Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού στο Αμπιτζάν, στις 26 Νοεμβρίου 2008, και στις Βρυξέλλες, στις 22 Ιανουαρίου 2009.

Σημειώνεται ότι η κύρωση της εν λόγω συμφωνίας εγκρίθηκε με την υπʼ αριθμόν 79.135 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι στόχοι της συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Να επιτραπεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού να επωφεληθεί από τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) και με την ίδια ευκαιρία να αποφευχθεί η διαταραχή του εμπορίου μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά τη λήξη του μεταβατικού εμπορικού καθεστώτος της Συμφωνίας του Κοτονού την 31η Δεκεμβρίου 2007, εν αναμονή της σύναψης πλήρους ΣΟΕΣ.

2. Να τεθούν οι βάσεις για τη διαπραγμάτευση ΣΟΕΣ, η οποία συμβάλλει στη μείωση της φτώχιας, προάγει την περιφερειακή ολοκλήρωση, την οικονομική συνεργασία και τη χρηστή διακυβέρνηση στη Δυτική Αφρική και βελτιώνει την ικανότητα της Δυτικής Αφρικής σε θέματα εμπορικής πολιτικής και στα ζητήματα που συνδέονται με το εμπόριο.

3. Να προαχθεί η προοδευτική και αρμονική ένταξη της Δυτικής Αφρικής στην παγκόσμια οικονομία σύμφωνα με τις πολιτικές επιλογές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της.

4. Να ενισχυθούν οι υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ των μερών με βάση την αλληλεγγύη και το αμοιβαίο συμφέρον.

5. Να επιτευχθεί συμφωνία συμβατή με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η Ακτή του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα έχουν κοινοποιήσει την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της υπό κύρωση συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν να την εφαρμόζουν προσωρινά σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους τους ή με κύρωση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η υπό εξέταση συμφωνία είναι πανομοιότυπη με παλαιότερη συμφωνία που υπογράφτηκε με την Γκάνα. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών πρόσθεσε ότι από την κύρωση της συμφωνίας αυτής η Κύπρος δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, αλλά μάλλον να επωφεληθεί.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων