Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα μεταξύ 19ης Σεπτεμβρίου και 21ης Νοεμβρίου 2016. Στο στάδιο της συζήτησης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του Cyprus Business Angels Network, του Startup Cyprus και του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραχωρηθούν φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται ο ορισμός “καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση”, ώστε αυτός να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο ειδικότερα σε ό,τι αφορά θέματα κρατικών ενισχύσεων, και εισάγεται ρητή αναφορά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων οι εξωτερικοί ελεγκτές θα καλούνται να πιστοποιήσουν το ύψος των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το νομοσχέδιο καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος πιστοποίησης καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχείρησης για τις περιπτώσεις των καινοτόμων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν οικονομικό ιστορικό, ενώ περαιτέρω τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι δαπάνες των καινοτόμων επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη να μην περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκην στις επιστημονικές έρευνες, δεδομένου ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται αυστηρά σε επιστημονικούς τομείς.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευθετούνται τα ακόλουθα:

1. Καλύπτεται ένα ευρύτερο φάσμα μορφών επένδυσης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορεί να ασκούνται όχι μόνο από νομικά πρόσωπα, αλλά και από φυσικά πρόσωπα.

2. Αποσαφηνίζεται ότι, στην περίπτωση επένδυσης σε τίτλους (π.χ. μετοχές, ομόλογα) καινοτόμου επιχείρησης, το φορολογικό κίνητρο για τον επενδυτή θα περιορίζεται μόνο στο πενήντα τοις εκατό (50%) της επένδυσης που γίνεται κατά την έκδοση των τίτλων αυτών και δε θα επεκτείνεται σε τίτλους που αποκτώνται από δευτερογενή αγορά.

3. Ρυθμίζεται λεπτομερώς ο τρόπος και το μέγεθος της αφαίρεσης από το φορολογητέο εισόδημα που μπορεί να διεκδικήσει ο επενδυτής.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ δήλωσε ότι ο σύνδεσμος συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και υπέβαλε βελτιωτικές εισηγήσεις. Περαιτέρω, ο ίδιος εξέφρασε επιφύλαξη σχετικά με προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά έκπτωση επί των νέων κεφαλαίων επιχείρησης και κατά πόσο αυτή δυνατόν να θεωρηθεί μορφή κρατικής ενίσχυσης.

Ο εκπρόσωπος του ΚΣΕΕΚ συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και κατέθεσε στην επιτροπή εισηγήσεις μεταξύ άλλων για περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι αποτελεί νέο προϊόν και νέα γεωγραφική αγορά, για την εισαγωγή ρύθμισης όσον αφορά την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου από την καινοτόμο επιχείρηση, για περιορισμούς στο ποσό δαπανών που εκπίπτει της φορολόγησης, καθώς και για το χρονικό περιορισμό στα πλαίσια του οποίου μια καινοτόμος επιχείρηση πρέπει να ασκεί εμπορική δραστηριότητα μετά την πρώτη εμπορική της πώληση. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, το προτεινόμενο νομοσχέδιο πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H εκπρόσωπος του Startup Cyprus, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του συστήματος νεοφυών επιχειρήσεων και στην προσέλκυση επενδυτών και επενδυτικών ταμείων που επενδύουν σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το Startup Cyprus υπέβαλε σειρά εισηγήσεων για τη βελτίωση του νομοσχεδίου με επιστολές του, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2016.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς να διαφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, καθώς και επέκτασης των προνοιών του, ώστε να καλύψει και άλλες επενδυτικές οντότητες και για το σκοπό αυτό υπέβαλε σχετικές εισηγήσεις με επιστολή, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016.

Ο Έφορος Έλεγχου Κρατικών Ενισχύσεων με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, αναφερόμενος στις παρατηρήσεις του ΣΕΛΚ, σημείωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην έκπτωση επί νέων κεφαλαίων επιχείρησης συνιστούν φορολογικό μέτρο καθολικής εφαρμογής, αφού απουσιάζει το στοιχείο της επιλεκτικότητας και της ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής και ως εκ τούτου δεν αποτελεί μέτρο κρατικής ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, στη βάση των εισηγήσεων που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατέθεσε στην επιτροπή σειρά αναθεωρημένων κειμένων, με στόχο οι προωθούμενες ρυθμίσεις να συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο το Υπουργείο Οικονομικών επέφερε τροποποιήσεις, ώστε να ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι δαπάνες που διενεργούνται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι επενδυτής μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης να συμπεριλαμβάνονται στις εκπιπτόμενες από τη φορολόγηση δαπάνες.

2. Η υποχρέωση υποβολής σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου από την καινοτόμο επιχείρηση το οποίο δύναται να ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη αρμόδια αρχή να αφορά την περίπτωση επιχείρησης χωρίς οικονομικό ιστορικό που δεν κατέχει πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή για το ποσοστό δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

3. Να διαγραφεί ο περιορισμός που αποκλείει από τον ορισμό “καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση” τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

4. Να διαγραφεί η αναφορά σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) από τον ορισμό “επενδυτικό ταμείο”, ώστε να μην υπάρχει ασυμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/16/ΕΚ και τη σχετική οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Να περιληφθούν στον ορισμό “επενδυτικό ταμείο” οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ), τα Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) και οι Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA), ώστε να μπορούν και αυτοί οι οργανισμοί να στραφούν σε επενδύσεις σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

29 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων