Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την υπό αναφορά συμφωνία καθιερώνεται μια επίσημη βάση συνεργασίας των δύο μερών για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, η οποία αναμένεται ότι θα διευρύνει και θα ενισχύσει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της συνεργασίας αυτής προς αμοιβαίο οικονομικό και κοινωνικό όφελος.

Με αφορμή την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με την οποία ζητούνται οι σχεδιασμοί, τα σχέδια δράσης και τα χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Σημειώνεται ότι η συμφωνία αυτή θα έχει πενταετή διάρκεια με δυνατότητα περαιτέρω πενταετούς ανανέωσης, εκτός αν τα μέρη δεν το επιθυμούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2016», για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που εμπεριέχεται σε αυτό.

 

28 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων