Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.310

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2020 της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας κ. Ρέας Γεωργίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.310, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

1.      Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, επί τη βάση ποιου σχεδίου λειτουργούσαν οι αναθέτουσες αρχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όσον αφορά την προώθηση και εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, σημειώνεται ότι, η εφαρμογή των προνοιών και κατευθυντήριων οδηγιών του εκδοθέντος Σχεδίου Δράσης 2012-2014 παραμένει υποχρεωτική, καθώς πρέπει να εφαρμόζονται και τα σχετικά εγχειρίδια που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

          Σημειώνεται ότι, στους διαγωνισμούς που διεξάγει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο, προς κάλυψη αναγκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, χρησιμοποιούνται πράσινες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά Σχέδιο Δράσης, όπως διάφορες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης για ανακυκλωμένο χαρτί, είδη καθαρισμού, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό γραφείου κ.λπ., με χρήση επικαιροποιημένων προτύπων, όπου υπάρχουν, είτε υπό μορφή απαιτήσεων, είτε υπό μορφή απόδοσης πλεονεκτήματος, προς διασφάλιση του σχετικού ανταγωνισμού.  Ειδικότερα, πριν από την εκπόνηση των εν λόγω διαγωνισμών, γίνονται διαβουλεύσεις τόσο με τους αγοραστές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και με τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά, όπου συζητούνται και λαμβάνονται οι απόψεις τους επί όλων θεμάτων που αφορούν τις προδιαγραφές/απαιτήσεις, καθώς επίσης στην εκπόνηση των προδιαγραφών/απαιτήσεων συμμετέχει εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται.

          Στις δε επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών, όπου απαιτείται, διορίζεται και συμμετέχει ως μέλος, λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος.

2.      Εν σχέση με τα ερωτήματα υπ’ αριθμούς 2 και 3 της Ερώτησης (εάν έχουν υποβληθεί σχέδια δράσης από οργανισμούς δημοσίου δικαίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος και πότε αναμένεται να αναθεωρηθεί το Σχέδιο Δράσης), σημειώνεται ότι το πρόσταγμα για την αναθεώρησή του, έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια αρχή.

3.      Όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα, οι σημαντικότερες προκλήσεις που κατά τη δική μας εμπειρική θεώρηση, αντιμετωπίζουν οι αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά την προώθηση και εφαρμογή των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων είναι οι εξής:

          (α)     Το γεγονός ότι, λόγω της υπό ανάπτυξη νέας αγοράς πράσινων προϊόντων σε ορισμένους τομείς, οι εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές για συγκεκριμένα οικολογικά είδη έχουν εκπονηθεί πρόσφατα, με αποτέλεσμα η κυπριακή αγορά/σχετική βιομηχανία να μην είναι ακόμη σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς στις εν λόγω απαιτήσεις (π.χ. πρότυπα και σημάνσεις για κομποστοποιήσιμα/βιοαποικοδομήσιμα σακούλια).

          (β)     Η πιστοποίηση των οικονομικών φορέων και των προϊόντων που εμπορεύονται με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικές σημάνσεις αντίστοιχα, είναι κατά κανόνα δαπανηρή (ανάγκη διενέργειας σχετικών επενδύσεων, τέλη πιστοποίησης και σημάνσεων, κόστος εξασφάλισης αναλύσεων από εξειδικευμένα χημεία του εξωτερικού π.χ. για μπογιά κλπ.), με αποτέλεσμα εν δυνάμει προσφέροντες να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν τα εν λόγω ποσά και κατ’ επέκταση τη μείωση του ανταγωνισμού.

          (γ)     Ως εκ του πρόσθετου κόστους που αναφέρεται στο σημείο (β) πιο πάνω, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν προϊόντα με οικολογική σήμανση αμφισβητούμενης ποιότητας (τρίτων χωρών), ως ισοδύναμη με τα ζητούμενα κλασικά σήματα που έχουν αναπτυχθεί στην αγορά και ζητούνται στα έγγραφα διαγωνισμών.  Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση προς αξιολόγηση της εν λόγω ισοδυναμίας, όπως προνοείται στη νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, επιπλέον χρόνος στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και άλλες νομικές επιπλοκές περί της ισοδυναμίας, ήτοι ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (π.χ. Συμφωνία-Πλαίσιο για φωτοτυπικό χαρτί).»

Απάντηση ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.310, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαραλάμπου Θεοπέμπτου

                «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση στην απάντησή μας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α)            Το Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ετοιμάστηκε το 2012 και εφαρμόζεται από τις αναθέτουσες αρχές, παράλληλα με τις αναθεωρήσεις και τις κατευθυντήριες Οδηγίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της EE για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.  Το Σχέδιο Δράσης θεσπίστηκε βάσει της σχετικής Ανακοίνωσης που εξέδωσε η EE το 2003 [COM(2003) 302].  Το 2004 εκδόθηκε και το πρώτο εγχειρίδιο με τίτλο “Buying Green”.  To 2006, μέσω της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τέθηκαν οι στόχοι πολιτικής των ΠΔΣ, ενώ το 2008, με την Ανακοίνωση της EE 2008[COM(2008)400], αποφασίστηκε η θέσπιση κοινών κριτηρίων για τις ΠΔΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Το 2011 δημοσιεύθηκε η δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου των ΠΔΣ.  Το 2014 δημοσιεύτηκαν οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και αρχές των ΠΔΣ.  Τότε ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης και του Σχεδίου Δράσης των ΠΔΣ.  Λόγω όμως των επικείμενων αλλαγών στη νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και την εναρμόνιση με τις νέες Οδηγίες, αποφασίστηκε η αναμονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας εναρμόνισης.  Οι Οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν και εναρμονίστηκαν στην εθνική νομοθεσία το 2016.  Παράλληλα, το 2016 εκδόθηκε το τρίτο εγχειρίδιο για τις ΠΔΣ από την EE, ενώ το 2018 το εγχειρίδιο αυτό εκδόθηκε και στην ελληνική γλώσσα, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, με πρωτοβουλία του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.  Η αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2021.

β)            Από το 2012 και εντεύθεν έχουν ληφθεί Σχέδια Δράσης από μερικούς μόνο οργανισμούς δημοσίου δικαίου.  Συγκεκριμένα, έχουν ληφθεί Σχέδια Δράσης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

γ)            Η αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2021, λαμβάνοντας υπόψη και τα τυχόν μέτρα που προωθούνται στο πακέτο κυκλικής οικονομίας της EE και συνάδουν με τα θέματα των ΠΔΣ.  Το Σχέδιο θα καλύπτει την περίοδο έως το 2027 και θα τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν την κατάθεση του στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

δ)            Οι Αρχές και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες προκλήσεις και δυσκολίες, ως προς την εφαρμογή των ΠΔΣ, όπως:

  • περιορισμένη γνώση των πράσινων και οικολογικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά,

  • περιορισμένος αριθμός οικολογικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά,

  • έλλειψη ενδιαφέροντος από κυπριακές βιομηχανίες για παραγωγή οικολογικών προϊόντων,

  • δυσκολία στην κοστολόγηση του κύκλου ζωής,

  • αυξημένες τιμές αγοράς των πράσινων και οικολογικών προϊόντων/υπηρεσιών,

  • ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία από τους προσφοροδότες,

  • έλλειψη ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών από τους ίδιους τους προμηθευτές/παραγωγούς κ.ά.

2.            Σημειώνεται ότι, από το 2014 τέθηκε σε εφαρμογή από το Τμήμα Περιβάλλοντος ο θεσμός των “CY GPP AWARDS”, τα οποία λειτουργούν ως κίνητρο για την εφαρμογή των ΠΔΣ. Ο θεσμός αυτός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  Στόχος των “CY GPP AWARDS” είναι η αναγνώριση και βράβευση των Αναθέτουσων Αρχών και Οργανισμών που εφαρμόζουν πράσινες αγορές.  Ο θεσμός των “CY GPP AWARDS” επεκτάθηκε από το 2017 σε περισσότερες κατηγορίες αγορών, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.  Η επέκταση αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση και βράβευση των οργανισμών και επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου για τις πράσινες αγορές και επιλογές τους, στη διάδοση του μηνύματος για την ύπαρξη ανάγκης για αύξηση και ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά και στην προώθηση της επιλογής τους σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις.

3.            Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων