Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.029

 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.029, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Κοινοβουλευτική Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)     Η συχνότητα επιθεωρήσεων γερανών καθορίζεται στο άρθρο 35 του περί Εργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134, σύμφωνα με το οποίο οι γερανοί υπόκεινται σε εξέταση αμέσως προ της εγκαταστάσεως και της για πρώτη φορά χρήσεως τους σε κάθε εργοτάξιο και ακολούθως τουλάχιστον μία φορά κάθε 14 μήνες.

(β)     Στα εργοτάξια ψηλών κτηρίων γίνονται κατά προτεραιότητα συχνότερες επιθεωρήσεις, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα εργοτάξια και πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους μελετητές και στους Συντονιστές Εκτέλεσης των έργων, από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο μέτρο των δυνατοτήτων και πόρων που διαθέτει το Τμήμα.

(γ)     Η ασφαλής λειτουργία του γερανού σε εργοτάξιο σε συνεχή βάση αποτελεί ευθύνη του κατόχου του (π.χ. εργολάβος/κύριος του έργου κ.λπ.).  Σύμφωνα με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, ο κάτοχος του γερανού οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο χειριστή, να παρέχει επίβλεψη, να συντηρεί κατάλληλα τον γερανό και να εφαρμόζει ασφαλή μέθοδο εργασίας.  Οι απαιτήσεις αυτές ελέγχονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων από τους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων