Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ελένη Σταύρου Γιώργος Κ. Γεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας.

Σκοπός και των τεσσάρων υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Λετονίας, αντίστοιχα, για την αμοιβαία προστασία πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 2 του 2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, αποφάσισε όπως η Κυπριακή Δημοκρατία διαπραγματευθεί με συγκεκριμένες χώρες, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία πληροφοριών, καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες χώρες αυτό κριθεί σκόπιμο.

Σε υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης:

1. το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. Ε77.665, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, ενέκρινε τη συμφωνία με τη Δημοκρατία της Πολωνίας, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 (νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 1),

2. το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. Α79.109, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015, και αρ. Α79.645, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015, ενέκρινε τη συμφωνία με την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 29 Οκτωβρίου 2015 (νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 2),

3. το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. Α79.112, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015, ενέκρινε τη συμφωνία με το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η οποία υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 (νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 3) και

4. το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. Α79.110, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015, ενέκρινε τη συμφωνία με τη Λετονία, η οποία υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουλίου 2015 (νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 4).

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας πρόσθεσαν ενημερωτικά ότι μέχρι τη στιγμή αυτή έχουν υπογραφεί δεκαεννιά τέτοιες συμφωνίες, που είναι πανομοιότυπες, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαβούλευση για την υπογραφή και άλλων τέτοιων συμφωνιών.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους στην ολομέλεια της Βουλής.

9 Νοεμβρίου 2016

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016.

2. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016.

3. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016.

4. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων