Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.168

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2021 του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση για να σας ενημερώσω σχετικά ως ακολούθως για θέματα εσωτερικού ελέγχου εντός του Υφυπουργείου.

2. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συστάθηκε το Μάρτιο 2020 με τον “περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και διορισμού Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019” αποσκοπώντας στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, της έρευνας και της καινοτομίας. Στη Διοίκηση του Υφυπουργείου προωθείται η δημιουργία τριών Διευθύνσεων: (α) Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών, (β) Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας και (γ) Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE) αποτελούν τα δύο Τμήματα του Υφυπουργείου.

3. Μέχρι σήμερα, με βάση τα σημερινά δεδομένα στελέχωσης του Υφυπουργείου δεν κατέστη δυνατή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Αντιλαμβανόμαστε όμως τη σημασία ύπαρξης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και όταν το Υφυπουργείο στελεχωθεί θα συστήσουμε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο που υπάρχει στα υπουργεία και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 1. Στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) υφίσταται εσωτερικός έλεγχος από το 1961. Η Διεύθυνση Ελέγχου (ΔΕ), του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, δημιουργήθηκε το 1961, αμέσως μετά τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχικά ως Κλάδος του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η στελέχωση του Κλάδου Ελέγχου γινόταν τότε αποκλειστικά με Λειτουργούς και Τεχνικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Το 1980, για λόγους ανεξαρτητοποίησης του διενεργούμενου ελέγχου, ο Κλάδος Ελέγχου υπάχθηκε απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και το 1983 άρχισε σταδιακά η απόσπαση προσωπικού από τα Τμήματα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και αργότερα η δημιουργία οργανικών θέσεων για Λειτουργούς Ελέγχου. Από το 1995 ο Κλάδος Ελέγχου μετεξελίχθηκε σε Διεύθυνση Ελέγχου με τη δημιουργία και πλήρωση οργανικών θέσεων για το επιστημονικό προσωπικό, το 2009 μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Ελέγχου και το 2015 έγινε ξανά Διεύθυνση Ελέγχου. Οι μόνιμοι Τεχνικοί της Διεύθυνσης Ελέγχου παρέμειναν αποσπασμένοι από τα Τμήματα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 2. Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ελέγχου σταδιακά έχει διευρυνθεί σημαντικά και οι δραστηριότητές της καλύπτουν σήμερα όλους τους τομείς εκτελεστικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων του Υπουργείου. Ο έλεγχος που διενεργεί με τη συμμετοχή της στις διάφορες επιτροπές εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στα Τμήματα του ΥΜΕΕ (Συμβούλιο Προσφορών ΥΜΕΕ, επιτροπές αξιολόγησης προσφορών, επιτροπές προδιαγραφών, επιτροπές παρακολούθησης έργων, τμηματικές επιτροπές αλλαγών και απαιτήσεων κλπ) είναι έντονος, ουσιαστικός, αποτελεσματικός και κυρίως προληπτικός. Η παρουσία της Διεύθυνσης Ελέγχου στα εργοτάξια για τεχνικό έλεγχο των εργασιών και οικονομικό έλεγχο των πιστοποιητικών πληρωμών έχει σημαντικά αποτελέσματα στη διασφάλιση του ποιοτικού επιπέδου των εκτελουμένων έργων, της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και γενικότερα στην εφαρμογή των αρχών χρηστής διοίκησης και στην ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών. Η Διεύθυνση Ελέγχου παρεμβαίνει επίσης στις περιπτώσεις που εκ των υστέρων παρατηρούνται κάποιες αδυναμίες. Στόχος είναι όπως, το προσωπικό της ΔΕ ερευνά θέματα που κινούν υποψίες και παρεμβαίνει με ενέργειές του όπου χρειάζεται.
 3. Άλλες Δράσεις της Διεύθυνσης Ελέγχου περιλαμβάνουν τη συμμετοχή λειτουργών της, λόγω εμπειρογνωμοσύνης, σε διάφορες ad hoc επιτροπές για διερεύνηση, εξέταση, αξιολόγηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τόσο το ΥΜΕΕ καθώς και άλλα Υπουργεία και Οργανισμούς καθώς και τη διεξαγωγή Διοικητικών, Πειθαρχικών και άλλων Ερευνών κατόπιν σχετικών οδηγιών μου και του Γενικού Διευθυντή.
 4. Είναι σημαντικός επίσης ο ρόλος της Διεύθυνσης Ελέγχου, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ως Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων καθώς και για άλλα Υπουργεία. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ελέγχου ενεργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας για μεγάλα έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ), στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των μεταφορών. Ένα παράδειγμα είναι τα Έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ύψους περίπου 400 εκ. ευρώ για τα οποία η Διεύθυνση Ελέγχου ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας και αφορούν τα μεγάλα οδικά έργα, έργα αστικής βιώσιμης κινητικότητας, έργα κατασκευής κυματοθραυστών, η αναβάθμιση του λιμένος Λεμεσού, έργα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών αποβλήτων, έργα για διαχείριση υγρών αποβλήτων και υδάτινων πόρων, έργα αποχετευτικών συστημάτων, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ.
 5. Από τη Διεύθυνση Ελέγχου γίνεται παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Τμημάτων του ΥΜΕΕ με τις παρατηρήσεις και συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή.
 6. Στη Διεύθυνση Ελέγχου υπηρετούν σήμερα:
  • 2 Ανώτεροι Λειτουργοί Ελέγχου (οργανικές θέσεις της ΔΕ) και 1 Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός με απόσπαση από το ΤΔΕ.
  • 3 μόνιμοι Λειτουργοί Ελέγχου (οργανικές θέσεις της ΔΕ) και 2 μόνιμοι Εκτελεστικοί Μηχανικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
  • 5 έκτακτοι Λειτουργοί Ελέγχου Αορίστου Χρόνου.
  • 3 έκτακτοι Λειτουργοί Ελέγχου Ορισμένου Χρόνου.
  • 1 μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής και 4 Τεχνικοί, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι από Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  • 4 έκτακτοι Τεχνικοί Ελέγχου Αορίστου Χρόνου.
  • 5 έκτακτοι Τεχνικοί Ελέγχου Ορισμένου Χρόνου.
  • 1 Αν. Γραμματειακός Λειτουργός, 2 Γραμματειακοί Λειτουργοί και 5 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί.
  • Και 1 Αχθοφόρος.
  Το Τμήμα διατηρεί γραφεία σε όλες τις επαρχίες για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του τα οποία στεγάζονται στα επαρχιακά γραφεία του ΤΔΕ και τα οποία επανδρώνονται με ένα βοηθό γραμματειακό λειτουργό και ένα τεχνικό, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο πιο πάνω προσωπικό.
 7. Σημειώνεται ότι, το προσωπικό δεν εναλλάσσεται με άλλα άτομα, τυγχάνει δε εκπαίδευσης κατά την πρόσληψή του από το υφιστάμενο προσωπικό καθώς και από τα κατά καιρούς διάφορα σεμινάρια που διοργανώνονται είτε από άλλες κρατικές υπηρεσίες είτε από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης από τη μελέτη των κατά καιρούς εκδιδόμενων σχετικών εγκυκλίων, κανονισμών και της σχετικής με τα καθήκοντά τους Νομοθεσίας.
 8. Θεωρώ ότι το σύστημα λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο μου είναι ικανοποιητικό, εφόσον σύμφωνα με τα πιο πάνω καθώς και με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το κράτος αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης Ελέγχου του ΥΜΕΕ, την έχει ορίσει και ως ενδιάμεσο φορέα για όλα τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πέραν του δικού μας Υπουργείου.»

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη:

2. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 76.768 και ημερ. 9/4/2014, της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να προΐσταται υψηλόβαθμος Λειτουργός και να στελεχώνεται από πέντε τουλάχιστον λειτουργούς από το προσωπικό της διοίκησης του Υπουργείου Υγείας ή/και με αποσπάσεις/ανάθεση καθηκόντων από τα Τμήματά του. Σημειώνεται πως η θητεία των λειτουργών είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά. Στην παρούσα φάση, η Διεύθυνση Ελέγχου στελεχώνεται από μία λειτουργό, Φαρμακοποιό, η οποία είναι αποσπασμένη από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

3. Δεδομένης της μεταρρύθμισης σε όλα τα επίπεδα στο Υπουργείο Υγείας (ίδρυση και λειτουργία ΟΚΥπΥ, εφαρμογή ΓεΣΥ, κ.ά.) είναι απαραίτητη η διαμόρφωση εκ νέου της πολιτικής εσωτερικού ελέγχου καθώς και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ελέγχου, εφόσον ο ρόλος του Υπουργείου έχει διαφοροποιηθεί ριζικά. Ως εκ τούτου, θα καταβληθούν προσπάθειες στο εγγύς μέλλον για επαρκή στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στην αποστολή της, η οποία είναι η ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τρόπο που να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες και εργασίες του Υπουργείου και των τμημάτων του.

4. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2021 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική.

 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 75.481, ημ. 10/07/2013 (Μηχανισμοί Ελέγχου της Κρατικής Μηχανής) καθώς και τις πρόνοιες του Άρθρου 80 (2) του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014 [20(Ι)/2014], το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) και στελέχωση αυτής από το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η πρώτη σύσταση εγκρίθηκε σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημ. 28/5/2014 και αποτελείτο από τρία (3) άτομα [τον Προϊστάμενο της Μονάδας και δύο (2) μέλη]. Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό διάστημα εναλλαγής στο προσωπικό που υπηρετεί στη ΜΕΕ. Ωστόσο η σύσταση των μελών της ΜΕΕ έχει αλλάξει κατά καιρούς ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι σήμερα έχει αλλάξει τρεις (3) φορές μέλη και μια (1) φορά Προϊστάμενο.

4. Ο Προϊστάμενος της ΜΕΕ μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν και ενθαρρύνει την επαγγελματική επιμόρφωση αυτού μέσω σεμιναρίων ή/και άλλων εκπαιδευτικών μεθόδων.

5. Μέσω του έργου της ΜΕΕ, η οποία αποτελεί ουσιαστικό “εργαλείο” μου για την άσκηση πρωτοβάθμιου ελέγχου στο Υπουργείο μου, επιτυγχάνεται η διασφάλιση της εύρυθμης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού και για το σκοπό αυτό καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες ανάπτυξης και ενίσχυσής της από τον προϊστάμενό της, αντιλαμβανόμενοι ότι υπό τις σημερινές συνθήκες η πρόληψη μέσω της άσκησης εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει οφέλη που είναι μείζονος σημασίας.

6. Για την επίτευξη των στόχων της ΜΕΕ ο Προϊστάμενός της μεριμνά για τα πιο κάτω:

- Είναι μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και του Διεθνούς Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ),

- Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τα ελεγχόμενα Τμήματα και Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών για καλύτερο συντονισμό και αρτιότερο έλεγχο,

- Τοποθέτηση προσωπικού στη ΜΕΕ με τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία,

- Εδραίωση κουλτούρας αποδοχής του εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο,

- Τα μέλη της ΜΕΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές εσωτερικού ελέγχου όπως είναι η Ακεραιότητα, η Αντικειμενικότητα, η Επαγγελματική Επάρκεια και η Δέουσα Προσοχή, η Εχεμύθεια και η Επαγγελματική Συμπεριφορά,

-Ετοιμασία εγχειριδίου εργασιών το οποίο αναθεωρείται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,

- Έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση των αποστολών εσωτερικού ελέγχου και διαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου σε μένα,

- Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού σε σεμινάρια ή/και ημερίδες που διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου,

- Ετοιμασία ετήσιου πλάνου εργασιών εσωτερικού ελέγχου το οποίο να εξασφαλίζει ότι ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει επαρκώς τους τομείς με τη μεγαλύτερη έκθεση στους βασικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του οργανισμού όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του,

- Διατηρεί συνεχή και απρόσκοπτη σχέση και συνεργασία με το Γραφείο της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

7. Με βάση τα πιο πάνω θεωρώ ότι η εργασία, η στελέχωση και τα αποτελέσματα της ΜΕΕ θεωρούνται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητικά.

8. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειάζεστε.»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στην Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος λειτουργούσε στο παρελθόν τριμελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διευθύντριας. Εντός του 2017, και τα τρία μέλη της Μονάδας αποχώρησαν από το Υπουργείο λόγω προαγωγής και μεταθέσεων. Σήμερα, λειτουργούν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στα τρία μεγάλα Τμήματα του Υπουργείου: ένα άτομο με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ένα άτομο με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Γεωργίας και πέντε άτομα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου είναι διαρθρωμένη κατά τρόπο που ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτό. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση εκτίμησης κινδύνου, αλλά και όπου προκύπτει πληροφόρηση από εξειδικευμένες πηγές, όπως τον Γενικό Ελεγκτή, την Επίτροπο Διοίκησης, καταγγελίες Βουλευτών, πολιτών, κλπ. Ειδικότερα για θέματα που προκύπτουν μετά από έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή, οι Λειτουργοί της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν συχνά σε έρευνες, διοικητικές και άλλες.

Στο παρόν στάδιο το Υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με την Υπηρεσία Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου, με στόχο τη δημιουργία και κατάλληλη στελέχωση νέας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην Κεντρική Διοίκηση. Το θέμα συζητείται επίσης στο επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένονται σύντομα αποφάσεις του.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.»

Απάντηση ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2021 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση, αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο που υπάρχει στα Υπουργεία, και να σας πληροφορήσω ότι λόγω υποστελέχωσης του Υπουργείου Άμυνας, δεν είναι δυνατή στο παρόν διάστημα, η στελέχωση της Μονάδας Ελέγχου του Υπουργείου. Για το θέμα είναι ενήμερη και η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου.

2. Συναφώς αναφέρεται ότι το Υπουργείο Άμυνας προωθεί διαδικασία κατάρτισης σχεδίων υπηρεσίας για την πλήρωση νέων οργανικών θέσεων (Λειτουργοί Άμυνας) στο Υπουργείο Άμυνας, διαφόρων βαθμίδων, στο πλαίσιο νέας δομής, απαραίτητης για την αναδιοργάνωσή του και την καλύτερη στελέχωσή του. Τα προσχέδια των πιο πάνω Κανονισμών, βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης/ψήφισής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, τότε το Υπουργείο Άμυνας θα προωθήσει το θέμα στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προκήρυξη των εν λόγω θέσεων. Με την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων η οποία αναμένεται να γίνει εντός του τρέχοντος έτους, κρίνεται ότι θα καταστεί δυνατή η συγκρότηση Μονάδας Ελέγχου στο Υπουργείο.

3. Πέραν των πιο πάνω, με τη διαβαθμισμένη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Αρ. ΑΠ83.065, ημερομηνίας 2/8/2017, έχει εγκριθεί η σύσταση Μονάδας Ελέγχου στην Εθνική Φρουρά, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο που καθορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 81.770Β, ημερομηνίας 12/12/2016, ως δεύτερη γραμμή άμυνας στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου στην Εθνική Φρουρά.

4. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί από το 2018, η Διεύθυνση Ελεγκτικού της Εθνικής Φρουράς.

5. Παραμένω στη διάθεσή σας για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινήσεων τυχόν απαιτηθούν.»

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) είναι στελεχωμένη με έναν Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης ως προϊστάμενο επί μερικής βάσης και με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς επί πλήρους βάσης. Το προσωπικό της ΜΕΕ του ΥΠΠΑΝ είναι εναλλάξιμο.

Το νέο προσωπικό που θα επανδρώσει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τυγχάνει σχετικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, από τα υφιστάμενα μέλη της Μονάδας. Με την ένταξή του στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τυγχάνει εκπαίδευσης μέσω της άμεσης τριβής του με θέματα που χειρίζεται η ΜΕΕ, με την πλήρη καθοδήγηση των αρχαιότερων μελών της Μονάδας και μέσω εγχειριδίων λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον οι λειτουργοί ενημερώνονται και χρησιμοποιούν ως οδηγό, την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/12/2016 στην οποία καταγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Μονάδας μέσω της υιοθέτησης του “Μοντέλου των Τριών Γραμμών Άμυνας”.

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα μπορούσαν να προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα / σεμινάρια για το προσωπικό των ΜΕΕ όπως έγινε και στο παρελθόν.

Οι συνθήκες και η μέθοδος λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο ΥΠΠΑΝ κρίνονται ως ικανοποιητικές.»

Απάντηση ημερομηνίας 20 Απριλίου 2021 του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υφυπουργείου Τουρισμού στελεχώνεται από τέσσερις λειτουργούς. Τα μέλη της έχουν επιλεγεί στη βάση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους προσόντων και πείρας, με σκοπό την πληρέστερη και στο μέγιστο δυνατό βαθμό πιστή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και σκοπών της Μονάδας. Η ανώτερη λειτουργός, που προΐσταται της Μονάδας, υπηρετεί σε πλήρη βάση ενώ οι υπόλοιποι τρεις σε μερική, καθώς εκτελούν και άλλα καθήκοντα στο Υφυπουργείο.

3. Όπως σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, ο αριθμός του προσωπικού και η σύνθεση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διαμορφώνονται/μεταβάλλονται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Τα μέλη της Μονάδας παρακολουθούν σχετικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ, όποτε κρίνεται σκόπιμο, η Μονάδα αποτείνεται για καθοδήγηση στην Τρίτη Γραμμή Άμυνας, που είναι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

5. Το Υφυπουργείο κρίνει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ικανοποιητικά. Εν πάση περιπτώσει, το Υφυπουργείο παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία της και, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, προβαίνει σε ενέργειες ενίσχυσής της σε προσωπικό, εκπαίδευση, κ.ά.»

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαΐου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε σχετική με το θέμα που εγείρετε στην ερώτησή σας Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση της οποίας, στη Συνεδρία του ημερ. 23.03.2021 (Αρ. Πρότασης 356/2021) έλαβε την απόφαση με τίτλο “Ενίσχυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στα Υπουργεία/Υφυπουργεία καθώς και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου”. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή:

Εγκρίνεται η στελέχωση των Μονάδων Ελέγχου στα Υπουργεία/Υφυπουργεία, με τον κατάλληλο αριθμό προσωπικού πλήρους απασχόλησης, για την κατάλληλη εδραίωση και στελέχωση των Μονάδων Ελέγχου.

Εγκρίνεται η περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Υπηρεσίας με τη σύσταση Μονάδων Ελέγχου σε σημαντικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τη στελέχωση αυτών με υφιστάμενο προσωπικό από τα ίδια τα τμήματα, το οποίο κατέχει γνώσεις και εμπειρίες σε σχέση με τις δραστηριότητες του κάθε Τμήματος.

Εγκρίνονται μέτρα σχετικά με την εκπαίδευση/κατάρτιση του προσωπικού που στελεχώνει τις Μονάδες Ελέγχου, τη διασφάλιση της “επιχειρησιακής συνέχειας” καθώς και την ετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών από τις Μονάδες Ελέγχου.

3. Με βάση τα πιο πάνω επιτυγχάνεται ουσιαστική ενίσχυση των Μονάδων Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία, καθώς και στα Τμήματα, ώστε να είναι αποτελεσματικά στελεχωμένα για να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητές τους.

4. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειάζεστε.»

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων