Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος ’γγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου ’ννα Θεολόγου
’ριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γραφείου του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 112 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τεχνικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας, καθώς και της συμφωνίας που επήλθε για εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών και απάμβλυνση των δημοσιονομικών στρεβλώσεων της κυπριακής οικονομίας, περιλήφθηκε πρόνοια για την ανάπτυξη σχεδιασμού για την αναμόρφωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Σημαντική παράμετρο για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτέλεσε η κατάθεση από την κυβέρνηση και η ψήφιση από τη Βουλή του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του υπό αναφορά νόμου, αλλά και για τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία, σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις του, επιδέχονται ή πρέπει να τύχουν ειδικού χειρισ΅ού, κυρίως όσον αφορά θέ΅ατα τεχνικής φύσεως, κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση των προτεινόμενων κανονισμών.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προωθείται η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των ελεγχόντων λειτουργών, που προβλέπονται δυνάμει του περί Προϋπολογισμού Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθώς και τη διαδικασία μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων τους.

2. Το περιεχόμενο του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (Fiscal Strategy Statement).

3. Την ετοιμασία και το περιεχόμενο του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου από τα υπουργεία/ανεξάρτητες υπηρεσίες/γραφεία, καθώς και την υλοποίηση και την αξιολόγησή του.

4. Τον καθορισμό των διαδικασιών και των προϋποθέσεων για μεταφορά πιστώσεων και έγκριση δεσμεύσεων.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η έκδοσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ότι η έγκρισή τους θα προσδώσει στο αρμόδιο υπουργείο ένα χρήσιμο εργαλείο στην ετοιμασία και στην κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω ότι στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών πρέπει να περιληφθεί μεταβατική διάταξη, για να τύχουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2018, ώστε αφενός να δοθεί στο αρμόδιο υπουργείο ο απαραίτητος χρόνος για τροποποίηση των μηχανογραφικών του συστημάτων και αφετέρου να ανασχεδιαστούν οι διαδικασίες και να επανεκδοθεί αριθμός εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω τροποποίηση στάλθηκε σχετική επιστολή από το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών και στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών καλύπτουν και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, ωστόσο αυτές θα παραμείνουν ανενεργές μέχρι την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους παρόντες κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης, αφού προηγουμένως διαμορφωθούν νομοτεχνικά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους να θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2018.

 

 

   

14 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων