Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201και για τους κανονισμούς «Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία περιοχών Λιμένων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, αφενός για να εφαρμοστεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποκρατικοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου και αφετέρου για να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η παροχή εξουσίας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου να προβεί σε κατάργηση κανονισμών, τους οποίους η ίδια εξέδωσε, πριν να τεθεί σε ισχύ ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 [Νόμος αρ. 85 (Ι)/2015], ο οποίος αφαίρεσε από την Αρχή τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών.

2. Η θέσπιση ποινικού αδικήματος και ο καθορισμός χρηματικών ποινών και ποινής φυλάκισης (μέχρι €30.000 ή μέχρι δύο χρόνια φυλάκιση ή και στις δύο αυτές ποινές), σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30Α ή με διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30 ή με οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις ή οδηγίες εκδίδονται δυνάμει των διαταγμάτων αυτών.

3. Η επιβολή από το γενικό διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, έπειτα από αιτιολογημένη απόφασή του, διοικητικού προστίμου μέχρι του ποσού των €30.000, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτής, και η κατοχύρωση της άσκησης του δικαιώματος ακροάσεως από το επηρεαζόμενο πρόσωπο.

4. Η θεσμοθέτηση της άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από το πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο εναντίον της απόφασης του γενικού διευθυντή της Αρχής για επιβολή του εν λόγω διοικητικού προστίμου. Η εν λόγω ιεραρχική προσφυγή ασκείται ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

5. Ο καθορισμός της διαδικασίας εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής και των αποφάσεων που αυτό δύναται να εκδώσει.

6. Η παροχή δυνατότητας άσκησης προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του συντάγματος.

7. Ο καθορισμός των συνεπειών της επιτυχούς έκβασης της ιεραρχικής προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

8. Η παροχή δυνατότητας επιβάρυνσης σε πλοίο.

9. Η παροχή εξουσίας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και/ή αξιωματούχους της και/ή πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή να εισέρχονται σε οποιαδήποτε περιοχή λιμένος ή σε αποθήκη ή σε σκάφος ή σε όχημα το οποίο βρίσκεται μέσα σε όρια λιμένος, προλιμένος ή περιοχής πλοηγήσεως.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το προαναφερθέν άρθρο 30 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, είναι η κατάργηση των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία περιοχών Λιμένων) Κανονισμών του 1976 μέχρι 2008.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, με τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015 [Νόμος αρ. 85(Ι)/2015] αντικαταστάθηκε η σχετική διάταξη που εξουσιοδοτούσε την Αρχή Λιμένων Κύπρου να εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος νόμου από διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα στην Αρχή να εκδίδει διατάγματα τα οποία να ρυθμίζουν τις λειτουργίες σε λιμένα ή περιοχή λιμένα, τηρουμένων των προνοιών οποιασδήποτε σύμβασης ήθελε συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16Α του ισχύοντος νόμου, το οποίο αφορά την παραχώρηση του λιμένα Λάρνακας και Λεμεσού. Για το λόγο αυτό, όπως τόνισαν οι ίδιοι, και προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση διαταγμάτων από την Αρχή, όπως προβλέπεται με το νέο νομικό καθεστώς, πρέπει η Αρχή να καταργήσει τους ισχύοντες κανονισμούς, έτσι ώστε να μην ισχύουν παράλληλα διαφορετικές ρυθμίσεις. Συναφώς, κρίθηκε αναγκαία η προτεινόμενη τροποποίηση για το θέμα αυτό και η κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών για τη λειτουργία περιοχών λιμένων. Το διάταγμα, σύμφωνα με τους ιδίους, το οποίο πρόκειται να εκδοθεί από την Αρχή, αφού καταργηθούν με τη διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω οι ισχύοντες κανονισμοί, θα καθορίζει το νέο εποπτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενεργούν οι ανάδοχοι των λιμενικών χώρων και η Αρχή θα ασκεί τις εποπτικές και ρυθμιστικές της εξουσίες. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι, με τις επιπρόσθετες προτεινόμενες τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η Αρχή θα δύναται πλέον να επιβάλλει η ίδια, με αμεσότητα, διάφορα νομικά μέτρα για συμμόρφωση των λιμενικών χρηστών με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα διατάγματα και θα της δοθούν συγκεκριμένες εξουσίες οι οποίες θα της επιτρέψουν να ασκήσει το νέο εποπτικό και ρυθμιστικό της ρόλο.

Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ζήτησαν από την επιτροπή όπως επισπευσθεί η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκρισης των κανονισμών για κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών από την ολομέλεια του σώματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν έγκαιρα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στις συμφωνίες με τους αναδόχους.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών από την επιτροπή, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα προτεινόμενα νομοθετήματα, καθότι ως θέμα αρχής διαφωνούν με τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για τις αποκρατικοποιήσεις. Συναφώς, τα ίδια μέλη της επιτροπής διαφώνησαν με την άποψη που διατύπωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και η έκδοση του σχετικού διατάγματος από την Αρχή θα ενδυναμώσουν τον εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο της, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος αυτός θα αποδυναμωθεί και θα περιοριστεί ως επακόλουθο της αποκρατικοποίησης.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, εισηγήθηκε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου που προβλέπουν το ύψος των χρηματικών ποινών και του διοικητικού προστίμου, ώστε αυτό να αυξηθεί από €30.000 σε €150.000 και στις δύο περιπτώσεις, καθώς και τροποποίηση της σχετικής διάταξης που προβλέπει ποινή φυλάκισης, ώστε αυτή να αυξηθεί από δύο σε τέσσερα χρόνια, καθότι, όπως υποστήριξε, οι ζημιές που προκαλούνται από τις παραβάσεις αυτές είναι τεράστιες.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, έπειτα από συνεννόηση με λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, έκαμε δεκτή την εισήγηση της γραμματείας της επιτροπής για τροποποίηση της προτεινόμενης διάταξης που παρέχει εξουσιοδότηση σε κανονισμούς ή διατάγματα να θεσπίζουν ποινικά αδικήματα, έτσι ώστε η θέσπιση των αδικημάτων αυτών και οι επακόλουθες ποινές να προβλέπονται στο νόμο, καθότι δεν ενδείκνυται αυτά να θεσπίζονται με εκτελεστικές διατάξεις των νόμων όπως είναι οι κανονισμοί και τα διατάγματα. Συναφώς, τροποποίησε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και το έθεσε ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης.

Υπό το φως των πιο πάνω εισηγήσεων των μελών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος όπως η προβλεπόμενη χρηματική ποινή αυξηθεί από €30.000 σε €80.000 και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο από €30.000 σε €40.000, η δε ποινή φυλάκισης να παραμείνει στα δύο χρόνια, όπως αυτή προτάθηκε με το νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού τροποποίησε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού επιπρόσθετα επέφερε σε αυτό νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών, καθότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ως θέμα αρχής διαφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησης για τις αποκρατικοποιήσεις.

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων