Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.377

Απάντηση ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.377, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων της Στατιστικής Υπηρεσίας και σας διαβιβάζω σχετικό πίνακα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα.

2. Τα στοιχεία αναφέρονται στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2019. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

4. Επισημαίνεται ότι, στο αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η επαρχία δηλώνεται από τον εργοδότη, αλλά δεν υπάρχει ομοιόμορφη καταγραφή της. Κατά την εγγραφή της επιχείρησης, ζητείται από τον εργοδότη να εγγράφει ξεχωριστά τα παραρτήματα της επιχείρησης στην κάθε επαρχία, όμως δεν υποχρεώνεται να το πράξει. Κάποιοι εργοδότες (σε αυτούς περιλαμβάνεται και η κυβέρνηση) επιλέγουν να δηλώνουν ως επαρχία την έδρα της επιχείρησης, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία (για την κυβέρνηση/Γενικό Λογιστήριο, επαρχία είναι η Λευκωσία). Δεν είναι γνωστό το ποσοστό των εργοδοτών που επιλέγουν να κάνουν ξεχωριστά την εγγραφή ανά επαρχία ή όχι. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ερμηνεία των στοιχείων που δίνονται, αφού δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα κατά επαρχία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων