Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.753

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.753, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

(i)        Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αποστείλει εγκύκλιο στις 23 Οκτωβρίου 2017 προς τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων για το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας (Παράρτημα I).

(ii)       Το Υπουργείο Οικονομικών στην εγκύκλιο του με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2020 για τον Προϋπολογισμό για το 2020 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020-2022 περιλαμβάνει σχετική αναφορά του πιο πάνω Νόμου (Παράρτημα II).

          Σχετική είναι και η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2019 (Παράρτημα III).

(iii)    Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τον εμπλουτισμό δημοσίων κτιρίων με έργα τέχνης τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:  (α) Μητρώο Έργων Τέχνης σε Δημόσια Κτίρια (Παράρτημα IV) και (β) Μητρώο Δημοσίων Κτιρίων (Παράρτημα V), τα οποία ενημερώνονται με βάση την πληροφόρηση που το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας λαμβάνει από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (κρατικούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).  Διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι στο Μητρώο Έργων Τέχνης έχουν καταχωριστεί, για σκοπούς συνέχειας, και τα έργα τέχνης τα οποία τοποθετήθηκαν σε δημόσια κτίρια δυνάμει των καταργηθέντων περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημοσίων Κτιρίων Νόμων του 1992 μέχρι 1999.  Σήμερα, στο Μητρώο Δημόσιων Κτιρίων είναι καταχωρισμένα ενενήντα ένα (91) κτήρια εκ των οποίων εννέα (9) ανήκουν στη Δημοκρατία και ογδόντα δύο (82) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»

Σημείωση:     Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων