Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.012

Απάντηση ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω ότι ο κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης εκλέγηκε βουλευτής στην Επαρχία Λάρνακας κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, λειτούργημα ασυμβίβαστο με την θέση που κατείχε ως εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 2015 [102(1)/2015]:

“Σε περίπτωση επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εκλογές, αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεως Νόμου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, αν πρόκειται περί εκλογής στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων ή που αφορούν την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, αν πρόκειται για εκλογή σε άλλο αξίωμα”.

2. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ο κ. Αλαμπρίτης αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία από τις 30.05.2021 σύμφωνα με το άρθρο 42(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.»

Απάντηση ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Δεδομένου ότι, το Σύνταγμα, όπως και άλλοι Νόμοι (π.χ. ο περί Δήμων Νόμος), καθιστούν την κατοχή δημόσιου αξιώματος ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ανήκοντος στις ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας και το άρθρο 7 του περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπάλληλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου [Ν. 102(Ι)/2015], προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχίας υπάλληλου σε εκλογές για αξίωμα του οποίου η κατοχή, δυνάμει των διατάξεων του Συντάγματος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου, αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει. Σημειώνεται ότι, ο όρος “υπάλληλος” στον εν λόγω Νόμο σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, εκπαιδευτικό λειτουργό, δημοτικό υπάλληλο, κοινοτικό υπάλληλο, υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπάλληλο Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας και υπάλληλο Συμβουλίου Αποχετεύσεων.

3. Βάσει των ανωτέρω, και παρόλο που ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου, θεωρείται δεδομένο ότι τηρούνται οι πιο πάνω συνταγματικές και νομικές διατάξεις αναφορικά με την αφυπηρέτηση κρατικών υπαλλήλων που αναλαμβάνουν αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά τους.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων