Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2016» και «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ. Η ΑΣΔΥΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή, καθότι, όπως γραπτώς πληροφόρησε την επιτροπή, δεν έχει ακόμη μέλη στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ως εκ τούτου δε γνωρίζει τα υπό συζήτηση θέματα.

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κλ. Α9(i)] με νέο σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων, σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, τα ακόλουθα:

1. Τη διαφοροποίηση των καθηκόντων και ευθυνών της προτεινόμενης θέσης με την προσθήκη της απαίτησης για δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

2. Τη διαφοροποίηση των απαιτούμενων προσόντων της εν λόγω θέσης με την απάλειψη της απαίτησης για συμπερίληψη τυχόν υπηρεσίας στις προηγούμενες θέσεις Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας) ή/και Τεχνικού 1ης και 2ης Τάξης (Ηλεκτρολογίας) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για σκοπούς συμπλήρωσης της δεκαπενταετούς υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κλ. Α13(ii)] με νέο σχέδιο υπηρεσίας, ώστε αυτό να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την από το 2003 μετατροπή της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και τις νέες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο εν λόγω τμήμα και αφορούν:

1. τις ηλεκτρονικές υπογραφές,

2. την πολιτική διαστήματος,

3. την κοινωνία της πληροφορίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία, καθότι ο Ανώτερος Τεχνικός για τον οποίο προβλέπεται η θέση πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης και χειριστής των εξειδικευμένων λογισμικών, υλικών και οργάνων μέτρησης που οι τεχνικοί του τμήματος, τους οποίους διευθύνει και καθοδηγεί, χρησιμοποιούν. Παράλληλα, προηγούμενη υπηρεσία στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στις θέσεις Τεχνικού Ηλεκτρολογίας ή/και Τεχνικού 1ης και 2ης Τάξης Ηλεκτρολογίας, η οποία απαιτείται από το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, δε συνάδει κατ’ ανάγκη με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των τεχνικών του τμήματος και δε διασφαλίζει τη γνώση των πιο πάνω εξειδικευμένων λογισμικών και οργάνων, γι’ αυτό κρίθηκε ορθό η απαίτηση αυτή να απαλειφθεί από τα απαιτούμενα προσόντα της εν λόγω θέσης.

Για τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι, πέραν των λόγων που προαναφέρθηκαν για την ανάγκη αντικατάστασης του συγκεκριμένου σχεδίου υπηρεσίας, η αναθεώρησή του επιβλήθηκε και έπειτα από σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε αναθεωρητική έφεση η οποία έκρινε αναγκαία την εγγραφή του μηχανικού στο ΕΤΕΚ για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματός του.

Σημειώνεται ότι και οι δύο υπό συζήτηση κανονισμοί συμφωνήθηκαν στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

22 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων