Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.178

Απάντηση ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2020 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.178, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Δεκέλεια και οι ζημιές που προκαλεί λόγω των εκπομπών ρύπων στις περιουσίες των κατοίκων του Οικισμού Δεκέλειας

          Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ ότι έχουν ζητηθεί οι απόψεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου τις οποίες παραθέτουμε.

          Σημειώνεται ότι τα ερωτήματα αναφορικά με ρυπογόνες ουσίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων όπως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα οποία κοινοποιείται η ερώτησή σας.

          “Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σχετικά με τα προβλήματα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του Σταθμού της Δεκέλειας, η Αρχή Ηλεκτρισμού σας πληροφορεί τα ακόλουθα:

1.         Εισαγωγή

          Οι έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής του Σταθμού, συνολικής δυναμικότητας 360ΜW, εγκαταστάθηκαν μεταξύ των ετών 1982 και 1992, ενώ από τον Ιούνιο του 2010 έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση έξι Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) συνολικής δυναμικότητας 100ΜW περίπου. Ανάμεσα στους στόχους που τέθηκαν πριν την εγκατάσταση όλων των μονάδων ήταν και η υιοθέτηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για τη μείωση των ρύπων των αέριων εκπομπών. Ο Σταθμός σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα, τα οποία γενικά έχουν χαμηλό ποσοστό τέφρας και ανθρακικού υπόλοιπου και στις πλείστες περιπτώσεις δεν χρειάζεται η εγκατάσταση αντιρρυπαντικής προστασίας για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων. Η συνεισφορά του Σταθμού της Δεκέλειας στην παραγωγή της ΑΗΚ είναι σημαντική αφού αποτελεί το 36% της παραγωγής (στοιχεία 2018). Στο Σταθμό εργοδοτείται προσωπικό που αριθμεί σε περίπου 200 άτομα.

2.         Ενέργειες

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου έγιναν στο παρελθόν, όπως και με την ευκαιρία της εγκατάστασης των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, διάφορες περιβαλλοντικές μελέτες τόσο για τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας όσο και για τους άλλους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ. Η ΑΗΚ σε όλες τις περιπτώσεις έλαβε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των περιβαλλοντικών μελετών και κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση τους.

Επισημαίνεται ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση Αντιρρυπαντικών συστημάτων Απονίτρωσης, μείωσης δηλαδή των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου για όλες τις μηχανές ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2.

          2.1     Παρακολούθηση ποιότητας αέρα

Η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για την προστασία των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας γίνεται πάντοτε πάνω σε συστηματική βάση. Η ΑΗΚ διεξάγει μετρήσεις των συγκεντρώσεων ρύπων σε επίπεδο εδάφους με όργανα που βρίσκονται σε μία ειδικά εξοπλισμένη κινητή μονάδα η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Σταθμό. Η μονάδα αυτή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και μετά από συνεννόηση με το κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας, βρίσκεται εντός του χωριού της Ορμήδειας.

2.2.    Καπνοδόχοι

Το ύψος των καπνοδόχων στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας έχει αυξηθεί με μεγάλη δαπάνη από 60 μέτρα που ήταν αρχικά στα 100 μέτρα για καλύτερη διασπορά των ρύπων, με κόστος ΕΥΡΩ 1.300.000 περίπου.

          2.3    Ποιότητα Καυσίμων

Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας χρησιμοποιεί καύσιμα με προδιαγραφές που έχουν στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουάριου 2008 ο Σταθμός χρησιμοποιεί καύσιμο με περιεκτικότητα στο θείο λιγότερη από 1%, χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το 2018 ο μέσος όρος θείου στο καύσιμο ήταν 0,92%.

2.4.    Καυστήρες

                   Για την καλύτερη δυνατή καύση ο διασκορπισμός του μαζούτ μέσα στους κλιβάνους γίνεται με τη μέθοδο πεπιεσμένου ατμού. Επίσης όλοι οι λέβητες χρησιμοποιούν ειδικούς καυστήρες παραγωγής χαμηλού ποσοστού οξειδίων του αζώτου.

2.5.    Παρακολούθηση απόδοσης της καύσης

Γίνεται παρακολούθηση της καύσης επί συνεχούς βάσης και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Για να διατηρούνται οι σωληνώσεις των λεβήτων καθαρές και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα γίνεται καθαρισμός των σωληνώσεων των Λεβήτων κάθε 8 ώρες. Κατά την διαδικασία αυτή, γνωστή ως εκκαπνισμός, ατμός εμφυσάται με πίεση επί των σωληνώσεων και στη συνέχεια, όταν ο ατμός αναμιχθεί με τα καυσαέρια, παρασύρει την καπνιά από τις σωληνώσεις.

2.6.    Παρακολούθηση της ποιότητας των εκπομπών

Οι εκπομπές ρύπων από τις μονάδες παραγωγής του Σταθμού παρακολουθούνται με όργανα μέτρησης και καταγραφής της συγκέντρωσης διαφόρων ρύπων που είναι ενσωματωμένα σε κάθε μία από τις καπνοδόχους του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας. Οι αναλυτές αυτοί επιτρέπουν στην ΑΗΚ να επιβεβαιώνει ότι η ποσότητα και ποιότητα των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος και να επεμβαίνει άμεσα για διόρθωση όπου είναι δυνατόν.

2.6.1.      Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων

Οι μετρήσεις και οι συναφείς ετήσιες εκθέσεις της συγκέντρωσης των εκπεμπόμενων ρύπων κατά το 2018, που έχουν ήδη κατατεθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν επίσης αποσταλεί στις γειτνιάζουσες με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας Κοινότητες, είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. Ανάλογες είναι και οι μετρήσεις για το 2019, οι οποίες όμως ακόμα δεν έχουν αποσταλεί επίσημα στο αρμόδιο Υπουργείο. Παρατηρούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, οριακές αποκλίσεις στις εκπομπές, που κυρίως οφείλονται στις  απότομες αλλαγές των φορτίων των Μονάδων, λόγω των διακυμάνσεων της Αιολικής Παραγωγής, με αποτέλεσμα να μην βελτιστοποιείται η καύση στους λέβητες και οι ρύποι να είναι αυξημένοι. Ωστόσο, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες έτσι ώστε αυτές να περιοριστούν στα προβλεπόμενα όρια.

2.6.1.1.                                Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων των Ατμολεβήτων 1-6

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, απαιτείται η συνεχής μέτρηση και καταγραφή των ρυπαντικών ουσιών, (α) οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένων ως ΝΟΧ, (β) σκόνης και (γ) η περιοδική - κάθε 3 μήνες - μέτρηση του διοξειδίου του θείου (SO2).

Με βάση την άδεια λειτουργίας του Σταθμού, οι οριακές τιμές εκπομπής των ρυπαντικών ουσιών στα αέρια απόβλητα από κάθε φουγάρο, καθορίζονται ως χιλιοστόγραμμα (mg) της εκάστοτε ρυπαντικής ουσίας ανά κανονικό κυβικό μέτρο m3) των αερίων αποβλήτων και είναι οι πιο κάτω:

CO= 100 mg/Nm3

NOX= 450 mg/Nm3

SO2= 1700 mg/Nm3

Σκόνη= 50 mg/Nm3  (100 mg/Nm3 για καύσιμο με τέφρα άνω το 0.06%)

Οι ανωτέρω οριακές τιμές αναφέρονται πάντα στις ίδιες συνθήκες αναφοράς που είναι,

-     3% κατά όγκο περιεκτικότητα σε οξυγόνο των αερίων αποβλήτων, (Ο2) ref,

-     Πίεση (απόλυτη) 101.3 kΡa, (Ρ)ref,

-     Θερμοκρασία 0 °C, (Τ) ref, και

-     0% ποσοστό υγρασίας στα αέρια απόβλητα, (Η2Ο) ref.

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, διαπιστώνεται ότι είναι εντός των πιο πάνω οριακών τιμών και συνεπώς αποδεκτά, εφόσον:

·               καμιά μέση τιμή ανά ημερολογιακό μήνα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές εκπομπών,

·               στην περίπτωση της σκόνης, το 97% των 48ωρων μετρήσεων δεν υπερβαίνουν το 110% της αντίστοιχης οριακής τιμής,

·               στην περίπτωση των ΝΟΧ το 95% των 48ωρων μετρήσεων δεν υπερβαίνουν το 110% της αντίστοιχης οριακής τιμής,

·               στην περίπτωση των μεμονωμένων μετρήσεων του SΟ2, η κάθε μια μέση ωριαία τιμή δεν υπερβαίνει το 110% της αντίστοιχης οριακής τιμής.

2.6.1.2.      Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2

Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας των ΜΕΚ 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, οι οριακές τιμές εκπομπής των ρυπαντικών ουσιών στα αέρια απόβλητα από το φουγάρο κάθε μηχανής, καθορίζονται ως χιλιοστόγραμμα (mg) της εκάστοτε ρυπαντικής ουσίας ανά κανονικό κυβικό μέτρο (Νm3) των αερίων αποβλήτων και είναι οι πιο κάτω:

CO= 130 mg/Nm3

NOX= 225 mg/Nm3 (μετά την επεξεργασία του καυσαερίου με ουρία)

SO2= 565 mg/Nm3 (το χρησιμοποιούμενο καύσιμο πρέπει να έχει περιεκτικότητα θείου μέχρι 1%)

Σκόνη= 50 mg/Nm3

Οι ανωτέρω οριακές τιμές αναφέρονται πάντα στις ίδιες συνθήκες αναφοράς, που είναι

-       15% κατά όγκο περιεκτικότητα σε οξυγόνο των αερίων αποβλήτων, (Ο2) ref,

-       Πίεση (απόλυτη) 101.3 kPa, (P) ref,

-       Θερμοκρασία 0 °C, (Τ) ref, και

-       0% ποσοστό υγρασίας στα αέρια απόβλητα, (Η2Ο) ref.

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, διαπιστώνεται ότι είναι εντός των πιο πάνω οριακών τιμών και συνεπώς αποδεκτά, εφόσον:

·                  Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα CΟ ήταν για όλες τις μηχανές κάτω από το επιτρεπτό όριο,

·               Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ΝΟΧ ήταν για όλες τις μηχανές κάτω από το επιτρεπτό όριο, (δεν ξεπερνά το 110% του ορίου των 225). Κατά την διαδικασία πλυσίματος του στροβιλοσυμπιεστή ο ψεκασμός ουρίας διακόπτεται με αποτέλεσμα οι μετρήσεις των ΝΟΧ να αυξάνονται περίπου 5%,

·               Οι μηνιαίες μέσες τιμές του εκπεμπόμενου διοξειδίου το θείου SΟ2 από όλες τις μηχανές ήταν κάτω του ορίου,

·               Οι εκπομπές σκόνης ήταν για όλες τις μηχανές κάτω του ορίου,

·               Οι εκπομπές Αμμωνίας ήταν για όλες τις μηχανές κάτω του ορίου.

2.7     Χρηματοδότηση Έργων

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της ΑΗΚ, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο, χρηματοδοτήσεις έργων κοινής ωφελείας στις γειτονικές κοινότητες Ορμήδειας και Ξυλοτύμπου όπως επίσης και στον Συνοικισμό ΑΗΚ.

3.          Συμπεράσματα

Η Αρχή Ηλεκτρισμού κατέβαλε και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής της πολιτικής, όπου προέχει η προστασία της υγείας των κατοίκων των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με όλους τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μετρήσεις των εκπομπών αερίων αποβλήτων είναι ένα μέρος της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται από την ΑΗΚ για την μείωση των ρυπαντικών ουσιών στα καυσαέρια που εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις των τριών Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λήφθηκαν για το 2018 και μέχρι σήμερα για το 2019, μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά και είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από την Άδεια Εκπομπής Αέριων Αποβλήτων για τους τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς.

Τέλος, η ΑΗΚ θα ήθελε να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι εντάσσει μέσα στους πρωταρχικούς της στόχους:

·                την προστασία της υγείας του προσωπικού της και του κοινού,

·                τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

·                την προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

          Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.”.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2020 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.178, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.      Η επιστολή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με ημερ. 28.11.2019 προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία σας κοινοποιήθηκε, δίνει την εικόνα για τις ενέργειες που λαμβάνονται εκ μέρους της ΑΗΚ για την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των όρων λειτουργίας των περιβαλλοντικών Αδειών που της χορηγήθηκαν για την αέρια ρύπανση και την ποιότητα του αέρα.

2.      Επιπρόσθετα, αναφέρω ότι στο πλαίσιο των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016, η αρμόδια Αρχή (δηλαδή οι Υπουργοί Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) χορήγησε στις 14.11.2017 την Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών (ABE) με αρ. 12/2017 για τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Η/Σ Δεκέλειας.  Η ισχύς της εν λόγω Άδειας είναι μέχρι τις 31.12.2020.

3.      Με βάση σχετικούς Όρους Λειτουργίας της πιο πάνω ABE, η ΑΗΚ προχώρησε:

(α)     στην εγκατάσταση οργάνων συνεχούς μέτρησης αερίων αποβλήτων στα φουγάρα όλων των μονάδων του Η/Σ Δεκέλειας.  Οι μετρήσεις αυτές αποστέλλονται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για έλεγχο τήρησης των οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στην ΑΒΕ.

(β)     στην εγκατάσταση μονάδας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε οικισμούς της περιοχής.  Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις η Μονάδα εγκαταστάθηκε στην Κοινότητα Ορμήδειας.

          Με βάση τις πιο πάνω μετρήσεις, ο Η/Σ Δεκέλειας λειτουργεί εντός των ορίων που καθορίζονται στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων