Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.277

Απάντηση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.277, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής από τους δικαιούχους του ενοικίου για τη χρήση τ/κ περιουσιών τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα και αν υπάρχει δυνατότητα και τρόπος καταβολής του ενοικίου υπό μορφή εμβάσματος και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.         Η είσπραξη του ενοικίου για τη χρήση των τ/κ περιουσιών γίνεται από τα Λογιστήρια των Κλάδων Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, με την ταυτόχρονη ενημέρωση του Μηχανογραφικού Συστήματος είσπραξης ενοικίων και την έκδοση της απόδειξης είσπραξης προς το μισθωτή.

3.         Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, σε συνέχεια αιτημάτων από μισθωτές τ/κ περιουσιών και μέσα στα πλαίσια παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες, έχει προωθήσει την εγκατάσταση μηχανών αποδοχής συναλλαγών με κάρτες, σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία των Κλάδων Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Νοείται ότι οι ανάλογες προμήθειες των συναλλαγών προς τις Τράπεζες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό των Τ/Κ Περιουσιών.

4.         Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου είχε ζητηθεί από μισθωτές η πληρωμή ενοικίου υπό μορφή εμβάσματος ικανοποίησε το αίτημα σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στα πλαίσια αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανογραφημένου συστήματος της Υπηρεσίας μελετάται η εφαρμογή διαδικασίας είσπραξης μέσω εμβασμάτων από όλους τους μισθωτές τ/κ περιουσιών.

5.         Όσον αφορά στα άλλα ερωτήματα σας πληροφορούμε ότι:

          Α)      Ταμείο Τουρκοκυπριακών περιουσιών

                   Με βάση τους Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους 139/91 έως 144(Ι)/2018, έχει ιδρυθεί Ειδικό Ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών”, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση του Κηδεμόνα. Στο Ταμείο κατατίθενται όλες οι εισπράξεις και από αυτό γίνονται όλες οι πληρωμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

          Β)      α)      Όλες οι πληρωμές αποζημιώσεων από τις απαλλοτριώσεις τ/κ περιουσιών ανέρχονται περίπου στα €130.808.000, είναι κατατεθειμένες προς όφελος των Τ/κ ιδιοκτητών, σε Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα,

                             β)      Μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, στο Ταμείο Τ/κ Περιουσιών έχει δημιουργηθεί αποθεματικό ύψους € 2.580.770, το οποίο προκύπτει από τα έσοδα, ενοίκια, συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Χορηγίας, μείον τις δαπάνες. Το αποθεματικό μπορεί να καλύψει ελλειμματικό Προϋπολογισμό όταν τα έσοδα δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες ή τη διάθεση τους για εργασίες τις οποίες ο Κηδεμόνας θα κρίνει αναγκαίες. Η Κρατική Χορηγία τα έτη 2019, 2020, έχει μειωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί μέρος του αποθεματικού.

Γ)      Οι συνολικές εισπράξεις του Ταμείου Τ/κ Περιουσιών τα έτη 2019, 2018, 2017, φαίνονται συγκεντρωτικά ανά κατηγορία εσόδων για όλες τις επαρχίες όπου συμπεριλαμβάνεται και η κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών:

 

5050 ΤΜΗΜΑ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

            ΕΣΟΔΑ

        ΕΣΟΔΑ

     ΕΣΟΔΑ

 

Άρθρο

Πραγματικά 2019

Πραγματικά  2018

Πραγματικά

2017

 

 

EUR

EUR

EUR

1300

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡ & ΑΓΑΘ

78.963

45.301

57.497

1500

ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜ  ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔ

4.595.419

4.211.219

4.328.625

1650

ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ

2.471

10.790

11.863

1750

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

6.400.000

7.173.042

6.450.429

1900

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (αφορά στα ημερομίσθια συνεργείων επιδιορθώσεων τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στις δαπάνες του Ταμείου)

3.393.924

3.446.364

3.389.558

 

 

 

 

 

Σύνολα

 

14.470.776

14.886.717

14.237.972

Δ)      Οι μόνες οφειλές της Δημοκρατίας προς το Ταμείο Τ/κ Περιουσιών, αφορούν στις αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων τ/κ περιουσιών οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί προς όφελος των Τ/κ ιδιοκτητών τους.

6.      Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.» 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων