Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.028 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.028, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

2.      Σε ό,τι αφορά το ερώτημα 1 πληροφορείστε ότι η εξέταση των αιτημάτων για πολιτικό άσυλο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.      Σε ό,τι αφορά το ερώτημα 2, και συγκεκριμένα την επιβολή ποινών για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών, πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Άρθρο 14Β) αρμόδια Αρχή για τα θέματα αυτά είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.  Επειδή, όμως, για τα άτομα τα οποία απασχολούνται παράνομα και οι εργοδότες δεν καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017, όπου διαπιστωθεί περίπτωση αδήλωτης εργασίας μισθωτού, έστω και αν πρόκειται για παράνομη απασχόληση, επιβάλλεται στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο πεντακόσιων ευρώ (€500) για κάθε μισθωτό αναφορικά με το μήνα κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε ημερολογιακό μήνα ή οποιοδήποτε μέρος του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, πριν από το μήνα μέσα στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.  Περαιτέρω, η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι “[Ο] μισθωτός, αναφορικά με τον οποίο διαπράχθηκε η [...] παράβαση, τεκμαίρεται ότι απασχολείτο συνεχώς από τον εργοδότη, στην υπηρεσία του οποίου βρισκόταν την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης, για τους αμέσως προηγούμενους έξι (6) μήνες με αποδοχές ίσες με μιάμιση φορά το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά την ημέρα της παράβασης, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η περίοδος απασχόλησης ήταν βραχύτερη ή/και ότι το ποσό αποδοχών ήταν χαμηλότερο:  Νοείται ότι όπου διαπιστώνεται ότι η πραγματική περίοδος απασχόλησης είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών ή και ότι το πραγματικό ποσό αποδοχών ήταν ψηλότερο του τεκμαιρόμενου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική περίοδος ή και το πραγματικό ποσό αποδοχών.”

4.      Αναφορικά με το ερώτημα 3, πληροφορείστε ότι στους αιτητές οι οποίοι διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και δεν διαθέτουν εισοδήματα ή άλλους οικονομικούς πόρους, παρέχονται υλικές συνθήκες υποδοχής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

5.      Σχετικά με το ερώτημα 4 σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην προσπάθεια που έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας έχει προχωρήσει στη σύσταση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.  Η Υπηρεσία προβαίνει σε ελέγχους πέραν των 6 000 εργοδοτών και 13 000 εργοδοτουμένων ετησίως.  Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, εντοπίστηκαν 1 556 αλλοδαποί από τρίτες χώρες εκ των οποίων οι 117 ήταν παράνομοι (7,52%).  Πέραν τούτου, η Υπηρεσία έχει συμπεριλάβει στο ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων και τον τομέα Γεωργίας/Κτηνοτροφίας και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου μήνα κάθε χρόνου διεξάγονται στοχευμένες επιθεωρήσεις στον τομέα αυτό.  Για σκοπούς καλύτερου αποτελέσματος οι επιθεωρήσεις γίνονται και σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Τελωνείων.

5.      Τέλος, σημειώνεται ότι γίνονται συχνά κοινές εκστρατείες για διερεύνηση της παράνομης εργασίας με τη συνεργασία της Αστυνομίας με βάση πληροφορίες/καταγγελίες που λαμβάνονται στη γραμμή 77778577 που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων