Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Υγείας. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. Ωστόσο, η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ με επιστολές τους, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τους υπό αναφορά κανονισμούς. Περαιτέρω, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με γραπτή επιστολή της, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή για την αδυναμία της να εκπροσωπηθεί στην επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση της ότι δε διαφωνεί με το περιεχόμενο των υπό αναφορά κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της Οδηγίας 2004/40/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που προέρχονται από κινδύνους που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από όλες τις γνωστές άμεσες βιοφυσικές επιπτώσεις και τις έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται λόγω έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία τους, χωρίς όμως να καλύπτονται οι εικαζόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία ή οι κίνδυνοι επαφής με ηλεκτροφόρους αγωγούς. Πιο συγκεκριμένα εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των άμεσων βιοφυσικών και των έμμεσων επιπτώσεων που προκαλούνται στην ασφάλεια και στην υγεία του ανθρώπου από την έκθεσή του σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στα πλαίσια της εργασίας του.

2. Τον καθορισμό των οριακών τιμών έκθεσης και των επιπέδων δράσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

3. Την επιβολή υποχρεώσεων στους εργοδότες αναφορικά με:

α. την εκτίμηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στους εργοδοτουμένους που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τον προσδιορισμό της έκθεσης των προσώπων αυτών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ειδικών κατηγοριών προσώπων,

β. την αποφυγή ή τη μείωση των πιο πάνω κινδύνων,

γ. την ενημέρωση και την κατάρτιση των εργοδοτουμένων, καθώς και τον τρόπο διαβούλευσης και τη συμμετοχή αυτών ή και εκπροσώπων τους σε θέματα που καλύπτονται από τους υπό εξέταση κανονισμούς,

δ. την επίβλεψη της υγείας των εργοδοτουμένων για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία τους.

4. Τις υποχρεώσεις των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων.

5. Τη δυνατότητα παρέκκλισης από ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών.

6. Την υποχρέωση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρακτική εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να επιβαρύνουν με μικρό πρόσθετο κόστος τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της βιομηχανίας, της ιατρικής, των κατασκευών και της έρευνας, οι οποίες χρησιμοποιούν συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το εν λόγω κόστος, όπως επίσης αναφέρεται, προκύπτει από την απαίτηση για την εκτίμηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι, καθώς η διενέργειά της απαιτεί συγκεκριμένες μετρήσεις από ειδικούς. Περαιτέρω, η αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών απαιτεί μεταξύ άλλων επιθεωρήσεις και ειδικές μετρήσεις στους επηρεαζόμενους χώρους εργασίας και ενημερωτικές εκστρατείες, που συνεπάγονται την απασχόληση και την κατάρτιση επιθεωρητών, καθώς και την αγορά και τη συντήρηση πρόσθετου εξοπλισμού μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που συνεπάγονται αύξηση των δημοσιονομικών αναγκών.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια στη συνεδρία της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε στην επιτροπή ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν εισάγονται σημαντικές καινοτομίες στις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Κατά τη συζήτηση των υπό εξέταση κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η δυνατότητα του αρμόδιου τμήματος της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εφαρμογής τους, η επάρκεια και η περιοδικότητα των ελέγχων στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και κατά πόσο διαπιστώθηκαν παραβάσεις στο παρελθόν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Επιπρόσθετα, η επιτροπή κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς που παρέστησαν στη συνεδρία να την ενημερώσουν για τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κατάθεση των υπό εξέταση κανονισμών στη Βουλή για έγκριση, καθώς και για τα ενδεχόμενα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2016. Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής, παρατηρείται υπέρβαση των χρονικών δεσμεύσεων εναρμόνισης της Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ κατ’ ακολουθίαν δημιουργείται ασυνέπεια σε σχέση με τις ημερομηνίες εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού επέφερε ορισμένες διευκρινιστικές και νομοτεχνικές διορθώσεις στο κείμενο των κανονισμών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής.

 

  

28 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων