Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Μιχάλης Γιωργάλλας Ηλίας Μυριάνθους
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πρώτους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 4 και 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2016, τους δεύτερους και τρίτους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2015/1955/ΕΕ της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί Εμπορίας Σπόρων Δημητριακών προς Σπορά”.

Σκοπός των δεύτερων και τρίτων κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών και των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2015/1168/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, τα οποία αφορούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σποροκαλλιέργειες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά, αντίστοιχα, έτσι ώστε να καθοριστούν ειδικοί όροι για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδικών ποικιλιών κριθαριού που παράγονται μέσω της τεχνικής της κυτταροπλασματικής στειρότητας του άρρενος (CMS technique).

Με τους δεύτερους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των Παραρτημάτων ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, τα οποία αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.

Με τους τρίτους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, τα οποία αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/1955/ΕΕ και το άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/1168/ΕΕ, καθορίζεται ως προθεσμία ενσωμάτωσης των διατάξεων των Οδηγιών αυτών στο εθνικό δίκαιο η 30ή Ιουνίου 2016, ενώ οι πρώτοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και οι δεύτεροι και τρίτοι κανονισμοί την 21η Οκτωβρίου 2016.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι δεύτεροι και τρίτοι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή σε αντικατάσταση άλλων ομότιτλων κανονισμών, που αποσκοπούσαν στις ίδιες ρυθμίσεις και οι οποίοι είχαν κατατεθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή ταυτόχρονα με τους πρώτους υπό συζήτηση κανονισμούς. Ωστόσο, οι εν λόγω αρχικά κατατεθέντες κανονισμοί κρίθηκε αναγκαίο να αποσυρθούν από την εκτελεστική εξουσία, αφού στο αρχικό στάδιο της εξέτασής τους από την επιτροπή διαπιστώθηκαν στο κείμενό τους μικρής έκτασης κενά και παραλείψεις, η διόρθωση των οποίων όμως καθιστούσε αναγκαία την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεση εν συνεχεία στη Βουλή νέου κειμένου των κανονισμών. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο κείμενο των δεύτερων και τρίτων κανονισμών έχουν περιληφθεί οι απαιτούμενες, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διορθώσεις.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανέφεραν στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν πρόκειται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες. Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας για επίσπευση των διαδικασιών ενσωμάτωσης τέτοιων εναρμονιστικών προνοιών στο εθνικό δίκαιο, εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του εξουσιοδοτικού νόμου, έτσι ώστε να παραχωρηθεί η εξουσία στον υπουργό να τροποποιεί παραρτήματα που ρυθμίζουν τεχνικής φύσεως συστήματα μέσω διαταγμάτων.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται επίσης ότι η γραμματεία της επιτροπής, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος των δεύτερων και των τρίτων κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016» και «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016», αντίστοιχα.

1η Νοεμβρίου 2016

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

2. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2016.

3. Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2016.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων