Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.035

Απάντηση ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.035, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

α) Οι υφιστάμενες οικοδομές και οι οικοδομικές εργασίες που διεξάγονται στην τοποθεσία “Πηλός” στη Χλώρακα και συγκεκριμένα επί των τεμαχίων με αρ. 552, 82, 79, 81, 2, 551 και 226, του Φ/Σχ. 45/58 και στο τεμάχιο 180 του Φ/Σχ. 45/58W1, εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στην Τουριστική Ζώνη Τ2β, όπου επιτρέπεται η ανέγερση Ξενοδοχείων, Τουριστικών Χωριών, Οργανωμένων Διαμερισμάτων και Κατοικιών. Στην προκειμένη περίπτωση έχει εξασφαλιστεί αριθμός Πολεοδομικών Αδειών και Πολεοδομικών Εγκρίσεων που αφορούν διαίρεση γης σε οικόπεδα (ΠΑΦ/0103/2009 μέχρι ΠΑΦ/0103/2009/Η), όπως και για την ανέγερση αριθμού κατοικιών ανά προκύπτον οικόπεδο, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Armonia Estates Ltd κ.α. Μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί συνολικά τριάντα (30) κατοικίες με κολυμβητικές δεξαμενές, ενώ έχουν υποβληθεί και εξετάζονται πολεοδομικές αιτήσεις που αφορούν την ανέγερση εννέα (9) επιπλέον κατοικιών.

β) Λαμβανομένου υπόψη ότι, τα υπό ανάπτυξη τεμάχια περιλαμβάνονται εντός της Τουριστικής ζώνης Τ2β που αποτελεί ζώνη ανάπτυξης, όλες οι χορηγηθείσες Πολεοδομικές Άδειες είναι σύμφωνες με την Πολεοδομική Νομοθεσία και έχει ληφθεί υπόψη ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος. Συγκεκριμένα αναφέρεται, ότι για τα μελλοντικά οικόπεδα με αρ. 7 και 8 έχει εξασφαλιστεί χαλάρωση από τις πρόνοιες του άρθρου 5(A) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε τμήμα των κολυμβητικών δεξαμενών να εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας. Επιπλέον, η αιτήτρια εταιρεία υπέβαλε αίτημα για χαλάρωση από τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε τμήμα των κολυμβητικών δεξαμενών που θα εξυπηρετούν κατοικίες, να εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας, για τα μελλοντικά οικόπεδα με αρ. 2/3/4/5 και 1(Α)/10, όπως αυτά δείχνονται στο εγκριμένο χωροταξικό σχέδιο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα “Α”.

γ) Σε σχέση με το ενδεχόμενο ετοιμασίας περιβαλλοντικής μελέτης δεδομένης της φυσικής βλάστησης και της πανίδας της περιοχής αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από Ορισμένα Έργα Νόμο, τα έργα που αδειοδοτήθηκαν στην περιοχή, δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων, είτε του Πρώτου, είτε του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου αυτού, ούτως ώστε να έπρεπε να ζητηθεί η διεξαγωγή ΜΕΕΠ ή ΠΕΕΠ. Παρόλα αυτά όμως στην πολεοδομική άδεια διαίρεσης γης, έχει τεθεί όρος από την Πολεοδομική Αρχή, όπως στα πλαίσια έκδοσης Αδείας Διαχωρισμού από την αρμόδια Οικοδομική Αρχή (Έπαρχο Πάφου), να ζητηθούν οι απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

δ) Όσον αφορά το θέμα του παραλιακού πεζόδρομου αναφέρεται, ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει καταργηθεί η κατασκευή του, αφού προβλέπεται να διαμορφωθεί μπροστά από τα υπό ανάπτυξη τεμάχια, στη θέση που είχε εγκριθεί στην Πολεοδομική Άδεια Διαίρεσης γης σε Οικόπεδα (Παράρτημα “Α” γαλάζιο χρώμα). Σχετικά με τη διαμόρφωση και τα υλικά κατασκευής του παραλιακού πεζόδρομου υποβλήθηκε στην Πολεοδομική Αρχή και εξετάζεται η Πολεοδομική Έγκριση με αρ. ΠΑΦ/0103/09/Θ. Στα πλαίσια μελέτης της υπό αναφορά αίτησης ζητήθηκαν οι απόψεις τόσο του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, όσο και του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. Λόγω του ότι τα αρχικά υποβληθέντα σχέδια έχριζαν τροποποιήσεων, η αιτήτρια εταιρεία αναμένεται να ετοιμάσει νέα διορθωμένα σχέδια, όσον αφορά την κατασκευή του πεζόδρομου σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Τοπική Αρχή, τα οποία θα προσκομίσει στην Πολεοδομική Αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης και η χορήγηση της Πολεοδομικής Έγκρισης Διαφυλαχθέντων Θεμάτων για την κατασκευή/διαμόρφωση του παραλιακού πεζόδρομου. Περαιτέρω ενημερώνεστε, ότι στο πλαίσιο χορήγησης της Πολεοδομικής Άδειας για Διαίρεση Γης σε Οικόπεδα έχει προβλεφθεί η κατασκευή και μίας δεύτερης πορείας πεζών ανατολικότερα του παραλιακού πεζόδρομου στη θέση που δείχνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο του Παραρτήματος “Α” που λειτουργούσε ως χωμάτινη πορεία, χωρίς καμιά νομική υπόσταση, η οποία θα λειτουργεί ως δημόσια διάβαση πεζών και θα διευκολύνει την πορεία των πεζών προς τον παραλιακό πεζόδρομο.

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.035, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

α. Το έργο αφορά σύμπλεγμα οικοδομών/κατοικιών στην περιοχή του κόλπου του “Πηλού” στην Χλώρακα και δεν εμπίπτει στον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο (Παράρτημα I ή II), οπόταν δεν απαιτείτο η ετοιμασία και κατάθεση περιβαλλοντικής μελέτης.

β. Τα τεμάχια ανέγερσης των κατοικιών είναι παραθαλάσσια με υψομετρική διαφορά από την ακτογραμμή και εμπίπτουν σε πολεοδομική τουριστική ζώνη Τ2β.

γ. Στο πλαίσιο αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κατοικιών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζήτησε τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν έφερε ένσταση στη χορήγηση πολεοδομικών αδειών με προϋπόθεση την υλοποίηση όρων για προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτές περιλήφθηκε και όρος ώστε να διασφαλιστεί η ζώνη προστασίας της παραλίας.

δ. Για το θέμα της συνέχισης της κατασκευής του παραλιακού πεζόδρομου στον κόλπο του “Πηλού”, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζήτησε ξανά τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο αυτό, δεν έφερε ένσταση στη κατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου και εισηγήθηκε όπως, για προστασία του οικοσυστήματος, της γεωμορφολογίας και του ανάγλυφου της περιοχής, αυτός κατασκευαστεί έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση σοβαρών επιπτώσεων στο άμεσο και έμμεσο περιβάλλον (επιπτώσεις στην ακτογραμμή, χλωρίδα, πανίδα, χωματουργικές εργασίες, κ.λπ.).

2. Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων