Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι η συζήτηση επί των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου άρχισε ενώπιον της επιτροπής από την απελθούσα Βουλή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου για επίτευξη πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την αιτιολογική και εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος μέλος και κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος στο κράτος αυτό ή ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, είναι δυνατό να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Μελετών που είναι εγγεγραμμένες στο επιμελητήριο, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το επιμελητήριο. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση στη Δημοκρατία εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος και παρέχουν υπηρεσίες μηχανικής μέσω παραρτήματος ή θυγατρικών εταιρειών, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο επείγει, καθότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω μη έγκαιρης συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της προαναφερθείσας Οδηγίας.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ δήλωσε στην επιτροπή τη συμφωνία του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, ήταν αποτέλεσμα εκατέρωθεν συμβιβασμού, έπειτα από σχετικές διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, η τελευταία επέκρινε τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία, λόγω καθυστέρησης στην κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή, παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να αρχίζει τη διαδικασία καταγγελίας της Δημοκρατίας, με επακόλουθο την απαίτηση από τα μέλη του κοινοβουλίου να προχωρούν τάχιστα στην ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο καταδίκης της Δημοκρατίας, χωρίς να τους παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος ολοκληρωμένης και ενδελεχούς μελέτης αυτών. Ανεξάρτητα από την παρατήρηση αυτή, στην ίδια συνεδρία μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν τη διαδικασία τεκμηρίωσης της άσκησης του επαγγέλματος για σκοπούς σαφέστερης εφαρμογής τους. Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση από τη γραμματεία της επιτροπής για διόρθωση νομοτεχνικών και νομικών λαθών, τα οποία εκ παραδρομής παρεισέφρησαν στο κείμενο του νομοσχεδίου. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το ΕΤΕΚ, προβεί σε διόρθωση των εν λόγω λαθών και σε σαφή διατύπωση των ασαφειών προς απάλειψή τους και ακολούθως να καταθέσει στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο για τη λήψη τελικής απόφασης.

Η εκτελεστική εξουσία, υλοποιώντας την εισήγηση της επιτροπής και έπειτα από σχετική διαβούλευση που πραγματοποίησε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατέθεσε στην επιτροπή νέο, διαμορφωμένο κείμενο, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Το εν λόγω κείμενο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής της τρέχουσας συνόδου για την ολοκλήρωση της μελέτης του και τη λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως προβαίνει σε έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή των εναρμονιστικών νομοσχεδίων και κανονισμών, έτσι ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να τα μελετούν εκτενώς και εμπεριστατωμένα.

27 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων