Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης
Μιχάλης Γιωργάλλας Ηλίας Μυριάνθους
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Νίκος Κέττηρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 15, 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων. Το Συμβούλιο Γεωπόνων, η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004 με νέα βελτιωμένη και απλοποιημένη νομοθεσία, η οποία συνάδει με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο επιδιώκεται η δραστική μείωση του διοικητικού φόρτου, η απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης των κέντρων συσκευασίας αβγών και η επίλυση του προβλήματος επιβολής κυρώσεων, με την προσθήκη προνοιών για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο ουσιαστικά αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ακόλουθους τίτλους:

1. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

2. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών».

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως αρμόδιας αρχής, για να διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας, να παραλαμβάνει και αξιολογεί τα στοιχεία των αιτήσεων των κέντρων συσκευασίας που υποβάλλονται για έγκριση της ταξινόμησης και της συσκευασίας των αβγών και της επισήμανσης των συσκευασιών τους και να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή την πιο πάνω έγκριση, εάν παύσουν να πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

2. Ο τρόπος ταξινόμησης και σήμανσης των αβγών.

3. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για έγκριση κέντρου συσκευασίας.

4. Οι προϋποθέσεις ανάκλησης της έγκρισης κέντρου συσκευασίας.

5. Ο ορισμός αρχιεπιθεωρητή και επιθεωρητών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

6. Οι εξουσίες των επιθεωρητών.

7. Η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνει παράλειψη συμμόρφωσης.

8. Η δυνατότητα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται δυσμενώς.

9. Ο καθορισμός αδικημάτων και των ποινών που αυτά επισύρουν.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 1308/2013, ο οποίος ρυθμίζει την κοινή οργάνωση της αγοράς για όλα τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημά του και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την απλοποίηση των σε ισχύ κανόνων σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα έκτακτα μέτρα και την ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και τη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στον παραγωγό και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 καθορίζονται θέματα όπως τα χαρακτηριστικά ποιότητας των αβγών, η ταξινόμησή τους ανάλογα με το βάρος τους, οι προδιαγραφές των κέντρων συσκευασίας, η σήμανση των αβγών, οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες τους, η σήμανση των αβγών που παραδίδονται απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων, η ένδειξη ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στις χύμα πωλήσεις αβγών, η ένδειξη διατροφής των ωοτόκων ορνίθων, τα μητρώα που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί αβγών και τα κέντρα συσκευασίας, οι ανοχές όσον αφορά το βάρος των αβγών, οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται για την τήρηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και οι τυχόν κυρώσεις σε περιπτώσεις καταστρατήγησής της.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, απασχόλησαν την επιτροπή μεταξύ άλλων ορισμένα θέματα σχετικά με διατάξεις του νομοσχεδίου οι οποίες αφορούν κυρίως διαδικαστικές ρυθμίσεις. Τα εν λόγω ζητήματα επανεξετάστηκαν από το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Περαιτέρω, στο στάδιο της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου η επιτροπή αποφάσισε τη σύντμηση της προθεσμίας εντός της οποίας ο αρμόδιος υπουργός οφείλει να εκδώσει την απόφασή του, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, από τριάντα ημέρες σε είκοσι.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις για βελτίωση του κειμένου του από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

28 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων