Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου και στις 8 Νοεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, έτσι ώστε να καταστούν πιο συγκεκριμένες οι υφιστάμενες πρόνοιές του που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων σε πτηνοτρόφους οι οποίοι δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της σαλμονέλας, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το στόχο της Ένωσης για τη μείωση της σαλμονέλας σε γαλοπούλες, όρνιθες ωοπαραγωγής, αναπαραγωγής και κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού οροτύπων σαλμονέλας σε ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής του είδους “Gallus gallus”».

2. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους “Gallus gallus” και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής».

3. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το στόχο της Ένωσης για τη μείωση της salmonella enteritidis και της salmonella typhimurium σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

4. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το στόχο της Ένωσης για τη μείωση της salmonella enteritidis και της salmonella typhimurium σε σμήνη γαλοπουλών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Στα πλαίσια της εξέτασης των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι ο υφιστάμενος νόμος ήδη περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων στους πτηνοτρόφους, στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων», που καθορίζει το νομικό πλαίσιο σχετικά με τον έλεγχο της σαλμονέλας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε οι εν λόγω διατάξεις να καταστούν πιο συγκεκριμένες, με σαφείς αναφορές στους επιμέρους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίοι αφορούν ειδικότερα τα εθνικά προγράμματα για τον έλεγχο της σαλμονέλας και καθορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι πτηνοτρόφοι στα πλαίσια των σχετικών ελέγχων. Η πιο πάνω εκπρόσωπος διευκρίνισε παράλληλα ότι τα εν λόγω προγράμματα δεν αφορούν τα σημεία τελικής πώλησης, αλλά αυτά εφαρμόζονται από τους πτηνοτρόφους στις εγκαταστάσεις τους και επισήμανε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως η αρμόδια αρχή αναλαμβάνουν την εποπτεία της εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ συμφωνήσαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Αλληλεγγύη, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

22 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων