Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μιχάλης Γιωργάλλας Ηλίας Μυριάνθους
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιουνίου και στις 15 και 20 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών με τους προτεινόμενους κανονισμούς, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)».

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων κανονισμών και οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά, ώστε να επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά.

2. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς εκρηκτικών υλών, για να τις διαθέτουν στην αγορά.

3. Οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ούτως ώστε να επιτρέπεται η ενδοκοινοτική μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών από ή προς τη Δημοκρατία.

4. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η αρμόδια αρχή, για να διασφαλίσει ότι οι εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά που διατίθενται στην αγορά, συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 της σχετικής Οδηγίας καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο η 19η Απριλίου 2016. Οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν αρχικά στη Βουλή στις 10 Μαρτίου 2016, εξαιτίας όμως των στενών χρονικών περιθωρίων που είχαν παρασχεθεί για την εξέτασή τους λόγω της επικείμενης τότε διάλυσης της Βουλής για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέας Βουλής, δεν κατέστη δυνατή η εξέτασή τους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της απελθούσας Βουλής. Σημειώνεται περαιτέρω ότι λόγω μη έγκαιρης εναρμόνισης με την Οδηγία αυτή έχει σταλθεί στη Δημοκρατία σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και που συνοδεύουν τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι πλείστες πρόνοιες αυτών αποτελούν αναδιατύπωση των αντίστοιχων διατάξεων που περιλαμβάνονται στους υφιστάμενους κανονισμούς, προσαρμοσμένες ανάλογα στην πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στα πιο πάνω στοιχεία, οι νέες πρόνοιες που εισάγονται προβλέπουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Καταγραφή των υποχρεώσεων που έχουν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς εκρηκτικών υλών. Επισημαίνεται επίσης ότι στην Κύπρο δραστηριοποιούνται μόνο διανομείς που ούτως ή άλλως είχαν τις εν λόγω υποχρεώσεις και με βάση τις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου.

2. Λεπτομερέστερη καταγραφή των υποχρεώσεων που έχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που αυτές πρέπει να πληρούν. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο δε λειτουργούν τέτοιοι οργανισμοί και ένα μέρος των εν λόγω υποχρεώσεων ήδη καλύπτεται από τις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου.

3. Καθορισμό των διαδικασιών εποπτείας της αγοράς και ελέγχου των εκρηκτικών υλών, μέρος των όποιων επίσης ρυθμίζεται από τον πιο πάνω νόμο.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισήμανε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν ως επί το πλείστον τεχνικής φύσεως ζητήματα, τα όποια διασαφηνίζονται και αναδιατυπώνονται στα πλαίσια μεταφοράς της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής διαπιστώθηκαν στο κείμενο αυτών μικρής έκτασης ασάφειες και κενά, γι’ αυτό η επιτροπή κάλεσε την Υπηρεσία Μεταλλείων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, να εξετάσει αυτά και να επανέλθει στην επιτροπή με αναθεωρημένο κείμενο.

Η εν λόγω υπηρεσία, ανταποκρινόμενη στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, διεξήλθε εκ νέου το κείμενο των κανονισμών και, αφού επέφερε σ’ αυτό μικρής έκτασης τροποποιήσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο για περαιτέρω συζήτηση. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενο των κανονισμών συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Στη διασαφήνιση της διαδικασίας παραχώρησης έγκρισης ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών από ή προς τη Δημοκρατία, την οποία δύναται εναλλακτικά να ακολουθήσει κατά την κρίση της η αρμόδια αρχή, όταν όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το σχετικό κοινό ηλεκτρονικό σύστημα.

2. Στο σαφή καθορισμό των τελών που επιβάλλει η αρμόδια αρχή για την ενδοκοινοτική μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών από ή προς τη Δημοκρατία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών επιφέροντας σ’ αυτό τις αναγκαίες νομοτεχνικής φύσεως βελτιώσεις, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης δήλωσαν πως υιοθετούν τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

28 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων