Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, για την οποία υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος την 21η Οκτωβρίου 2016, σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2016. Στα πλαίσια της νέας συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του εν λόγω θέματος αναβλήθηκε κατά τη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016 για σκοπούς περαιτέρω μελέτης του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε πρόσωπα τα οποία έχουν επωφεληθεί της δυνατότητας αγοράς κύριας κατοικίας με μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) να μπορούν να ασκήσουν εκ νέου το δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως εάν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο δεκαετής περίοδος απαγόρευσης επανάσκησης του δικαιώματος αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν καταβάλει στο Τμήμα Φορολογίας τη διαφορά μεταξύ του ποσού του κανονικού και του μειωμένου φορολογικού συντελεστή ΦΠΑ όπως αυτοί ίσχυαν κατά την παράδοση ή την ανέγερση της κατοικίας.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου υπενθυμίζεται ότι προνοούνται παράλληλα τα ακόλουθα:

1. Η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για απόκτηση κατοικίας εφαρμόζεται για τα πρώτα διακόσια τετραγωνικά μέτρα συνολικού εμβαδού κατοικίας, ενώ για κάθε πρόσθετο τετραγωνικό μέτρο κατοικίας επιβάλλεται κανονικός συντελεστής ΦΠΑ.

2. Η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς μεταξύ κανονικού και μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, όταν δικαιούχο σε απόκτηση κατοικίας μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ πρόσωπο παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία του ως χώρο διαμονής πριν από την πάροδο των δέκα ετών, στην περίπτωση μεταβίβασης της κατοικίας από το δικαιούχο πρόσωπο σε ενήλικο τέκνο του, εφαρμόζεται, μόνο εφόσον το εν λόγω τέκνο δεν είναι και αυτό δικαιούχο σε απόκτηση κατοικίας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου ζητήματος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με το ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδεχομένως να αλλοιώσουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της απόκτησης κατοικίας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, καθότι διευρύνεται το φάσμα των δικαιούχων σε πρόσωπα τα οποία πιθανόν να μην έχουν ανάγκη αυτής της μορφής κοινωνική στήριξη. Επιφυλάξεις εξέφρασαν επίσης μέλη της επιτροπής και για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα δημόσια οικονομικά.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, εξέφρασαν μεταξύ άλλων την άποψη ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργείται δυσμενής διάκριση έναντι των πολιτών ως προς το δικαίωμα απόκτησης κατοικίας με μειωμένο φορολογικό συντελεστή, λόγω της ανομοιομορφίας στον τρόπο υπολογισμού του συνολικού εμβαδού της κατοικίας από το Τμήμα Φορολογίας. Συναφώς, οι ίδιοι εισηγήθηκαν όπως στο κείμενο της πρότασης νόμου περιληφθεί πρόνοια, ώστε να διασαφηνιστεί ο τρόπος καθορισμού του συνολικού εμβαδού των κατοικιών προς άρση της εν λόγω ανομοιομορφίας.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, στη βάση των πιο πάνω, επισήμανε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διορθώνονται ορισμένες στρεβλώσεις και αδυναμίες της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες αφενός προκαλούν κοινωνική αδικία αποκλείοντας ορισμένους πολίτες από το δικαίωμα απόκτησης κατοικίας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έναντι άλλων πολιτών και αφετέρου επιδρούν εις βάρος των δημόσιων εσόδων λόγω της εκμετάλλευσης του δικαιώματος αυτού από μη δικαιούχα πρόσωπα. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται, σημείωσε, αναμένεται να επιφέρουν αύξηση στα δημόσια έσοδα.

Επιπροσθέτως, ο ίδιος, υιοθετώντας την εισήγηση για διασαφήνιση του τρόπου καθορισμού του συνολικού εμβαδού κατοικιών, δήλωσε ότι αυτή ευθυγραμμίζεται με τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Συναφώς, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου, ζήτησε όπως ετοιμαστεί από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, σχετική εισήγηση για διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επαναδιατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής για τη διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων