Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Νοεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (Οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) και η ρύθμιση της ποινικής πτυχής για τέτοιου είδους παραβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο:

1. θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις όσον αφορά πράξεις προσώπων που συνιστούν κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, καθώς και πράξεις παράνομης δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών,

2. καθορίζεται ποιες θεωρούνται σοβαρές περιπτώσεις πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και σοβαρές περιπτώσεις πράξεων χειραγώγησης της αγοράς και παράνομης δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών,

3. εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες ορίζεται ότι η υποκίνηση και συνέργεια στη διάπραξη των πιο πάνω ποινικών αδικημάτων συνιστά ποινικό αδίκημα και ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις όσον αφορά τα εν λόγω αδικήματα,

4. εισάγονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες η απόπειρα κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς συνιστά ποινικό αδίκημα και ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις όσον αφορά τα εν λόγω αδικήματα,

5. επεκτείνεται η ευθύνη για τα προαναφερθέντα αδικήματα και σε νομικά πρόσωπα και εισάγονται σχετικές κυρώσεις,

6. καθορίζεται η δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας επί των προαναφερθέντων αδικημάτων.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να λάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ενσωμάτωση των διατάξεων της σχετικής Οδηγίας (2014/57/ΕΕ) στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τις 3 Ιουλίου 2016, γεγονός που σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει συμμορφωθεί με τις κοινοτικές της υποχρεώσεις εμπρόθεσμα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το νομοσχέδιο δεν τέθηκε προς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, επειδή κρίθηκε ότι θεσπίζει ποινικές ρυθμίσεις, αλλά έχει τύχει της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζεται η ακεραιότητα της αγοράς και επιπρόσθετα με την ενσωμάτωσή της στις εθνικές νομοθεσίες διασφαλίζεται η ομοιομορφία στην επιβολή ποινικών κυρώσεων για αδικήματα αυτού του είδους σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

30 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων