Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Λίνος Παπαγιάννης
Μαριέλλα Αριστείδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή. Ωστόσο, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με επιστολή της, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή για τους λόγους που δεν κατέστη εφικτό να εκπροσωπηθεί στην επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι δε διαφωνεί με το περιεχόμενο των υπό αναφορά κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμών και η αντικατάστασή τους με νέες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Ειδικότερα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα σχεδιασμού και κατασκευής των ανελκυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειάς τους και καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που πρέπει να ικανοποιούν τα προϊόντα αυτά, ώστε να μπορούν να διατίθενται στην κυπριακή αγορά και να τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συμμόρφωσης και επισήμανσης των ανελκυστήρων κα των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας με τη σήμανση CE.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφορά στη φιλοσοφία, στη δομή και στο περιεχόμενό τους σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς.

Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς το αρμόδιο υπουργείο αναφέρει ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών συνεπάγεται επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος εργοδότησης ενός Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας με μερική απασχόληση στο ειδικό θέμα στο οποίο αναφέρονται οι υπό εξέταση κανονισμοί, και δεν αναμένεται να υπάρξει αξιόλογο κόστος για τον ιδιωτικό τομέα. Ως προς το εν λόγω δημοσιονομικό κόστος, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εισηγητική έκθεση επισημαίνει ότι ενημέρωσε από το Νοέμβριο του 2015 το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για την πιο πάνω ανάγκη, η οποία συνδυάζεται και με επιπρόσθετες υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρμογή εναρμονιστικών νομοθεσιών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, όπως αναφέρει το εν λόγω υπουργείο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, παρ’ όλο που ζήτησε και έλαβε σχετικές πληροφορίες από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης του θέματος.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, οι υπό αναφορά κανονισμοί θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ μέχρι την 20ή Απριλίου 2016 και κατατέθηκαν στη Βουλή τη 16η Σεπτεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο ως η σχετική υποχρέωση της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, διευκρίνισε ότι, παρ’ όλο που οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές αλλαγές ως προς τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενό τους σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς, κρίθηκε σκόπιμη η θέσπιση νέων κανονισμών λόγω του μεγάλου αριθμού αναγκαίων τροποποιήσεων σε αυτούς.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η δυνατότητα του αρμόδιου τμήματος της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εφαρμογής αυτών ένεκα της ανάγκης απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό η επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ώστε να ενημερωθεί για τους λόγους που αυτό δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της, αλλά και ευρύτερα για το ζήτημα που αφορά την ικανότητα της εκτελεστικής εξουσίας να εφαρμόσει τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

19 Οκτωβρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων