Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.422

Απάντηση ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.422, ημερομηνίας 12 Μαρτίου, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο “Ο περί της Ασφάλειας των Λουσμένων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020”, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων και το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχεδίου συζητήθηκε λεπτομερώς, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με το Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης αλλά και με τις Οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.

2.         Επιπρόσθετα, με ταυτάριθμη επιστολή μας ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου, 2020, ζητήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επί του προσχεδίου του εν λόγω νομοσχεδίου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η προώθησή του στη Νομική Υπηρεσία για τη διεξαγωγή νομοτεχνικού ελέγχου.  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με επιστολή του ημερομηνίας 29 Μαΐου, 2020 απάντησε ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο του και δεδομένων των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε πρόσφατα το προσχέδιο του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία για τη διεξαγωγή νομοτεχνικού ελέγχου.

3.         Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί το υπό αναφορά νομοσχέδιο ιδιαίτερα σημαντικό γιατί με αυτό θεσμοθετείται για πρώτη φορά η ναυαγοσωστική προστασία τόσο των λουσμένων, όσο και των ναυαγοσωστών.  Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση κεντρικής υπηρεσίας στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης της ναυαγοσωστικής προστασίας στη βάση επαγγελματικών προτύπων και διεθνών καλών πρακτικών.  Το εν λόγω νομοσχέδιο επικεντρώνεται στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για τον τρόπο λειτουργίας της ναυαγοσωστικής προστασίας, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά όλες τις οργανωμένες παραλίες για τις οποίες υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας, δυνάμει των προνοιών του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ. 59) και για τις οποίες έχει ευθύνη το Κράτος.  Μέσω του υπό αναφορά νομοσχεδίου διασφαλίζεται η εφαρμογή αλλά και η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου “ΣΑΛΑΜΙΣ” το οποίο ως γνωστό έχει εκπονηθεί από το Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις και αφού έτυχε της εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30/5/2018, τέθηκε σε εφαρμογή με επιτυχία.

4.         Το υπό αναφορά νομοσχέδιο μέσω του Εθνικού Σχεδίου “ΣΑΛΑΜΙΣ” παρέχει τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας οργανωμένων παραλιών με στόχο την παροχή ύψιστης ναυαγοσωστικής προστασίας, τόσο στους λουόμενους, όσο και στους ίδιους τους ναυαγοσώστες, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραγόντων όπως είναι:

          (α)     ο βαθμός επικινδυνότητας της κάθε παραλίας,

          (β)     η επισκεψιμότητα της κάθε παραλίας τόσο από πλευράς αριθμού επισκεπτών όσο και από πλευράς ωραρίου,

          (γ)     η οργάνωση της ναυαγοσωστικής προστασίας πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα τόσο σε ό,τι αφορά θέματα ασφαλείας όσο και τον τρόπο απασχόλησης των ναυαγοσωστών, την εκπαίδευσή τους, τα προσόντα κ.λπ.,

          (δ)  τη βέλτιστη επιχειρησιακή αξιοποίηση των ναυαγοσωστών, λαμβάνοντας υπόψη και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επέκταση της περιόδου απασχόλησής τους,

          (ε)     την προμήθεια και τυποποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού.

5.         Επισημαίνεται ότι με το παρόν νομοσχέδιο δεν επιδιώκεται η ρύθμιση της λειτουργίας των Ναυαγοσωστικών Σχολών ή η ρύθμιση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη που απασχολείται είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων.  Σε σχέση με το ερώτημα που αφορά στην κατοχύρωση του επαγγέλματος των Ναυαγοσωστών, συναφώς αναφέρεται ότι η θέση του Ναυαγοσώστη ανήκει στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό και συνακόλουθα διέπεται από τους Κανονισμούς του όπως και το υπόλοιπο Τακτικό και Εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία.  Πέραν τούτου και δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα υποβλήθηκε το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προωθήσει προσχέδιο Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση του Ναυαγοσώστη στο ΤΔΔΠρ για έναρξη της διαδικασίας συζήτησης και έγκρισής του.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων