Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Άννα Θεολόγου
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 14 Ιουλίου 2016 με εισήγηση για ψήφισή του, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα αρχικά αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος, κατά τη συνεδρία του στις 14 Ιουλίου 2016, και στη συνέχεια το σώμα αποφάσισε εκ νέου αναβολή της συζήτησής του, στη συνεδρία του ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016, για σκοπούς περαιτέρω μελέτης από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε:

1. να επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ και με ηλεκτρονικά μέσα, με στόχο να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή μέλους του σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη φυσικής παρουσίας του προσώπου αυτού στο χώρο διεξαγωγής της εν λόγω συνεδρίας,

2. να θεωρείται νόμιμη η συγκρότηση της Επιτροπής Προσωπικού της ΚΤΚ σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσης στην εν λόγω επιτροπή.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου ζητήματος μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ειδικότερα όσον αφορά τα εξής:

1. Τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Την κάλυψη υφιστάμενου κενού, σε σχέση με τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωπικού λόγω χηρείας θέσεως σε αυτή, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων αντί μέσω διοικητικής απόφασης με την οποία να διορισθεί αρχικά ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκτελεστικός σύμβουλος στη θέση η οποία αυτή τη στιγμή χηρεύει λόγω παραιτήσεως του κατόχου της, κατ’ ακολουθίαν δε στην Επιτροπή Προσωπικού.

3. Το ενδεχόμενο σύγκρουσης των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής Προσωπικού της ΚΤΚ με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, συνακόλουθα δε το ενδεχόμενο οι αποφάσεις της εν λόγω επιτροπής να πάσχουν λόγω μη νόμιμης συγκρότησης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις της να υπόκεινται σε ακυρωτικό έλεγχο.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε μεταξύ άλλων, σε σχέση με τα πιο πάνω, τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωπικού σε περίπτωση χηρείας θέσης αποτελούν γενικότερη ρύθμιση η οποία θα διασφαλίσει τη συνεχή και νόμιμη συγκρότηση του εν λόγω οργάνου, ώστε να μη δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία του. Όπως επισήμανε, αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση χηρείας θέσης στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ, καθώς και σε άλλες νομοθεσίες σε σχέση με τη συγκρότηση άλλων σωμάτων και οργάνων.

2. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ θα πραγματοποιείται με φειδώ και μόνο στις περιπτώσεις απουσίας μελών του διοικητικού συμβουλίου στο εξωτερικό. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται ήδη από την ΚΤΚ, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως αρχής εξυγίανσης. Η διεξαγωγή των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου με τη φυσική παρουσία των μελών του προτιμάται από την ΚΤΚ, ωστόσο στις περιπτώσεις απουσίας μέλους στο εξωτερικό πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε αυτό να ασκεί το δικαίωμα έκφρασης άποψης.

Περαιτέρω, η Διοικητής της ΚΤΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωπικού της ΚΤΚ θεωρούνται αναγκαίες. Παράλληλα, με την ίδια επιστολή εισηγήθηκε τη διαγραφή των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για διεξαγωγή των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ, λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων της επιτροπής σε σχέση με το θέμα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη ρύθμιση των υπόλοιπων ζητημάτων που προτείνονται με το νομοσχέδιο.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να μην υιοθετήσει την πιο πάνω εισήγηση της Διοικητού της ΚΤΚ και ορισμένα μέλη της επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τροπολογίες επί του νομοσχεδίου, ώστε να εισαχθούν σε αυτό περιορισμοί που να διασφαλίζουν την ορθολογική αξιοποίηση της δυνατότητας διεξαγωγής συνεδριάσεων της Επιτροπής Προσωπικού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο αυτό.

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων