Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Νίκος Νουρής Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το νομοσχέδιο που αναφέρεται στο παράρτημα σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από την 21η Ιουνίου 2016 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2016, και τους κανονισμούς που επίσης αναφέρονται στο παράρτημα σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από τις 18 Νοεμβρίου 2014 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2016. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν για πρώτη φορά στην ολομέλεια του σώματος στις 6 Νοεμβρίου του 2014 και το νομοσχέδιο κατατέθηκε την 31η Μαρτίου 2016. Ωστόσο, η συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή καθυστέρησε να ολοκληρωθεί εν αναμονή της κατάθεσης του συναφούς νομοσχεδίου στη Βουλή, στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανονισμών. Σημειώνεται επίσης ότι μετά την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου η επιτροπή εξέτασε από κοινού τα εν λόγω νομοθετήματα στις αναφερόμενες πιο πάνω συνεδριάσεις της.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΗΜΚ). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, καθώς και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να προστεθούν στην ισχύουσα νομοθεσία νέες πρόνοιες, που να βελτιώνουν την εφαρμογή της στη βάση της εμπειρίας που αποκτήθηκε διαχρονικά.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και η ανάρτηση αυτού σε περίοπτη από το κοινό θέση, στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 250 τ.μ. που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, αντί των 500 τ.μ., που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η παροχή δικαιώματος υποβολής ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε πρόσωπο του οποίου έχει ανασταλεί ή τερματιστεί η εγγραφή ως ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ή επιθεωρητή συστήματος κλιματισμού ή επιθεωρητή συστήματος θέρμανσης.

3. Ο καθορισμός της υποχρέωσης των προσώπων (φυσικών και νομικών) να δηλώνουν σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις πώλησης ή ενοικίασης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυτού σε αντικατάσταση της ισχύουσας διάταξης, που προβλέπει την υποχρέωση αυτή, χωρίς να καθορίζει το υποκείμενο της υποχρέωσης.

4. Η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για την ετοιμασία σχεδίου δράσης αναφορικά με τη δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι αφενός η θέσπιση νέων κανονισμών περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες), οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, και αφετέρου η κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι αφενός η θέσπιση νέων κανονισμών περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού), οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, και αφετέρου η κατάργηση των ισχυόντων περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης της εγγραφής του επιθεωρητή στο μητρώο συστήματος θέρμανσης με λέβητα και η αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης της εγγραφής του επιθεωρητή στο μητρώο συστήματος κλιματισμού.

2. Η διαδικασία αναστολής ή τερματισμού της εγγραφής επιθεωρητή από το σχετικό μητρώο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού με τις διατάξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

3. Το έντυπο αίτησης που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης κτιρίου προς τον επιθεωρητή για ανάθεση της εργασίας επιθεώρησης.

4. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του τρόπου επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης από τον επιθεωρητή.

5. Η υποχρέωση του επιθεωρητή για διατήρηση αρχείου στο οποίο να περιλαμβάνονται σχετικά με την επιθεώρηση έγγραφα και δεδομένα.

6. Η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής για έκδοση οδηγιών προς τους επιθεωρητές.

7. Το περιεχόμενο και ο τρόπος τήρησης των μητρώων επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

8. Η δυνατότητα σε αδειοδοτημένους ή πιστοποιημένους σε άλλα κράτη μέλη επιθεωρητές να ασκούν το επάγγελμα του επιθεωρητή συστημάτων στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι εγγράφονται υπό προϋποθέσεις στο σχετικό μητρώο επιθεωρητών.

9. Η δυνατότητα επιθεωρητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του επιθεωρητή σε αυτό να παρέχει ανάλογες υπηρεσίες στη Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο προβλεπόμενο με τους κανονισμούς μητρώο, νοουμένου ότι εισέρχεται στη Δημοκρατία, για να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα στοιχεία που συνοδεύουν το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων πιθανόν να δημιουργήσει μικρής έκτασης αυξομειώσεις στα δημόσια οικονομικά, οι οποίες θα οφείλονται στην προβλεπόμενη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων εγγραφής επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, στη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής στο κάθε μητρώο και στην προβλεπόμενη παρακολούθηση και στον έλεγχο των επιθεωρήσεων στα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης από την αρμόδια αρχή. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους κυβερνητικούς αρμοδίους, με την ψήφιση και εφαρμογή των προτεινόμενων νομοθετημάτων αναμένεται σημαντική βελτίωση τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων κτιρίων αναφορικά με την ενεργειακή τους απόδοση. Επίσης, η προβλεπόμενη με τα νομοθετήματα υποχρέωση ανάρτησης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 250 τ.μ. αναμένεται να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Οι παρευρισκόμενοι, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων, διατύπωσαν στην επιτροπή επιφυλάξεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των επιμέρους προνοιών τους.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε τη διαγραφή της προτεινόμενης διάταξης των κανονισμών που προβλέπει την καταβολή τέλους εγγραφής στο μητρώο επιθεωρητών από μέρους των λειτουργών του τμήματος αυτού που ασχολούνται με την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και με ενεργειακούς ελέγχους και επιθεωρήσεις συστημάτων σε δημόσια κτίρια, αφού η διατήρηση αυτής της διάταξης θα επιβαρύνει με διοικητικό κόστος και επιπλέον γραφειοκρατία την όλη διαδικασία λόγω μεταφοράς δαπανών και εσόδων από το ένα τμήμα στο άλλο.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή σημείωσε τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση συμμόρφωσης στις πρόνοιες διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του νόμου και το οποίο ρυθμίζει τις επιθεωρήσεις των συστημάτων κλιματισμού ή θέρμανσης θα πρέπει να βαρύνει τον επιθεωρητή συστημάτων και όχι τον ιδιοκτήτη του συστήματος, όπως προβλέπεται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

2. Η πρόνοια των κανονισμών που προβλέπει την υποχρέωση του επιθεωρητή να ενημερώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον μια εβδομάδα προηγουμένως για το χρόνο και τον τόπο επιθεώρησης που θα διενεργήσει δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και θα ήταν προτιμότερο η ενημέρωση αυτή να γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.

3. Ο προτεινόμενος αποκλεισμός του μελετητή, του ιδιοκτήτη ή συγγενικού προσώπου του ιδιοκτήτη από το δικαίωμα επιθεώρησης ενός συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού είναι ιδιαίτερα περιοριστικός, ειδικότερα στις περιπτώσεις μικρών αναπτύξεων.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή σημείωσε τα ακόλουθα:

1. Η αμοιβή του επιθεωρητή συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού πρέπει να προβλέπεται στις διατάξεις των κανονισμών και να μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και όχι να καθορίζεται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η όποια πιθανή εκμετάλλευση των καταναλωτών.

2. Ο μελετητής ενός συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού πρέπει να μην εξαιρείται από το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο επιθεωρητών.

3. Οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και άλλους φορείς, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την ενημέρωση του κοινού για τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε αυτές να επιφέρουν τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή σημειώνει την ανάγκη για τροποποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων που αφορούν τον αποκλεισμό του δικαιώματος επιθεώρησης ενός συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού από το μελετητή του συστήματος. Προς υποστήριξη της άποψης αυτής δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού πρέπει να διενεργούνται από συμβούλους μηχανολόγους μηχανικούς οι οποίοι δεν έχουν κανένα όφελος από τυχόν πωλήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις ή/και συντηρήσεις μηχανολογικών συστημάτων, χωρίς όμως να αποκλείονται οι περιπτώσεις όπου ο επιθεωρητής του συστήματος τυγχάνει να είναι και ο μελετητής του.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και του ΕΤΕΚ διαφώνησαν με ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που παρέχουν το δικαίωμα στον υπουργό να διορίζει με διάταγμά του λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως επιθεωρητές συστημάτων.

Επιπρόσθετα, τόσο οι ίδιοι εκπρόσωποι όσο και ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής διαφώνησαν με το προτεινόμενο ύψος του τέλους που καταβάλλεται για εγγραφή στα μητρώα επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής, τα μέλη της, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, κατέθεσαν τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις τους επί των επιμέρους διατάξεων των προτεινόμενων νομοθετημάτων, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στο ύψος του προτεινόμενου τέλους εγγραφής στο ανάλογο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

2. Στο δικαίωμα του αρμόδιου υπουργού να διορίζει με διάταγμά του λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας για σκοπούς διενέργειας επιθεωρήσεων.

3. Στη δυνατότητα του επιθεωρητή που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο σχετικό μητρώο, νοουμένου ότι εισέρχεται στη Δημοκρατία, για να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις εργασίες του.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως επανεξετάσουν τα προτεινόμενα νομοθετήματα υπό το φως των παρατηρήσεων και των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ικανοποιώντας το αίτημα των μελών της επιτροπής, επανεξέτασαν τα προτεινόμενα νομοθετήματα και κατέληξαν στις ακόλουθες εισηγήσεις για τροποποίηση των επιμέρους διατάξεών τους:

1. Στη διαγραφή της υποχρέωσης του επιθεωρητή να ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τον τόπο και το χρόνο κάθε επιθεώρησης που θα διενεργεί.

2. Στην εξαίρεση των λειτουργών του δημοσίου από την καταβολή του τέλους για εγγραφή στα μητρώα επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

3. Στην αντικατάσταση του ύψους του τέλους εγγραφής στα μητρώα επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού από €200 σε €145, πλέον ΦΠΑ.

4. Στη διαγραφή του δικαιώματος του αρμόδιου υπουργού, το οποίο του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, να διορίζει με διάταγμά του λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης.

5. Στη διευκρίνιση της διάταξης που παρέχει το δικαίωμα σε επιθεωρητή συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο, νοουμένου ότι εισέρχεται στη Δημοκρατία, προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του.

6. Στον καθορισμό των επιθεωρητών ως υπόχρεων προς συμμόρφωση στις πρόνοιες διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του νόμου και το οποίο ρυθμίζει τις επιθεωρήσεις των συστημάτων κλιματισμού ή θέρμανσης, αντί των ιδιοκτητών του συστήματος, όπως προβλέπεται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

7. Στη συμπερίληψη σε σχετική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας εκπροσώπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής του Νόμου.

Ακολούθως, με βάση τις πιο πάνω τοποθετήσεις, το υπουργείο, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τη γραμματεία της επιτροπής, ετοίμασε και έθεσε ενώπιον της επιτροπής διαμορφωμένα κείμενα προς ολοκλήρωση της συζήτησης και λήψη τελικής απόφασης από αυτή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω παρατηρήσεις και έπειτα από νομοτεχνικές βελτιώσεις, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος των πρώτων κανονισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης) Κανονισμοί του 2016».

 

8 Νοεμβρίου 2016

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
2. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες) Κανονισμοί του 2014.
3. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2014.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων