Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.065

Απάντηση ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.065, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)     Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει “Σχέδιο Καταπολέμησης της Ποντίκας”, το οποίο έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμόν 73.752 και 80.704, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνιών 27.06.2012 και 26.05.2016, αντίστοιχα.  Στα πλαίσια του εν λόγω Σχεδίου, το Τμήμα Γεωργίας διεξάγει εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας με δικά του συνεργεία σε γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές, οι οποίες κρίνονται ως σοβαρές εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας.  Το συνεργείο του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές της Επαρχίας έχει καλύψει ήδη μεγάλο μέρος των γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών, που θεωρούνται σοβαρές εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας.

(β)     Το ίδιο Τμήμα προβαίνει επίσης σε μια σειρά άλλων μέτρων περιορισμού της ποντίκας, όπως είναι η εγκατάσταση τεχνητών φωλιών ανθρωποπουλιών σε διάφορες γεωργικές περιοχές (συγκεκριμένα στην Επαρχία Αμμοχώστου έχουν τοποθετηθεί τέσσερις τεχνητές φωλιές) και η προώθηση των εθελοντικών εκστρατειών με τη συμμετοχή οργανωμένων συνόλων και κρατικών υπηρεσιών.

(γ)     Επιπρόσθετα, οι πρόνοιες του προαναφερόμενου Σχεδίου παρέχουν τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να προμηθεύονται το ποντικοδόλωμα Doa Rat Bait που παρασκευάζει το Τμήμα Γεωργίας στην επιδοτημένη τιμή των €0,50 ανά κιλό συν Φ.Π.Α., έτσι ώστε να διεξάγουν οργανωμένες εκστρατείες εντός των διοικητικών ορίων τους.  Το Τμήμα Γεωργίας έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια διαφωτιστικές διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις Τοπικές Αρχές στην εφαρμογή ορθολογικών εκστρατειών και στην ορθή χρήση των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης της ποντίκας καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον.

(δ)     Στην Επαρχία Αμμοχώστου οι πλείστοι Δήμοι και Κοινότητες προβαίνουν σε οργανωμένες εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας εντός των διοικητικών τους ορίων.  Σημειώνεται ότι λόγω των κατάλληλων καιρικών συνθηκών κατά το έτος 2019, αλλά και της πολυομβρίας της χειμερινής περιόδου, παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού της ποντίκας.

(ε)     Η καταπολέμηση της ποντίκας και άλλων τρωκτικών εντός και περιμετρικά των οικιστικών περιοχών και στα αποχετευτικά συστήματα πραγματοποιείται από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι Τοπικές Αρχές, τα Συμβούλια Αποχετεύσεως και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους.  Στην Επαρχία Αμμοχώστου υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων, εργοδοτώντας σε μόνιμη βάση συνεργείο δύο ατόμων, το οποίο προβαίνει σε συνεχή καταπολέμηση των τρωκτικών πέριξ των οικιστικών περιοχών και κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης.

(στ)   Επισημαίνεται επίσης και ο σημαντικός ρόλος στον περιορισμό του πληθυσμού της ποντίκας που διαδραματίζουν επίσης οι ίδιοι οι πολίτες, που θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αποφυγής δημιουργίας εστιών πολλαπλασιασμού των τρωκτικών και μέτρα προστασίας των περιουσιών τους.

(ζ)     Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για περιορισμό των προβλημάτων που προκαλούνται από τους πληθυσμούς της ποντίκας σε γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές.

(η)     Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.»

Απάντηση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.065, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό 23.06.011.04.065 και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα πιο κάτω:

1.         Το όλο θέμα όσον αφορά την καταπολέμηση των τρωκτικών εντός και στις παρυφές των πόλεων και των κοινοτήτων είναι αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων.

2.         Στα πλαίσια ελέγχου του αριθμού των τρωκτικών στο ύπαιθρο, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), με τη συνδρομή μελών κυνηγετικών συλλόγων που έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης συμμετέχει ενεργά στις σχετικές εκστρατείες.

3.         Παράλληλα από το 1995 έχει αρχίσει το πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης των τρωκτικών με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για ανθρωποπούλια των οποίων η κύρια τροφή τους είναι τα τρωκτικά.  Μέχρι σήμερα η ΥΘΠ έχει τοποθετήσει και παρακολουθεί πέραν των 250 τεχνητών φωλιών παγκύπρια και επεκτείνει το εν λόγω δίκτυο σε γεωργικές περιοχές αλλά και κατά μήκος της Νεκράς Ζώνης, περιοχής ιδιαίτερα προσβεβλημένης με τρωκτικά.

4.         Η συνεισφορά της εν λόγω μεθόδου εκεί και όπου εφαρμόστηκε θεωρείται πολύ
σημαντική στον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών μέσω ενός φυσικού τους
θηρευτή αλλά και στη ταυτόχρονη μείωση των τρωκτικοκτόνων τα οποία δυνητικά
μπορεί να προκαλέσουν δευτερογενείς δηλητηριάσεις τόσο σε είδη μη στόχους
(αρπαχτικά πουλιά ή και γάτους που τρέφονται με προσβεβλημένα τρωκτικά) αλλά και είδη τα οποία δυνατό να τραφούν με τρωκτικοκτόνο (κοινώς «σιταρούδι») όπως περδίκια, κάτι που έχει καταγραφεί στο παρελθόν.

5.            Η ΥΘΠ είναι στη διάθεση των κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τρωκτικά σε γεωργικές περιοχές εντός των ορίων τους, να συνδράμει, μέσω ενημέρωσης αυτών για τη χρήση του είδους ως βιολογικού “ελεγκτή” των τρωκτικών και να προβεί στη τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για ανθρωποπούλια όπου κι αν αυτό ενδείκνυται, στον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων