Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.433

Απάντηση ημερομηνίας  3 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας  κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

                «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.                                            Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας τέτοιες συνδέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιτα, όχι μόνο είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους “όρους υδροδότησης πολυκατοικιών” όπως και η ανάγκη για τοποθέτηση αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.

3.                                            Στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.109/2012) και πιο συγκεκριμένα στον Κανονισμό 10(3) προνοείται όπως:

“(3) Για πολυκατοικίες όπου η πίεση του δικτύου δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τα διαμερίσματα:

(α)                                                                          το Συμβούλιο προβαίνει στην εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού προς την πολυκατοικία στο πλησιέστερο σημείο του τεμαχίου από τον κύριο αγωγό, όπου τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή για τις ανάγκες ολόκληρης της πολυκατοικίας:

Νοείται ότι, το ακριβές σημείο της παροχής καθορίζεται από το Συμβούλιο, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή

(β)          ο ιδιοκτήτης και/ή καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας ή σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα (1) για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακόσια (800) λίτρα το καθένα

(γ)          η υδατοδεξαμενή του ισογείου συνδέεται με την υδατοδεξαμενή της οροφής ή τα ντεπόζιτα, με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου, ο οποίος τοποθετείται εξωτερικά ή με ειδικό κανάλι

(δ)          η υδατοδεξαμενή της οροφής έχει χωρητικότητα που αντιστοιχεί με τουλάχιστον πεντακόσια (500) λίτρα για κάθε υποστατικό και είναι τέτοιας κατασκευής που επιτρέπεται η τακτική επιθεώρησή της

(ε)          η ευθύνη της συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού, βαρύνει τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή”.

4.                                            Παρόμοια πρόνοια υπάρχει και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 159/2012) και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017).

5.            Εντούτοις, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας σημειώνει ότι επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει τη μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας.  Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απ΄ όπου το υποστατικό προμηθεύεται πόσιμο νερό.  Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

6.            Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικού (Κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι σωλήνων που είναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21).

7.            Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού αναφέρει ότι λόγω της ανέγερσης ψηλών κτιρίων/πύργων, η ανάγκη τοποθέτησης ντεποζίτων για την άντληση νερού σε ψηλότερους ορόφους έχει καταστεί αναγκαία.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2), η ανάγκη για τοποθέτηση ντεποζίτου νερού στο ισόγειο επιβάλλεται για υποστατικά πάνω από τέσσερις ορόφους όπου υπάρχει και η ανάγκη τοποθέτησης αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.

8.            Στους κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Κανονισμός  11(2)), αναφέρονται τα επιτρεπόμενα υλικά για κατασκευή ντεποζίτων νερού χωρίς όμως να επιβάλλεται ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσει ο αιτητής/ιδιοκτήτης.

9.            Διευκρινίζεται περαιτέρω από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(στ), η ευθύνη για τη συντήρηση της κεντρικής παροχής (σωλήνα παροχέτευσης) μέχρι τον/τους υδρομετρητές βαρύνει το Συμβούλιο και η ευθύνη για τη συντήρηση της υπόλοιπης υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνα διανομής) και του ερμαριού υδρομετρητών, βαρύνει τον ιδιοκτήτη.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2)(ε) ο καταναλωτής βαρύνεται και με την ευθύνη συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού.

10.          Τέλος, σημειώνεται ότι για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/all/778CC9674D7191C7C2258495002C9E35?opendocument

11.          Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων