Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.525

Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.525, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω ερώτημα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Στις 24.06.2020, υποβλήθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή η Περιβαλλοντική Γνωμάτευση σε σχέση με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ετοιμάστηκε για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου. Στην παρούσα φάση, πραγματοποιείται η σχετική προεργασία σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε η Περιβαλλοντική Γνωμάτευση και συγκεκριμένα οι όροι που τη συνοδεύουν να τεθούν ενώπιον του Πολεοδομικού Συμβουλίου για συζήτηση και αξιολόγηση. Παράλληλα, για την περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, στις 03.06.2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας νέο Διάταγμα Λευκής Ζώνης (διάρκειας 6 μηνών). Περαιτέρω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Άμυνας για την επίλυση θεμάτων που έχουν προκύψει από νεότερες απαιτήσεις του εν λόγω Υπουργείου αναφορικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου.

Ακολούθως, τα θέματα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων μαζί με τους όρους της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης θα τεθούν, εκτός απροόπτου, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους ενώπιον του Πολεοδομικού Συμβουλίου για τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων/προτάσεών του για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο, τις οποίες και θα αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Στάδιο 111, 121 και 131 του συνημμένου Διαγράμματος 1). Θα ακολουθήσει η καθορισμένη από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο τετράμηνη περίοδος υποβολής ενστάσεων, η οποία θα οδηγήσει στην εγκεκριμένη/οριστικοποιημένη του μορφή από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας

Στην παρούσα φάση, η διαδικασία εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο των εργασιών Τριμελούς Επιτροπής του Πολεοδομικού Συμβουλίου, που το ίδιο καθόρισε (Στάδιο 81 του συνημμένου Διαγράμματος 1). Η εν λόγω Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία και αξιολόγηση των απόψεων/εισηγήσεων των Τοπικών Αρχών καθώς και των διαφόρων πληροφοριών για την περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, που έχουν προκύψει από διαβουλεύσεις με κυβερνητικά τμήματα και άλλους Φορείς ή άλλως πως, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην ολομέλεια του Πολεοδομικού Συμβουλίου, έτσι ώστε αυτό να καταλήξει στην προκαταρκτική του πρόταση για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο.

Για σκοπούς ενημέρωσης και σε σχέση με το συνημμένο Διάγραμμα 1, όπου και αποτυπώνονται τα 13 Στάδια της διαδικασίας εκπόνησης ή τροποποίησης Σχεδίων Ανάπτυξης, έχει παρατηρηθεί, από την μέχρι σήμερα εμπειρία ότι αυτή έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, η οποία υπερβαίνει τα 3 χρόνια. Σημειώνεται για σκοπούς σχετικής αναφοράς ότι, το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενες Τοπικές Αρχές με πολλαπλά προβλήματα ή θέματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ή/και διευθέτησης, άρχισε να μελετάται ως τέτοιο το Σεπτέμβριο του 2016.

Η δημοσίευση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, σύμφωνα με το Στάδιο 13 της διαδικασίας, θα κριθεί και σε σχέση με τη Διαδικασία Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Στάδιο 101 του συνημμένου Διαγράμματος 1) που δεν αφορά εργασίες κάτω από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, αλλά κάτω από τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο.

Σημειώνεται ότι, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με τη σχετική προς τον Δήμαρχο Δερύνειας με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου και στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, επιστολή του με Αρ. Φακ.: 05.33.007.002.007.003.006.001, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2020, ενημέρωσε ότι, η δημοσίευση του εν λόγω Τοπικού Σχεδίου φαίνεται να τοποθετείται χρονικά εντός του 2021. Η εν λόγω επιστολή επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων