Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.077

Απάντηση ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.077, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει ο έντιμος βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης είναι η ακόλουθη:

α.      Με βάση τον σχετικό Νόμο που τροποποιεί τον Περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο [Ν. 162(1)/2011], Άρθρο 23(Α) και (Β), έχει συσταθεί από το 2011, Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ) οι αρμοδιότητες του οποίου είναι οι ακόλουθες:

          i.        Η διαμόρφωση και οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών.

          ii.       Η εποπτεία και έλεγχος του προγράμματος εκπαίδευσής τους.

          iii.      Η λήψη προκαταρκτικής απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα μιας κλινικής να προσφέρει ειδικότητα.

          iv.      Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

          v.       Η απόφαση σε σχέση με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διευθυντή αναγνωρισμένης για ειδικότητα κλινικής/εργαστηρίου.

          vi.      Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας σε περίπτωση πλημμελούς εκπαίδευσης και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων.

β.      Με βάση τις πιο πάνω αρμοδιότητες, μέλη του ΣΙΕ με την παρούσα και παλαιότερη σύσταση, έχουν διαχρονικά επισκεφθεί αριθμό αναγνωρισμένων για ειδικότητα κλινικών των νοσηλευτηρίων στην Κύπρο. Έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις από το 2014 μέχρι και σήμερα και προγραμματίζονται επίσης, εντός του 2020, επισκέψεις στις υπόλοιπες αναγνωρισμένες για ειδικότητα κλινικές.

γ.       Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται με την κάθοδο των καθηγητών/μελών του ΣΙΕ στην Κύπρο, αφού των επισκέψεων ηγείται είτε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθηγητής Πάρης Τέκκης είτε ο Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Απόστολος Καμπαρούδης.

δ.      Εκτός από τις επισκέψεις μελών του Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου και οι αρμόδιες Αρχές από το Υπουργείο Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέπτονται κλινικές στην Κύπρο για αντίστοιχη αξιολόγηση. Σας αναφέρεται ότι, κατά το 2018 επισκέφθηκε την Κύπρο κλιμάκιο από την Ελλάδα με σκοπό την αξιολόγηση όλων αναγνωρισμένων και υπό αξιολόγηση για την παραχώρηση έγκρισης εκπαίδευσης Παιδιατρικών Κλινικών στα νοσηλευτήρια της Κύπρου. Στη συνέχεια ακολούθησε και η σχετική αναγνώριση των Παιδιατρικών Κλινικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και Λεμεσού.

ε.       Κατά τη διάρκεια όλων των προαναφερόμενων επισκέψεων τηρούνται σημειώσεις και με βάση τις σημειώσεις αυτές, το Υπουργείο Υγείας κατόπιν συνεννόησης με το Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης προχωρεί σε συστάσεις είτε προς τις ίδιες τις κλινικές, είτε με τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων για τη βελτίωση τόσο του περιεχομένου όσο και το επιπέδου των διαδικασιών που ακολουθούνται.

          Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων