Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 19 Οκτωβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, σημειώνεται ότι στα στοιχεία που συνοδεύουν το υπό εξέταση νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται επιστολή της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2016, με την οποία πληροφορεί το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες από την εκτελεστική εξουσία τροποποιήσεις.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών.

2. Οδηγία (ΕΕ) 2015/1127 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται η τροποποίηση του Παραρτήματος Ι και η αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του περί Αποβλήτων Νόμου. Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει ρυθμίσεις σε σχέση με τις εργασίες ανάκτησης στις οποίες υποβάλλονται τα απόβλητα και το Παράρτημα ΙΙΙ αφορά τις ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι διατάξεις του προρρηθέντος κανονισμού τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015, καθότι αυτός ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ οι πρόνοιες της προαναφερθείσας Οδηγίας έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2016. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την 9η Σεπτεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, αφού αναφέρθηκε στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, επισήμανε ότι, παρ’ όλο που στην Κύπρο δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων, η υποχρέωση της Δημοκρατίας για εναρμόνιση με τις σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η ίδια.

Η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε επίσης στην επιτροπή την τροποποίηση περαιτέρω διατάξεων του ισχύοντος νόμου, οι οποίες εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κατά την τελευταία τροποποίηση του νόμου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 28 Ιανουαρίου 2016 και τέθηκε σε ισχύ την 5η Φεβρουαρίου 2016, υπήρξαν ορισμένες αβλεψίες και ως εκ τούτου εισηγήθηκε στην επιτροπή τη συμπερίληψη κάποιων πρόσθετων απαραίτητων τροποποιήσεων στο νομοσχέδιο που εξετάζεται.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, αλλά και με την εισήγηση της πιο πάνω εκπροσώπου όπως συμπεριληφθούν οι πρόσθετες απαραίτητες ρυθμίσεις στο κείμενο του σχεδίου νόμου που εξετάζεται, ώστε να επιτευχθεί η διόρθωση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει ενώπιόν της γραπτώς τις επιπρόσθετες τροποποιήσεις που κρίνει απαραίτητες, προκειμένου να επιτευχθεί ο πιο πάνω σκοπός.

Ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με επιστολές του, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016 και 21ης Οκτωβρίου 2016, παρέθεσε τις διορθωτικές τροποποιήσεις που εισηγείται, με την παράκληση όπως αυτές περιληφθούν στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη τροποποίηση αφορά την ορθότερη εναρμόνιση του άρθρου 33 του νόμου, το οποίο ρυθμίζει την καταχώριση προσώπων στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία και η δεύτερη τροποποίηση αφορά την επέκταση των εξουσιών των επιθεωρητών, ώστε να ρυθμίζουν εξωδίκως αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση του εν λόγω άρθρου. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης προϋπήρχε στη βασική νομοθεσία, όμως με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 24 και τη μεταφορά ορισμένων ρυθμίσεών του στο άρθρο 33 του βασικού νόμου η εν λόγω δυνατότητα εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στο νόμο με τον κατάλληλο τρόπο. Συνεπώς, η υπό εξέταση τροποποίηση αποσκοπεί στην επαναφορά της συγκεκριμένης δυνατότητας στον αρμόδιο φορέα, ώστε να μπορεί να εκδίδει εξώδικα πρόστιμα στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου που σήμερα περιλαμβάνονται στο άρθρο 33 αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων