Όπως αναλύθηκε στο πλαίσιο του υπομνήματος που κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας στις 3.11.2016, ο σκοπός της μείωσης των ορίων αφυπηρέτησης των Αξιωματικών των Όπλων είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς αντανακλάται πρωτίστως στο αξιόμαχο των Αξιωματικών των Όπλων. Είναι εμφανές, ότι μία τέτοια μείωση των ορίων αφυπηρέτησης δεν κρίνεται σκόπιμη όσον αφορά στους Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων, των οποίων τα καθήκοντα διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά των Αξιωματικών των Όπλων. Συνεπώς, τυχόν μείωση των ορίων αφυπηρέτησης των Αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων δεν καλύπτεται από την αιτιολογία που αναπτύσσεται στο υπό αναφορά υπόμνημα και ως τέτοια θα προσέκρουε στο Άρθρο 28 του Συντάγματος (αρχή της ίσης μεταχείρισης).

Ας σημειωθεί επίσης ότι η πρόσφατη προσθήκη από πλευράς της Βουλής στον Κανονισμό 43(4), στη βάση της οποίας αυξάνεται το όριο αφυπηρέτησης των Αξιωματικών των Όπλων που έχουν διοριστεί με διαγωνισμό, στο 63ο όπως το όριο αφυπηρέτησης για τους Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων είναι συνταγματικώς απαράδεκτη καθώς προσκρούει πρόδηλα τουλάχιστον στην Αρχή της Ισότητας. Δεν είναι εύλογη η διαφοροποίηση των προσώπων αυτών σε σχέση με τους λοιπούς Αξιωματικούς των Όπλων, καθώς τα καθήκοντα που ασκούν δεν διαφοροποιούνται. Παραμένει δε η ανάγκη βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, η οποία επιτυγχάνεται με τη μείωση των ορίων αφυπηρέτησης όλων των Αξιωματικών των Όπλων.

Αντίθετα, με την πρόταση της Βουλής για μείωση του ορίου αφυπηρέτησης και των Αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων, κρίθηκε σκόπιμο όπως το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αυτών αυξηθεί σε σχέση με τα υφιστάμενα, καθώς εκτελούν κυρίως γραφειακά καθήκοντα, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης προς εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς. Ως εκ τούτου, η επιτυχής ενάσκηση των καθηκόντων τους δε συναρτάται με τη φυσική και σωματική τους κατάσταση. Κρίνεται συνεπώς ότι δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος που να δικαιολογεί την αφυπηρέτησή τους σε νεαρότερη ηλικία. Στο πλαίσιο δε του εξορθολογισμού που επιχειρούν οι παρόντες Κανονισμοί, το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους θα πρέπει να συγκλίνει με τα όρια ηλικίας του Δημόσιου Τομέα. Για τις περιπτώσεις αυτές το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αυξάνεται στο 63ο έτος. Προς τούτο έχουν εισαχθεί στους Κανονισμούς μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Γραμματεία της Επιτροπής και επισυνάπτονται στην παρούσα.

Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι, η αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης για τους Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων στο 63ο έτος ισχύει ανεξαρτήτως βαθμού. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των ορίων αφυπηρέτησης, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται διαφοροποίηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά βαθμό όπως ισχύει στους “επιχειρησιακούς” Αξιωματικούς και ως ίσχυε μέχρι σήμερα, καθότι η φύση των καθηκόντων των Αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων δε μεταβάλλεται ουσιωδώς ανάλογα με το βαθμό που φέρει ο Αξιωματικός. Αντίθετα, η φύση των καθηκόντων των “επιχειρησιακών” Αξιωματικών είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βαθμό που φέρει ο κάθε Αξιωματικός και επηρεάζεται από την ηλικία του.

Προκειμένου να δοθεί ακριβέστερη εικόνα της προτεινόμενης από το σχέδιο Κανονισμών ρύθμισης διευκρινίζεται ότι, σε σχέση με τα υφιστάμενα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης η αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κυμαίνεται ανάλογα μεταξύ 1 έως 5 έτη καθώς οι Αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων εκτιμάται ότι θα αφυπηρετούσαν στους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη (όριο ηλικίας: 58ο έτος) μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου (όριο ηλικίας: 62ο έτος). Οι επηρεαζόμενοι από τις μεταβατικές διατάξεις Αξιωματικοί βρίσκονται μόνο στο βαθμό του Ταγματάρχη και του Αντισυνταγματάρχη. Οι διατάξεις σχετικά με τους υπόλοιπους βαθμούς δεν θα τύχουν στην πράξη εφαρμογής.

Πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, μείωση των ορίων αφυπηρέτησης από τη Βουλή θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον προσκρούει στη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών καθώς η Βουλή θα μεταβάλλετο σε όργανο που θα καθόριζε κατά τρόπο δεσμευτικό θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού του κράτους και που οδηγούν σε αύξηση των εξόδων του προϋπολογισμού (Άρθρο 80 του Συντάγματος) (Βλ. Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά αρ. 2/2010 και στην Αναφορά 3/2010, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερ. 1.2.2011).».

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την εισήγηση που υποβλήθηκε από μέλη της επιτροπής για αύξηση κατά ένα έτος του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αξιωματικών βαθμού ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου σε σχέση με το προτεινόμενο στους κανονισμούς για τους εν λόγω αξιωματικούς όριο ηλικίας αφυπηρέτησης, δήλωσε ότι οποιαδήποτε διαφοροποίησή τους θα πλήξει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, δεδομένου ότι η μείωση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης προτείνεται, για να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της πυραμίδας των αξιωματικών στους κατώτερους βαθμούς και ο εκσυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς όπως καταγράφεται στο σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Άμυνας. Συναφώς, ενδεχόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας των υπό αναφορά αξιωματικών θα έχει αντίκτυπο στο σκοπό που επιδιώκεται με τους κανονισμούς.

Τέλος, επισημαίνοντας την ανάγκη εισαγωγής προνοιών στο κείμενο των κανονισμών με τις οποίες να προβλέπεται σταδιακή και κλιμακωτή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών των κοινών σωμάτων, των οποίων το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης με τους παρόντες κανονισμούς αυξάνεται, κατέθεσε σχετικές πρόνοιες στην επιτροπή, για να ενσωματωθούν στο κείμενό τους.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση των κανονισμών που υποβλήθηκαν από μέλη της επιτροπής, δήλωσαν τα πιο κάτω:

1. Το γενικότερο θέμα της μείωσης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών έχει μελετηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος αυτού ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με την προτεινόμενη στους κανονισμούς μείωση του εν λόγω ορίου, παρ’ όλο που αυτή συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Άμυνας για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Στρατού της Δημοκρατίας. Συναφώς, σε περίπτωση που η επιτροπή αποφασίσει να επιφέρει μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των στρατιωτικών γιατρών, το Υπουργείο Οικονομικών δε φέρει ένσταση, νοουμένου ότι συμφωνεί με τη θέση αυτή και το Υπουργείο Άμυνας.

2. Σε σχέση με την εισήγηση που υποβλήθηκε για εισαγωγή πρόνοιας στο κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με την οποία ορισμένες κατηγορίες αξιωματικών οι οποίοι είχαν διοριστεί έπειτα από διαγωνισμό στο στρατό πριν από την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών να αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους αντί στο καθοριζόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που προτείνεται, καθώς και για εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, όταν οι εν λόγω αξιωματικοί συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία και αφυπηρετήσουν πρόωρα οικειοθελώς, πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, να τους καταβάλλονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και να εξαιρούνται από την επιβολή αναλογιστικής μείωσης, δήλωσαν τα πιο κάτω:

α. Το Υπουργείο Οικονομικών δε διαφωνεί με την προτεινόμενη επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης, γιατί, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο παρελθόν για τους δημόσιους υπαλλήλους, έχει διαφανεί ότι η επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης συνεπάγεται μείωση των δαπανών για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, καθώς μεταξύ άλλων καταβάλλεται σύνταξη για λιγότερα χρόνια. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών διαφωνεί με την πιο πάνω ρύθμιση, με την οποία προτείνεται άμεση καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και εξαίρεση από την επιβολή αναλογιστικής μείωσης σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης της υπό αναφορά κατηγορίας προσωπικού, γιατί η εν λόγω ρύθμιση αφενός συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος και αφετέρου παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

β. Σημειώνεται συναφώς ότι σε όλους τους λοιπούς κρατικούς υπαλλήλους που αποφασίζουν να αφυπηρετήσουν οικειοθελώς πρόωρα επιβάλλεται αναλογιστική μείωση, ενώ τα συνταξιοδοτικά ωφελήματά τους καταβάλλονται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένης ηλικίας, η οποία καθορίζεται σε σχετική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επισήμαναν στην επιτροπή ότι στην πρόνοια των κανονισμών με την οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις που είναι δυνατό να τερματίζονται οι υπηρεσίες αξιωματικών πριν από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, λόγω κρίσεώς τους ως “παραμενόντων στον ίδιο βαθμό” ή ως “αποστρατευτέων” ή έπειτα από γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου ότι είναι εξαρτημένοι από παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, δεν προβλέπονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα λαμβάνουν. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω εκπρόσωποι εισηγήθηκαν την προσθήκη στους κανονισμούς πρόνοιας με την οποία να προβλέπεται ότι στις υπό αναφορά περιπτώσεις οι αξιωματικοί θα λαμβάνουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα λάμβαναν, αν αφυπηρετούσαν πρόωρα οικειοθελώς.

Τέλος, οι απόψεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επί διάφορων ζητημάτων που τέθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών από μέλη της επιτροπής κατατέθηκαν γραπτώς ενώπιόν της.

Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο συζήτησης των κανονισμών το Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή για τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, με το οποίο σκοπείται η εισαγωγή πρόνοιας στον εν λόγω νόμο για τη δημιουργία νέου κοινού σώματος, του σώματος αμυντικής διπλωματίας.

Ο Υπουργός Άμυνας, αναφερόμενος στο πιο πάνω νομοσχέδιο στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών, δήλωσε πως η προτεινόμενη με αυτό ρύθμιση κρίνεται αναγκαία υπό το φως της αναβάθμισης το τελευταίο χρονικό διάστημα των διπλωματικών σχέσεων της Δημοκρατίας επί στρατιωτικών θεμάτων τόσο με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τρίτα κράτη. Συναφώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, η δημιουργία του υπό αναφορά σώματος θα οδηγήσει στην αρτιότερη οργάνωση και διαχρονική στελέχωση με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του τομέα της αμυντικής διπλωματίας της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο Υπουργός Άμυνας επισήμανε στην επιτροπή πως σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο από τη Βουλή απαιτείται να εισαχθεί ανάλογη ρύθμιση και στους υπό συζήτηση κανονισμούς, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως στην πρόνοιά τους με την οποία καθορίζονται τα κοινά σώματα προστεθεί και το σώμα της αμυντικής διπλωματίας. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε στην επιτροπή την εισαγωγή πρόνοιας με την οποία να καθοριστεί ως ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών που θα υπηρετούν στο σώμα αμυντικής διπλωματίας ο βαθμός του ταξιάρχου.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Άμυνας, σχολιάζοντας εισήγηση της επιτροπής για αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αξιωματικών σε ορισμένους βαθμούς, δήλωσε πως, σε περίπτωση που υιοθετηθεί η εν λόγω εισήγηση, θα επέλθει δραστική αλλαγή σε σχέση με το στόχο που τέθηκε από το Υπουργείο Άμυνας με τις προτεινόμενες στους κανονισμούς πρόνοιες για αποσυμφόρηση της πυραμίδας των αξιωματικών, η οποία θα επέλθει με την αποχώρηση αξιωματικών που βρίσκονται στην ηγετική πυραμίδα. Παράλληλα, σημείωσε πως μια τέτοια ρύθμιση θα καθηλώσει για περισσότερα χρόνια στους ίδιους βαθμούς αξιωματικούς που βρίσκονται στους κατώτερους βαθμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, στη βάση της ενημέρωσης που έτυχε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους επί των προνοιών των κανονισμών, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενό τους μεταξύ άλλων τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Διαμόρφωσε την πρόνοιά του που καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό υποψηφίων μετά από διαγωνισμό με την τροποποίηση της προϋπόθεσης, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται, ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτό διαγωνισμό τα θέματα του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, ώστε τα υπό αναφορά θέματα να καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας. Περαιτέρω, προστέθηκαν στην πρόνοια αυτή οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

α. Για να θεωρείται ο υποψήφιος στις υπό αναφορά γραπτές εξετάσεις επιτυχών, πρέπει να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

β. Την αποκλειστική ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και της σύνταξης-κατάρτισης των εξεταστικών δοκιμίων για κάθε θέμα, της εξασφάλισης του απορρήτου, της διόρθωσης των υπό αναφορά δοκιμίων και του καταρτισμού του καταλόγου με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των υποψηφίων, θα έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Πρόσθεσε πρόνοια σύμφωνα με την οποία για την πρόσληψη των αξιωματικών γιατρών αρμόδιο θα είναι το Υπουργείο Άμυνας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας.

3. Διαμόρφωσε το καθοριζόμενο στους κανονισμούς όριο ηλικίας που απαιτείται να έχει γιατρός, για να δύναται να υποβάλει αίτηση για διορισμό ως αξιωματικός, από το 32ο έτος της ηλικίας του που προτείνεται στο 40ό έτος.

4. Απάλειψε ορισμένες πρόνοιές του που καθορίζουν τη διαδικασία ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς, ώστε αυτές να περιληφθούν στους κανονισμούς που κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία και με τους οποίους αναθεωρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί που διέπουν τους υπαξιωματικούς, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.

5. Διαμόρφωσε την πρόνοια των κανονισμών που ρυθμίζει τη μετάταξη αξιωματικών, έτσι ώστε η διαδικασία επιλογής τους για μετάταξη, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτή, να μπορεί να περιλαμβάνει και γραπτές εξετάσεις.

6. Απάλειψε την πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία αξιωματικός που χαρακτηρίστηκε “αξιωματικός υπηρεσίας γραφείου” ή “αξιωματικός ελαφράς υπηρεσίας” δε θα μπορεί να ασκεί διεύθυνση επιτελείου ή διεύθυνση του Υπουργείου Άμυνας ή διεύθυνση του ΓΕΕΦ ή διεύθυνση σχηματισμού.

7. Τροποποίησε την πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία αξιωματικός ο οποίος έχει χαρακτηριστεί “αξιωματικός υπηρεσίας γραφείου” ή “αξιωματικός ελαφράς υπηρεσίας” δε θα δύναται να επανέλθει στην προ του χαρακτηρισμού του υπηρεσιακή κατάσταση, παρά μόνο κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από το χαρακτηρισμό του, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς, ώστε να μπορεί να επανέλθει στην προ του χαρακτηρισμού του υπηρεσιακή κατάσταση εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων ετών από το χαρακτηρισμό του.

8. Διαμόρφωσε την πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου και οι αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους θα είναι νεότεροι των ομοιόβαθμών τους αξιωματικών των τριών κλάδων και των αξιωματικών κοινών σωμάτων, ώστε οι εν λόγω αξιωματικοί να είναι νεότεροι μόνο από τους αξιωματικούς οι οποίοι κατέχουν το βαθμό τους πριν ή κατά την ίδια ημερομηνία με αυτούς.

9. Υιοθέτησε εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για προσθήκη στην πρόνοιά του που καθορίζει τα κοινά σώματα και το κοινό σώμα της αμυντικής διπλωματίας.

10. Τροποποίησε την πρόνοιά του που καθορίζει ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης των μηχανικών αξιωματικών του σώματος του ναυτικού το βαθμό του υποναυάρχου, έτσι ώστε ο ανώτατος βαθμός ανέλιξης των εν λόγω αξιωματικών να είναι ο βαθμός του αρχιπλοιάρχου.

11. Καθόρισε ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης των αξιωματικών του κοινού σώματος αμυντικής διπλωματίας το βαθμό του συνταγματάρχη, αντί το βαθμό του ταξιάρχου που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας.

12. Τροποποίησε την πρόνοια που καθορίζει ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης των αξιωματικών που προέρχονται από μόνιμους υπαξιωματικούς το βαθμό του λοχαγού, έτσι ώστε ο ανώτατος βαθμός ανέλιξης των εν λόγω αξιωματικών να είναι ο βαθμός του ταγματάρχη.

13. Διαμόρφωσε το κριτήριο που αφορά τη βαθμολογία αποφοίτησης αξιωματικών από υποχρεωτικά στρατιωτικά σχολεία για τις διαβαθμίσεις των κρίσεών τους.

14. Πρόσθεσε πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που αξιωματικοί βαθμού αντισυνταγματάρχη δε φοιτήσουν σε υποχρεωτικά σχολεία ή αποφοιτήσουν από αυτά με κακή βαθμολογία και κρίνονται δυσμενώς, να μπορούν στις επόμενές τους κρίσεις να κριθούν ως προακτέοι, εφόσον πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια που καθορίζονται στους κανονισμούς.

15. Διαμόρφωσε την πρόνοιά του που καθορίζει το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών γιατρών, έτσι ώστε να αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους αντί στο 65ο έτος που καθοριζόταν στο κείμενό του. Σημειώνεται ότι με την εν λόγω ρύθμιση συμφώνησε και το Υπουργείο Άμυνας.

16. Υιοθέτησε εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για διαμόρφωση των χρονικών ορίων που καθορίζονται στους κανονισμούς και ρυθμίζουν την κλιμακωτή και σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών βρίσκονται μεταξύ του ισχύοντος και του προτεινόμενου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, έτσι ώστε τα χρονικά όρια που καθορίζονταν αρχικά στο κείμενο των κανονισμών, όταν είχαν κατατεθεί στη Βουλή το 2015, να αναπροσαρμοστούν στη βάση του χρόνου έγκρισής τους από τη Βουλή.

17. Υιοθέτησε εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για εισαγωγή πρόνοιας στους κανονισμούς σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που αξιωματικός με βάση τις πρόνοιες των κανονισμών αφυπηρετεί προγενέστερα από γηραιότερο ομοιόβαθμό του λόγω της προτεινόμενης κλιμακωτής μείωσης των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, η ηλικία αφυπηρέτησής του να προσαρμόζεται στον αμέσως γηραιότερό του και να παρατείνεται κατά τόσες ημέρες, ώστε η αφυπηρέτησή του να επέρχεται μεταγενέστερα από την αφυπηρέτηση του γηραιότερου και ομοιόβαθμού του κατά μία ημέρα.

18. Υιοθέτησε την εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για προσθήκη πρόνοιας στους κανονισμούς με την οποία να καθορίζονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα αξιωματικών των οποίων η υπηρεσία τερματίζεται πριν από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

19. Υιοθέτησε εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί με βάση τους υπό κατάργηση κανονισμούς που διέπουν τους αξιωματικούς.

20. Υιοθέτησε εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο ευδόκιμος τερματισμός της υπηρεσίας αξιωματικών θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2017.

21. Διαμόρφωσε την πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία για αξιωματικούς οι οποίοι βρίσκονται σε ορισμένους βαθμούς και οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία μεγαλύτερη των είκοσι δύο χρόνων δε θα αποτελεί κριτήριο για τη διαβάθμιση της κρίσης τους η αποφοίτησή τους από ορισμένα στρατιωτικά σχολεία, έτσι ώστε η εν λόγω προϋπόθεση να ισχύει, εφόσον έχουν συνολική υπηρεσία δεκαοκτώ χρόνων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, παρά τις επιφυλάξεις που είχε σε σχέση με το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που προτείνεται στους κανονισμούς σε αξιωματικούς ορισμένων βαθμών, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες αξιωματικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα:

1. την αιτιολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας ενώπιόν της με σχετικό υπόμνημα:

α. για την ανάγκη μείωσης των ισχυόντων ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών και εισαγωγής πρόνοιας στους κανονισμούς για ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας τους νωρίτερα από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους για λόγους δημόσιου συμφέροντος, το οποίο εξειδικεύεται στο εν λόγω υπόμνημα υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτούς, με στόχο την αποσυμφόρηση της πυραμίδας των αξιωματικών στους χαμηλότερους βαθμούς για την ανύψωση του ηθικού τους και την επίλυση των διάφορων προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της παραμονής τους για πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό, και

β. για την ανάγκη ρύθμισης στους κανονισμούς κλιμακωτής και σταδιακής μείωσης των ορίων υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αξιωματικών οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στο προτεινόμενο με τους κανονισμούς όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, έτσι ώστε να επέλθει ομαλή και ταχεία μετάβαση στα νέα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των επηρεαζόμενων αξιωματικών,

2. τις απόψεις που εξέφρασε στην επιτροπή η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω, και ιδιαίτερα το ότι οι πρόνοιες των κανονισμών φαίνεται να είναι επιτρεπτές από συνταγματικής άποψης

και αφού επέφερε στο κείμενό τους μεγάλης έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις, πλείστες των οποίων είχαν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

Θέμα: Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας

(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών)

Κανονισμοί του 2016»

1. Η κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών που ρυθμίζουν τα περί διορισμών, ιεραρχίας, προαγωγών και αφυπηρετήσεων των Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας, ήτοι των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 1990 έως 2013, και η θέσπιση νέων κανονισμών που θα ρυθμίζουν τα εν λόγω ζητήματα εντάσσεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος για εκσυγχρονισμό του Στρατού, καθώς και της αντιμετώπισης των ζητημάτων που απασχολούν το μόνιμο προσωπικό του Στρατού.

Ειδικότερα:

2. Η παράνομη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και η καίριας σημασίας αποστολή της Εθνικής Φρουράς για την άμυνα της χώρας τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο και εν καιρώ πολέμου σε μια ευαίσθητη περιοχή με ιδιάζοντα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και οικονομικά δεδομένα καθιστά απόλυτα αναγκαία την ύπαρξη ενός σύγχρονου και ετοιμοπόλεμου στρατού.

3. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμοί του 2016» (στο εξής “οι νέοι Κανονισμοί”) περιλαμβάνουν σωρεία διατάξεων οι οποίες συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του Στρατού. Ιδιαίτερα σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι διατάξεις των νέων Κανονισμών οι οποίες μειώνουν το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των στελεχών του Στρατού, καθώς και οι διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την ευδόκιμη αφυπηρέτηση ορισμένων στελεχών.

4. Συγκεκριμένα, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της στρατιωτικής υπηρεσίας και των καθηκόντων των στελεχών, πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία συνεχούς ανανέωσης της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς, σε όλα τα επίπεδα, με νεότερα και τα πλέον προσοντούχα στελέχη, ώστε να επιτυγχάνεται ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς. Τούτο κρίνεται απαραίτητο στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός σύγχρονου Στρατού, που θα έχει τα εχέγγυα για την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην αποστολή του, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου.

5. Η καθυστέρηση και στασιμότητα που παρατηρείται [δέκα (10) και πλέον χρόνια] στον εκσυγχρονισμό/αναθεώρηση της σχετικής με το θέμα νομοθεσίας έχει δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς. Συγκεκριμένα, με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για ανανέωση/αποσυμφόρηση της ιεραρχίας της Δύναμης και ιδιαίτερα στην ανώτατη ιεραρχία, πλην της συμπλήρωσης από τους Αξιωματικούς των ιδιαίτερα υψηλών ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Το γεγονός αυτό, το οποίο αντενδείκνυται σε σύγχρονους στρατούς, δημιούργησε το φαινόμενο Αξιωματικοί των ανώτατων βαθμίδων να παραμένουν για πολλά χρόνια στις ίδιες θέσεις, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανέλιξης νεότερων Αξιωματικών και ανανέωσης της ιεραρχίας. Το φαινόμενο αυτό είχε και συνεχίζει να έχει καταλυτικά αρνητική επίδραση στο φρόνημα και στο ηθικό των χαμηλόβαθμων Αξιωματικών, οι οποίοι παραμένουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ίδιο βαθμό.

6. Το φρόνημα και το ηθικό αποτελούν βασικά στοιχεία που συνέχουν τη δομή του Στρατού και αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του. Επιπλέον, η διαιώνιση του προβλήματος επιφέρει δυστυχώς σοβαρότατες και κρίσιμες συνέπειες σε θέματα διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου, οι οποίες οδηγούν στην απαξίωση της ανώτατης ιεραρχίας της Δύναμης, πλήττοντας το σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς αυτή. Συνεπακόλουθα, διασαλεύεται η πειθαρχία, που αποτελεί κινητήριο δύναμη, αναπόσπαστο και εγγενές χαρακτηριστικό ενός, εκ της φύσεώς του, απόλυτα ιεραρχικά δομημένου οργανισμού, όπως είναι ο Στρατός. Τυχόν συνέχιση της παρούσας κατάστασης θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, που θα θέσουν εν αμφιβόλω τη δυνατότητα επιτυχούς και πλήρους εκπλήρωσης της αποστολής της Εθνικής Φρουράς και εν γένει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

7. Ενόψει των ανωτέρω, οι νέοι Κανονισμοί, πέραν των προνοιών για την επιλογή των καταλληλότερων για προαγωγή Αξιωματικών από πλευράς σωματικής κατάστασης, υγείας, στρατιωτικής κατάρτισης και ακαδημαϊκών προσόντων και εν γένει της απόδοσης/συμπεριφοράς του Αξιωματικού (ποιοτική αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού), κρίθηκε απαραίτητο να περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες αναπροσαρμόζουν τα υφιστάμενα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Αξιωματικών, καθώς και πρόνοιες για ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας Αξιωματικών στην ανώτατη ιεραρχία της Δύναμης, ώστε να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών, πάντοτε σε συνάρτηση με τα καθήκοντα που αυτά ασκούν.

8. Τονίζεται επομένως ότι κατευθυντήριες αρχές για την αναπροσαρμογή των υφισταμένων ορίων ηλικίας αφυπηρέτησης των Αξιωματικών όπως αυτά καθορίζονται στον περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2012 [Ν. 215(Ι)/2012] αποτελούν τα καθήκοντα που εκτελεί ο κάθε Αξιωματικός ανάλογα με την ειδικότητά του όπως επιβάλλουν οι σημερινές υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και το γεγονός ότι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη της αποστολής και των καθηκόντων του Αξιωματικού απαιτεί όπως είναι ικανός από πλευράς φυσικής κατάστασης και σωματικών δυνατοτήτων, παράμετροι άμεσα συνδεδεμένοι και με την ηλικία του.

Συγκεκριμένα:

(α) Για τους “επιχειρησιακούς” Αξιωματικούς, δηλαδή τους Αξιωματικούς οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς και έχουν την ευθύνη της διοίκησης και της οργάνωσης των μάχιμων στρατιωτικών τμημάτων σε όλα τα επίπεδα της δομής και της ιεραρχίας του στρατεύματος, καθίσταται επιβεβλημένο να έχουν μικρότερα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, καθώς τα υφιστάμενα δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, επιδρώντας αρνητικά στην αποτελεσματικότητα κυρίως της ανώτατης ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς, αυτής δηλαδή που ηγείται της Δύναμης και αποτελείται κατά βάση από “επιχειρησιακούς” Αξιωματικούς. Στις περιπτώσεις αυτές, στις οποίες οι Αξιωματικοί λόγω των καθηκόντων τους απαιτείται να διαθέτουν ακμαίες φυσικές-σωματικές δυνάμεις, καθορίζονται μικρότερα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης σε σχέση με τα υφιστάμενα και διαφορετικά, ανάλογα με το βαθμό που φέρει ο Αξιωματικός, όπως παρομοίως εφαρμόζονται σε σύγχρονους στρατούς. Στον Πίνακα “1” εμφαίνονται τα ισχύοντα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης με βάση το Ν. 215(Ι)/2012 και τα προτεινόμενα στους Κανονισμούς, τα οποία συνάδουν κατά βαθμό με τις ηλικίες ανέλιξης των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ορισμένων χωρών κυρίως Ευρωπαϊκών.

(β) Για τους Αξιωματικούς οι οποίοι σύμφωνα με την ειδικότητά τους εκτελούν κυρίως γραφειακά καθήκοντα, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης προς εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς, τα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης διαφοροποιούνται σε σχέση με τους “επιχειρησιακούς” Αξιωματικούς και είναι αυξημένα σε σχέση με τα υφιστάμενα. Κρίνεται ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας δεν επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά, αντίθετα, αποτελεί παράμετρο με την οποία ενισχύεται η εμπειρία και η γνώση τους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τους ιατρούς, το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης παραμένει όπως ισχύει σήμερα στο 65ο έτος, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυξάνεται στο 63ο έτος. Συγκριτική προσέγγιση των ισχυόντων και προτεινόμενων ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης για τους εν λόγω Αξιωματικούς εμφαίνεται στον Πίνακα “1”.

9. Η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων ορίων ηλικίας καθίσταται επιβεβλημένη για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και η ανάγκη θέσπισης των πιο πάνω ρυθμίσεων είναι άμεση. Ωστόσο, η μείωση των ορίων ηλικίας για τους “επιχειρησιακούς” Αξιωματικούς συνεπάγεται ότι αριθμός υπηρετούντων εξ αυτών με τη θέσπιση των νέων Κανονισμών θα έχει ηλικία μεγαλύτερη ή εγγύς στα νέα προβλεπόμενα όρια ηλικίας. Προς αποφυγή της άμεσης, αιφνίδιας και χωρίς προειδοποίηση αφυπηρέτησης των “επιχειρησιακών” Αξιωματικών προνοείται μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μειώνεται σταδιακά και κλιμακωτά από το υφιστάμενο στο νέο όριο ηλικίας. Η κλιμακωτή και σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αποσκοπεί στην τήρηση και το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας και παράλληλα εξυπηρετεί την ανάγκη για ομαλή και ταχεία μετάβαση στα νέα όρια ηλικίας συντελώντας στην αποσυμφόρηση της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς σε όλους τους βαθμούς. Η μείωση των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα “1”, αφορά στους Αξιωματικούς βαθμού Λοχαγού έως και Υποστράτηγου.

10. Το μοντέλο που έχει επιλεχθεί περιλαμβάνει και στηρίζεται σε τρεις βασικές συνιστώσες, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και με βάση τις οποίες υπολογίζεται η ηλικία αφυπηρέτησης κάθε επηρεαζόμενου Αξιωματικού. Οι συνιστώσες αυτές είναι κατά σειρά οι παρακάτω (συνοπτική περιγραφή τους με παράθεση παραδειγμάτων καταδεικνύεται στο συνημμένο Πίνακα “2”):

(α) Η μεταβατική περίοδος αφορά τους Αξιωματικούς που κατά την έναρξη ισχύος των νέων Κανονισμών θα έχουν ηλικία μεταξύ του νέου και του παλαιού ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης (μεγαλύτερη ή ίση δηλαδή με το νέο όριο), αλλά και όσους θα έχουν ηλικία από 1 έως και 13 μήνες μικρότερη από το νέο όριο αφυπηρέτησης που υιοθετείται, ανάλογα με το βαθμό που φέρουν. Για τον καθένα από τους επηρεαζόμενους Αξιωματικούς καθορίζεται νέο όριο αφυπηρέτησης, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το νέο και μικρότερο ή ίσο με το υφιστάμενο όριο αφυπηρέτησης.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το μοντέλο κλιμακωτής και σταδιακής μείωσης του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης λαμβάνει υπόψη ως προς τον καθορισμό της επέκτασης που δίδεται στον επηρεαζόμενο Αξιωματικό την εγγύτητα της ηλικίας του επηρεαζόμενου Αξιωματικού στο υφιστάμενο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το υφιστάμενο όριο ηλικίας τόσο μεγαλύτερη είναι και η επέκταση του νέου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

(β) Σε περίπτωση που Αξιωματικός αφυπηρετεί προγενέστερα από γηραιότερο ομοιόβαθμό του Αξιωματικό, λόγω της φθίνουσας κλιμάκωσης και μείωσης των ορίων υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α), η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του προσαρμόζεται στον αμέσως γηραιότερό του και επεκτείνεται κατά τόσες ημέρες, ώστε να προκύψει η αφυπηρέτησή του μεταγενέστερα από την αφυπηρέτηση του γηραιότερου και ομοιόβαθμού του κατά μία ημέρα.

(γ) Σε περίπτωση που, τηρουμένων των δύο προηγούμενων παραγράφων, Αξιωματικός αφυπηρετεί εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών, η αφυπηρέτησή του παρατείνεται, νοουμένου ότι το νέο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του είναι κατώτερο σε σχέση με αυτό που καθορίζεται στο Ν. 215(Ι) του 2012. Συγκεκριμένα, η αφυπηρέτηση Αξιωματικού ο οποίος αφυπηρετεί εντός 3 μηνών από έναρξης ισχύος των Κανονισμών παρατείνεται κατά 6 μήνες, ενώ Αξιωματικός ο οποίος αφυπηρετεί στο διάστημα μεταξύ 3 και 6 μηνών από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών τυγχάνει παράτασης 3 μηνών. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη διάταξη αφορά μόνο το γηραιότερο κατά βαθμό Αξιωματικό, αφού για όλους τους υπόλοιπους και νεαρότερούς του η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους προσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο (β). Επίσης η διάταξη αυτή διασφαλίζει ότι, παρά τη μείωση των ορίων ηλικίας, ουδείς Αξιωματικός θα αφυπηρετήσει λόγω συμπλήρωσης του οριζόμενου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης εντός του πρώτου εξαμήνου από έναρξης ισχύος των Κανονισμών.

11. Το χρονικό διάστημα επέκτασης του νέου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης για τους επηρεαζόμενους Αξιωματικούς (με ηλικία μεγαλύτερη ή ίση ή εγγύς στα νέα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης), όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή του μοντέλου της κλιμακωτής και σταδιακής μείωσης που περιγράφεται πιο πάνω [κανένας επηρεαζόμενος Αξιωματικός δεν έχει νέο όριο ηλικίας πριν την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών], κρίνεται ως αρκούντως ικανοποιητικό και θεωρείται ως ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον προϊδεασμό και προειδοποίηση των επηρεαζόμενων Αξιωματικών και την αποφυγή του αιφνίδιου και ξαφνικού τερματισμού των υπηρεσιών τους και της επέμβασης στα δικαιώματά τους, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις για τους επηρεαζομένους και αποτελώντας τη λιγότερο επαχθή λύση, σε αναλογία με το σκοπό της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και τις ωφέλειες που θα προκύψουν, όπως πιο πάνω εξειδικεύθηκαν.

12. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση έγκρισης των Κανονισμών εντός του μηνός Νοεμβρίου 2016, ο αριθμός των επηρεαζόμενων Αξιωματικών από την εφαρμογή του ως άνω περιγραφόμενου μοντέλου κλιμακωτής και σταδιακής μείωσης των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης εμφαίνεται στον Πίνακα “3”.

13. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς, και με σκοπό επίσης την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, πέραν των προνοιών για αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, εισάγεται και η πρόνοια του ευδόκιμου τερματισμού υπηρεσίας Αξιωματικών, για τον οποίο δέον να αναφερθούν τα πιο κάτω:

(α) Ο ευδόκιμος τερματισμός της υπηρεσίας Αξιωματικού συνίσταται στον τερματισμό της υπηρεσίας του, κατόπιν απόφασης αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, νωρίτερα από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, κατά το πρότυπο των σύγχρονων στρατών.

(β) Η δυνατότητα του ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας Αξιωματικών παρέχεται μόνο για τους Αξιωματικούς της ανώτατης ιεραρχίας, βαθμού Συνταγματάρχη και άνω, οι οποίοι σε αριθμό είναι πολύ λιγότεροι από τους Αξιωματικούς των λοιπών βαθμών και οι οποίοι ηγούνται της Δύναμης.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να επιλέγονται στους εν λόγω βαθμούς οι πλέον κατάλληλοι, ικανοί και προσοντούχοι Αξιωματικοί με στόχο τη βέλτιστη δυνατή εκπλήρωση και ανταπόκριση στα ιδιαιτέρως απαιτητικά καθήκοντά τους, από άποψη φυσικής, πνευματικής, σωματικής και ψυχικής κατάστασης, καθώς και στρατιωτικής κατάρτισης και ακαδημαϊκής μόρφωσης.

(γ) Ο ευδόκιμος τερματισμός προϋποθέτει ότι ο Αξιωματικός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας του και έχει συμπληρωμένο το μέγιστο αριθμό μηνών που απαιτείται, με βάση τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων, για σκοπούς καταβολής ετήσιας σύνταξης. Ο Αξιωματικός λαμβάνει αμέσως τα συνταξιοδοτικά ωφελήματά του και εξαιρείται της αναλογιστικής μείωσης της σύνταξής του. Ως εκ τούτου εξασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των Αξιωματικών, των οποίων η υπηρεσία τερματίζεται ευδόκιμα.

(δ) Με την πρόνοια του ευδόκιμου τερματισμού παρέχεται δυνατότητα ευελιξίας για την ανανέωση/αποσυμφόρηση της ιεραρχίας της Δύναμης. Η ευελιξία για την ανανέωση/αποσυμφόρηση της ιεραρχίας έγκειται στο γεγονός ότι αυτή δε συντελείται μόνο με τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των Αξιωματικών.

Επιπλέον, ο ευδόκιμος τερματισμός παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης ανέλιξης στους κατώτερους/χαμηλόβαθμους Αξιωματικούς, με αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό και το φρόνημά τους, να σέβονται και να εμπιστεύονται την ιεραρχία τους, εκπληρώνοντας κατά τρόπο ωφέλιμο και ευεργετικό προς την Υπηρεσία τα καθήκοντά τους.

(ε) Οι Κανονισμοί με σκοπό την αποφυγή του άμεσου, αιφνίδιου και χωρίς προειδοποίηση τερματισμού υπηρεσίας Αξιωματικού και για σκοπούς τήρησης και σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, σταθμίζοντας δηλαδή τους σκοπούς που επιδιώκονται και αναφέρθηκαν πιο πάνω και την αιφνίδια και ξαφνική αλλαγή στην υπηρεσιακή κατάσταση και ζωή των Αξιωματικών, προνοούν ότι ενδεχόμενος ευδόκιμος τερματισμός των υπηρεσιών Αξιωματικού είναι δυνατό να υπάρξει μετά την 1η Ιουλίου 2017. Αυτό χρονικά συνεπάγεται ότι κανενός προσώπου δε θα τερματιστεί η υπηρεσία πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 7 μηνών από τη θέσπιση των νέων Κανονισμών. Συνεπώς, παρέχεται εύλογος χρόνος για προϊδεασμό, ενημέρωση και γνώση της εν λόγω πρόνοιας και του ενδεχομένου αποχώρησής του νωρίτερα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

 

3 Νοεμβρίου 2016

Πίνακας “1”

Όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Αξιωματικών

Κατηγορία Βαθμοί Ισχύοντα Προτεινόμενα
(α) (β) (γ) (δ)
A. Ανθυπολοχαγός 54ο 55 ο
Υπολοχαγός 55 ο 55 ο
Λοχαγός 56ο 55ο
Ταγματάρχης 57ο 55ο
Αντισυνταγματάρχης 58ο 56ο
Συνταγματάρχης 60ο 57ο
Ταξίαρχος 62ο 58ο
Υποστράτηγος 62ο 59ο
Β. Αξιωματικοί Ιατροί, όλων των βαθμών. 65ο 65ο
    
Γ. Αξιωματικοί των Σωμάτων:

Αμυντικής Διπλωματίας, Πληροφορικής-Μηχανογράφησης, Υγειονομικού (Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών Διάφορων Ειδικοτήτων: Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές και Βιοχημικοί), Στρατολογικού,

Οικονομικού, Δικαστικού και Μουσικού Σώματος.

Ισχύουν τα καθοριζόμενα για την κατηγορία Α. 63ο, ανεξαρτήτως βαθμού.

50

Πίνακας “2”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

(ΑΠΟ 62 ΣΕ 59 ΕΤΩΝ)

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ

(ΑΠΟ 62 ΣΕ 58 ΕΤΩΝ)

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ

(ΑΠΟ 60 ΣΕ 57 ΕΤΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(62 ΕΤΩΝ)

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (11.11.2016)

(Χρόνια/Μήνες)

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ (ΗΛΙΚΙΑΣ) ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(62 ΕΤΩΝ)

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (11.11.2016)

 

(Χρόνια/Μήνες)

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ (ΗΛΙΚΙΑΣ) ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(60 ΕΤΩΝ)

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (11.11.2016)

(Χρόνια/Μήνες)

ΝΕΟ ΟΡΙΟ
11/11/16-30/4/17 62-61/5 62 ετών 11/11/16-30/4/17 62-61/5 62 ετών 11/11/16-30/4/17 60-59/5 60 ετών
1/5/17-31/12/17 61/5-60/11 61 ετών και 6 μηνών 1/5/17-31/12/17 61/5-60/11 61 ετών και 6 μηνών 1/5/17-31/12/17 59/5-58/11 59 ετών και 6 μηνών
1/1/18-31/8/18 60/11-60/3 61 ετών 1/1/18-31/8/18 60/11-60/3 61 ετών 1/1/18-31/8/18 58/11-58/3 59 ετών
1/9/18-30/4/19 60/3-59/7 60 ετών και 6 μηνών 1/9/18-30/4/19 60/3-59/7 60 ετών και 6 μηνών 1/9/18-30/4/19 58/3-57/7 58 ετών και 6 μηνών
1/5/19-31/12/19 59/7-58/11 60 ετών 1/5/19-31/12/19 59/7-58/11 60 ετών 1/5/19-31/12/19 57/7-56/11 58 ετών
1/1/20-31/8/20 58/11-58/ 3 59 ετών και 6 μηνών 1/1/20-31/8/20 58/11-58/3 59 ετών και 6 μηνών 1/1/20-31/8/20 56/11-56/3 57 ετών και 6 μηνών
58/3-κάτω 59 ετών 1/9/20-30/4/21 58/3-57/7 59 ετών 56/3-κάτω 57 ετών
1/5/21-31/12/21 57/7-56/11 58 ετών και 6 μηνών
    56/11-κάτω 58 ετών   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ

(ΑΠΟ 58 ΣΕ 56 ΕΤΩΝ)

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ

(ΑΠΟ 57 ΣΕ 55 ΕΤΩΝ)

ΛΟΧΑΓΟΙ

(ΑΠΟ 56 ΣΕ 55 ΕΤΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(58 ΕΤΩΝ)

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (11.11.2016)

(Χρόνια/Μήνες)

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(57 ΕΤΩΝ)

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (11.11.2016)

(Χρόνια/

Μήνες)

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(56 ΕΤΩΝ)

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (11.11.2016)

(Χρόνια/Μήνες)

ΝΕΟ ΟΡΙΟ
11/11/16-

30/4/17

58-57/5 58 ετών 11/11/16-

30/4/17

57-56/5 57 ετών 11/11/16-

30/4/17

56-55/5 56 ετών
1/5/17-31/12/17 57/5-56/11 57 ετών και 6 μηνών 1/5/17-31/12/17 56/5-55/11 56 ετών και 6 μηνών 1/5/17-31/12/17 55/5-54/11 55 ετών και 6 μηνών
1/1/18-31/8/18 56/11-56/3 57 ετών 1/1/18 -31/8/18 55/11-55/3 56 ετών  54/11-κάτω 55 ετών
1/9/18-30/4/19 56/3-55/7 56 ετών και 6 μηνών 1/9/18-30/4/19 55/3-54/7 55 ετών και 6 μηνών   
 55/7-κάτω 56 ετών  54/7 και κάτω 55 ετών   

52

Παρατηρήσεις:

(α) Τα όρια αφυπηρέτησης μειώνονται κατά βαθμό όπως παρακάτω:

- Υποστράτηγοι: Από 62 σε 59 ετών.

- Ταξίαρχοι: Από 62 σε 58 ετών.

- Συνταγματάρχες: Από 60 σε 57 ετών.

- Αντισυνταγματάρχες: Από 58 σε 56 ετών.

- Ταγματάρχες: Από 57 σε 55 ετών.

- Λοχαγοί: Από 56 σε 55 ετών.

(β) Ο υπολογισμός της στήλης ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών. Στον Πίνακα γίνεται με βάση την 11η Νοεμβρίου 2016, ως ενδεικτική ημερομηνία.

(γ) Παράδειγμα υπολογισμού ηλικίας αφυπηρέτησης 2 Αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη, στο οποίο έχουν εφαρμογή και οι τρεις διατάξεις που περιγράφονται στο υπόμνημα:

- Αξιωματικός Α βαθμού Συνταγματάρχη με ημερομηνία γέννησης την 1η Σεπτεμβρίου 1957 σύμφωνα με το παλαιό όριο αφυπηρέτησης θα αφυπηρετούσε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 με τη συμπλήρωση 60 ετών. Με τους νέους Κανονισμούς ο εν λόγω Αξιωματικός επηρεάζεται από τις διατάξεις που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του υπομνήματος και αναλύονται στον παραπάνω πίνακα και θα αφυπηρετήσει την 1η Μαρτίου 2017, δηλαδή με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών (η σημερινή του ηλικία είναι 59 ετών και 3 μηνών).

- Επειδή όμως προκύπτει ο Αξιωματικός Α να αφυπηρετεί στο διάστημα μεταξύ 3 και 6 μηνών από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών (3 μήνες και 20 ημέρες), επηρεάζεται από τη διάταξη που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του υπομνήματος, με αποτέλεσμα το όριο αφυπηρέτησής του να επεκταθεί κατά 3 μήνες και να αφυπηρετήσει την 1η Ιουνίου 2017.

- Αξιωματικός Β βαθμού Συνταγματάρχη με ημερομηνία γέννησης την 1η Φεβρουαρίου 1958 σύμφωνα με το παλαιό όριο αφυπηρέτησης θα αφυπηρετούσε την 1η Φεβρουαρίου 2018 με τη συμπλήρωση 60 ετών. Με τους νέους Κανονισμούς ο εν λόγω Αξιωματικός επηρεάζεται από τις διατάξεις που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του υπομνήματος και αναλύονται στον παραπάνω πίνακα και θα αφυπηρετήσει την 1η Φεβρουαρίου 2017 με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών (η σημερινή του ηλικία είναι 58 ετών και 10 μηνών).

- Επειδή όμως προκύπτει ο Αξιωματικός Β να αφυπηρετεί νωρίτερα από τον Αξιωματικό Α, ο οποίος είναι γηραιότερός του, εφαρμόζεται η διάταξη που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) του υπομνήματος και η αφυπηρέτηση του Αξιωματικού Β παρατείνεται κατά 4 μήνες και 1 ημέρα, προκειμένου να αφυπηρετεί τη 2α Ιουνίου 2017, δηλαδή μία ημέρα μετά από τον Αξιωματικό Α”.

54

Πίνακας “3”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ
Υποστράτηγος 1 1
Ταξίαρχος 8 8
Συνταγματάρχης 54 38
Αντισυνταγματάρχης 220 4
Ταγματάρχης 286 6
Λοχαγός 338 7

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2016

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων