Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Μέση Εκπαίδευση -Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

Ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, παρόλο που κλήθηκε, δεν παρέστη ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Καθηγητή στη μέση εκπαίδευση, ώστε αφενός ν’ απαλειφθεί η σημείωση σύμφωνα με την οποία η επιθεώρηση καθηγητή τεχνολογίας γίνεται από επιθεωρητή της τεχνικής εκπαίδευσης του αντίστοιχου κλάδου και αφετέρου να γίνει ενοποίηση της ειδικότητας στην τεχνολογία με την ειδικότητα στο σχεδιασμό και την τεχνολογία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με βάση την πιο πάνω σημείωση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας, οι καθηγητές τεχνολογίας που ανήκουν στη μέση εκπαίδευση επιθεωρούνται από τους επιθεωρητές της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης αντί από επιθεωρητές της μέσης γενικής εκπαίδευσης. Η εν λόγω σημείωση έχει δημιουργήσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ και έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη σε σειρά συνεδριών τόσο στην υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) για σχέδια υπηρεσίας όσο και στην ολομέλεια της ΜΕΠΕΥ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Συγκεκριμένα, η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι, επειδή ο σχεδιασμός, ο καταρτισμός του προγράμματος, τα επιμορφωτικά σεμινάρια και εν γένει η οργάνωση του μαθήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας ανήκουν στη μέση εκπαίδευση, οι καθηγητές πρέπει να αξιολογούνται από επιθεωρητές της μέσης εκπαίδευσης. Από την άλλη, η ΟΛΤΕΚ θεωρεί ότι το εν λόγω μάθημα ανήκει στην τεχνική εκπαίδευση και πρέπει να διδάσκεται από καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης και όχι της μέσης γενικής εκπαίδευσης, καθώς και ότι οι καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης ορθά επιθεωρούνται από τους επιθεωρητές της τεχνικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πιο πάνω εκπαιδευτικών οργανώσεων, η οποία αποτέλεσε και τη θέση της επίσημης πλευράς στις σχετικές διαβουλεύσεις, είναι ότι πρέπει να απαλειφθεί η επίμαχη σημείωση τόσο για λόγους ουσίας όσο και για λόγους αξιολόγησης των καθηγητών, επειδή η αξιολόγηση ρυθμίζεται από άλλους σχετικούς κανονισμούς. Περαιτέρω, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας εκτός από την απάλειψη της εν λόγω σημείωσης περιλαμβάνει και την ενοποίηση των ειδικοτήτων Τεχνολογία” (που διδάσκεται στα λύκεια) και Σχεδιασμός και Τεχνολογία (που διδάσκεται στα γυμνάσια), επειδή οι κατάλογοι διοριστέων των ειδικοτήτων αυτών έχουν ήδη ενοποιηθεί, καθώς τα δύο αυτά μαθήματα διδάσκονται από τους ίδιους καθηγητές, είτε αυτοί προέρχονται από τον κατάλογο της τεχνολογίας είτε από τον κατάλογο σχεδιασμού και τεχνολογίας.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, η ΟΕΛΜΕΚ συμφώνησε με την εν λόγω ενοποίηση, ενώ η ΟΛΤΕΚ αντίθετα θεωρεί ότι κακώς ενοποιήθηκαν οι δύο αυτοί κατάλογοι διοριστέων, με αποτέλεσμα οι καθηγητές του μαθήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας να διδάσκουν παράτυπα, κατά την άποψή της, και το μάθημα της τεχνολογίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΟΛΤΕΚ, το μάθημα της τεχνολογίας είναι πιο αναβαθμισμένο και θα έπρεπε να διδάσκεται από καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι λόγω της διαφωνίας που σημειώθηκε στη ΜΕΠΕΥ το θέμα παραπέμφθηκε σε εξ υπουργών επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η εν λόγω επιτροπή συζήτησε το θέμα σε συνεδρία της, στις 19 Φεβρουαρίου, 2016, και, αφού άκουσε την επιχειρηματολογία και των δύο πλευρών, αποφάσισε να υιοθετήσει τη θέση της επίσημης πλευράς και να συστήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει το προτεινόμενο στη βάση των πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, υιοθετώντας τα πιο πάνω, δήλωσε ότι οι κανονισμοί αποσκοπούν στη διόρθωση μιας στρέβλωσης που παρατηρείται, καθώς και στην ανάγκη για λειτουργική αξιολόγηση.

Περαιτέρω, ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Σχεδιασμού και Τεχνολογίας επισήμανε στην επιτροπή ότι η επίμαχη σημείωση του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας είχε προστεθεί με πρωτοβουλία της Βουλής το 2000 κατά τη διαδικασία έγκρισης του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας και έχει στην πράξη δημιουργήσει αντιπαραθέσεις και προβλήματα, που συνίστανται μεταξύ άλλων στην άνιση αντιμετώπιση καθηγητών που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα της θέσης.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της ΟΛΤΕΚ εξέφρασε την έντονη διαφωνία της οργάνωσης που εκπροσωπεί τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο των προτεινόμενων κανονισμών όσο και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, επικαλούμενος το καταστατικό της ΜΕΠΕΥ και συγκεκριμένα τις πρόνοιες για παραπομπή ενός θέματος στο Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσε ότι το υπό εξέταση σχέδιο υπηρεσίας είναι το μοναδικό σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο περιλαμβάνεται τέτοια σημείωση, η οποία πρέπει ν’ απαλειφθεί, αφού το θέμα ρυθμίζεται με κανονισμούς. Περαιτέρω, η ίδια υπεραμύνθηκε της ορθής τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών στη βάση του καταστατικού της ΜΕΠΕΥ και διευκρίνισε ότι ένα θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών, μόνο όταν όλες οι συζητήσεις καταλήξουν σε διαφωνία και αδιέξοδο. Συναφώς, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή ότι ουδέποτε συστάθηκε Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών, αφού δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε διαφωνία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι το θέμα αφορά διελκυστίνδα που κρατά αρκετά χρόνια λόγω διαφωνίας μεταξύ των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, με ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, γι’ αυτό υπέβαλαν εισήγηση, αν είναι δυνατό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να επιδείξει ευελιξία και να επανεξεταστεί το θέμα, ώστε να μη μετατραπεί η Βουλή σε διαιτητικό όργανο. Σε περίπτωση που η πιο πάνω εισήγηση δε γίνει αποδεκτή, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

12 Οκτωβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων