Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (’υλα Περιουσιακά Στοιχεία) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά ’ννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
’ριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Οκτωβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει θέματα που αφορούν άυλα περιουσιακά στοιχεία για σκοπούς φορολογίας του εισοδήματος.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται μεταξύ άλλων τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα επιλέξιμα κέρδη και οι επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και αρχείων των εισοδημάτων και δαπανών ανά άυλο περιουσιακό στοιχείο από πρόσωπα που διεκδικούν φορολογική έκπτωση σε σχέση με τις δαπάνες που αφορούν άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016 ψήφισε τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου εφαρμόζεται νέο καθεστώς για τη φορολόγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσει των συστάσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)].

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στην επιτροπή μέλη της εξέφρασαν την άποψη ότι οι κανονισμοί που θα διέπουν τη φορολόγηση του νέου πλαισίου, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι κανονισμοί εκδίδονται δυνάμει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου πρέπει όχι μόνο να θεσπίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία, αλλά και να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Συναφώς, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, περιλήφθηκε στον πιο πάνω βασικό νόμο σχετική διάταξη, ώστε οι σχετικοί κανονισμοί να κατατίθενται προς έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην κατάθεση των κανονισμών στη Βουλή προς έγκριση.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων