Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα Άννα Θεολόγου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να αρχίσει τη μελέτη των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, προτού αυτά κατατεθούν επίσημα στη Βουλή, λόγω της ανάγκης για τάχιστη ψήφισή τους από την ολομέλεια του σώματος κατά την αμέσως επόμενη μετά την κατάθεσή τους συνεδρία αυτού, η οποία προγραμματίστηκε να γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ανάγκη για τάχιστη ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους προέκυψε από το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καθυστέρησε να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, ως οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζουν, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας, η μεταφορά των προνοιών της στο εθνικό δίκαιο έπρεπε να γίνει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2015, ωστόσο τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου, του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο CIPA και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε σχετική του επιστολή, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, ανέφερε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, ώστε να επέλθει εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα, καθώς και με το Παράρτημα I της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/102/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2014, για την προσαρμογή της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί Εταιρειών που αφορούν τις υποχρεώσεις των εταιρειών αναφορικά με το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσής τους. Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο προστίθενται ειδικές διατάξεις αναφορικά με το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων των εταιρειών οι οποίες διενεργούν πληρωμές προς κυβερνήσεις.

Επιπρόσθετα, σε σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που κατατέθηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρατίθενται συνοπτικά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη μεταφορά στην κυπριακή νομοθεσία διατάξεων της νέας λογιστικής οδηγίας οι οποίες είναι πέραν του πεδίου εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτές υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, και στο βαθμό που αυτές δε βρίσκονται σε αντίθεση ή σύγκρουση με το πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Την προσθήκη νέων όρων και ορισμών.

3. Την κατηγοριοποίηση των εταιρειών και των συγκροτημάτων εταιρειών σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

4. Την απλοποίηση των απαιτήσεων για γνωστοποιήσεις στα προσαρτήματα των οικονομικών καταστάσεων.

5. Την προσθήκη συμπληρωματικών γνωστοποιήσεων στα προσαρτήματα των οικονομικών καταστάσεων.

6. Την επιβολή περιορισμών στα αποθεματικά προς διανομή σε σχέση με κεφαλαιοποιημένα έξοδα ανάπτυξης ή έξοδα ίδρυσης.

7. Την εξαίρεση των συγκροτημάτων εταιρειών μικρού και μεσαίου μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Την επιβολή για συμπληρωματική πληροφόρηση στην έκθεση διαχείρισης και τον καθορισμό εξαιρέσεων σε ό,τι αφορά την ετοιμασία της έκθεσης αυτής.

9. Την επιβολή στις μεγάλες εταιρείες και τις οντότητες δημόσιου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική ή τη δασική βιομηχανία για ετοιμασία έκθεσης και ενοποιημένης έκθεσης για πληρωμές προς κυβερνήσεις.

10. Τη μετονομασία της έκθεσης των συμβούλων σε έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται η κατ’ αναλογίαν εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου σε συνεταιρισμούς οι οποίοι συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, νοουμένου ότι οι ομόρρυθμοι συνεταίροι αυτών είναι συνεταιρισμοί και προσωπικές εταιρείες άλλου κράτους μέλους του τύπου της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας.

Με το τρίτο νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση της υφιστάμενης ρύθμισης που αφορά την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των τριών νομοσχεδίων.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου έγινε εισήγηση από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας για περιορισμένης έκτασης διορθώσεις του προτεινόμενου κειμένου, οι οποίες έγιναν δεκτές από την επιτροπή και τους παρευρισκομένους και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο αυτού. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της εξέτασης του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ εισηγήθηκαν λεκτικές τροποποιήσεις, οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στον προτεινόμενο νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής καλούν την εκτελεστική εξουσία όπως καταθέτει έγκαιρα εναρμονιστικά νομοθετήματα, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στη Βουλή για διεξοδική μελέτη αυτών και να αποφεύγονται τυχόν λάθη και παραλείψεις που παρεισφρέουν σε αυτά λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται.

 

14 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016.
2. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
3. Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων