Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΝΑΣ) και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμου για διόρθωση και συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Oδηγίας 1999/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕΔΝΑΣ, καθώς και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο παρέχεται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας η αρμοδιότητα να προβαίνει στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες, όταν ενδείκνυται περαιτέρω ενέργεια ή έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις ασφαλείας που εκδίδει η ΕΔΝΑΣ. Επιπρόσθετα, με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η κατάργηση της δυνατότητας άσκησης προσφυγής κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται από την ΕΔΝΑΣ ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η κατάργηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθότι βρίσκεται σε αντίθεση με την απαίτηση για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΔΝΑΣ και με την απαγόρευση επέμβασης με οποιοδήποτε τρόπο από τον υπουργό ή άλλο διοικητικό όργανο ή κυβερνητική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της, αρχές οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 14 της υπό τροποποίηση νομοθεσίας. Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι λόγω καθυστέρησης στην υιοθέτηση της προαναφερόμενης Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας για μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη Οδηγία.

Ο εκπρόσωπος του ΚΝΕ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε μερική τροποποίηση αυτού, ώστε με τις διατάξεις του να υιοθετείται αυτούσιο το λεκτικό της Οδηγίας, για σκοπούς σαφέστερης εφαρμογής της νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής η τελευταία επέκρινε τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία λόγω καθυστέρησης στην κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να αρχίζει τη διαδικασία καταγγελίας της Δημοκρατίας, με επακόλουθο την απαίτηση από τα μέλη του κοινοβουλίου να προχωρούν τάχιστα στην ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα καταδίκης της Δημοκρατίας, χωρίς όμως να τους παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος ολοκληρωμένης και ενδελεχούς μελέτης αυτών. Ανεξάρτητα από την παρατήρηση αυτή, κατά την ίδια συνεδρία τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν με την εισήγηση του εκπροσώπου του ΚΝΕ για μεταφορά στο νομοσχέδιο αυτούσιας της σχετικής πρόνοιας της Οδηγίας και ζήτησαν όπως γίνει η ανάλογη διαμόρφωση στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση από τη γραμματεία της επιτροπής για διόρθωση νομοτεχνικών και νομικών λαθών, τα οποία εκ παραδρομής παρεισέφρησαν στο κείμενο του νομοσχεδίου. Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τη γραμματεία της επιτροπής όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προβεί σε ανάλογη διαμόρφωση του κειμένου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ακολούθως να θέσει το διαμορφωμένο κείμενο ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης.

Συναφώς, ετοιμάστηκε από τη γραμματεία της επιτροπής διαμορφωμένο κείμενο το οποίο έτυχε της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως προβαίνει σε έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή των εναρμονιστικών νομοσχεδίων και κανονισμών, έτσι ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να τα μελετούν εκτενώς και εμπεριστατωμένα.

27 Σεπτεμβρίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων