Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για την Τροποποίηση, για δεύτερη φορά, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας για την Τροποποίηση, για δεύτερη φορά, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μελών της, αφετέρου, η οποία έγινε στο Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010 και η οποία είχε υπογραφεί στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 και είχε τροποποιηθεί για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με την υπʼ αρ. 79.318 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, η συμφωνία για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της εν λόγω συμφωνίας, η οποία υπογράφηκε από την Κύπρο στις 14 Ιουλίου 2010, περιλαμβάνει τροποποιήσεις και προσθήκες που αφορούν ιδιαίτερα τη στήριξη των προσπαθειών επίτευξης των στόχων της χιλιετίας, την περιφερειακή διαδικασία ολοκλήρωσης και την προώθηση της ενσωμάτωσης της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην παγκόσμια οικονομία, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της βοήθειας, τις προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση καταστάσεων αστάθειας.

Όπως είναι γνωστό, η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΑΚΕ αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου είχε υπογραφεί στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και είναι γνωστή ως Συμφωνία του Κοτονού”. Η συμφωνία αυτή αντικατέστησε τη Συμφωνία Λομέ, που αποτελούσε το πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΚΕ στον αναπτυξιακό τομέα από το 1975, με ένα ευρύτερο πλαίσιο αναπτυξιακής, πολιτικής, οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με κεντρικό στόχο την εξάλειψη της φτώχιας.

Η πιο πάνω συμφωνία υπογράφηκε από εβδομήντα οκτώ χώρες της περιοχής ΑΚΕ και τα τότε δεκαπέντε κράτη μέλη και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2003. Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού με την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, στη βάση των διατάξεων της Συμφωνίας του Κοτονού [άρθρο 94(3)] και της πράξης της συμφωνίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [άρθρο 6(4)]. Η εν λόγω συμφωνία καθορίστηκε να ισχύει για περίοδο είκοσι ετών με τη δυνατότητα τροποποιήσεων κάθε πέντε έτη και μέχρι σήμερα αναθεωρήθηκε δύο φορές. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις για το μέλλον της ενόψει της λήξης της το 2020.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμφωνία για την πρώτη τροποποίηση της Συμφωνίας του Κοτονού, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2008, υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005. Η Κύπρος υπέγραψε την εν λόγω συμφωνία την 1η Ιουλίου 2005 και προέβη στην κύρωσή της στις 8 Ιουνίου 2007. Η εν λόγω τροποποίηση αφορούσε μεταξύ άλλων την προσθήκη αναφοράς για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και αναφορών σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τον Απρίλιο του 2006 υπογράφηκε αναθεώρηση της σχετικής εσωτερικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των προνοιών της Αναθεωρημένης Συνθήκης Κοτονού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής κ. Γιώργος Λουκαΐδης δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμφωνίες είναι ετεροβαρείς για τις τρίτες χώρες.

28 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων