Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.575

Απάντηση ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.575, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

       «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με το ερώτημά σας:

1.         Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

          Την 1/11/2019 έχει υποβληθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Τμήμα Περιβάλλοντος για εξασφάλιση Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης (Στάδιο 10 του συνημμένου Διαγράμματος 1)[1].  Παράλληλα, την 1/11/2019, δημοσιεύθηκε Διάταγμα Λευκής Ζώνης για την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου.  Όταν αποσταλεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η Περιβαλλοντική Γνωμάτευση, θα συζητηθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο και θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση για το Σχέδιο Ανάπτυξης, η οποία και θα αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για δημοσίευση.

          Το Τοπικό Σχέδιο αναμένεται να δημοσιευτεί από τον Υπουργό Εσωτερικών σε διάστημα τριών περίπου μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της σχετικής Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση όμως ότι η Γνωμάτευση δεν θα απαιτεί τη διενέργεια πρόσθετων μελετών και δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ειδική ρύθμιση, που θα μεταθέσουν τη δημοσίευσή του σε μεταγενέστερο στάδιο.

2.         Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας

Στην παρούσα φάση η διαδικασία εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου βρίσκεται στο στάδιο των Εργασιών του Πολεοδομικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της ειδικής Επιτροπής που καθόρισε (Στάδιο 8 του συνημμένου Διαγράμματος 1)1.  Η εν λόγω Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία και αξιολόγηση των απόψεων/εισηγήσεων των Τοπικών Αρχών καθώς και των διάφορων πληροφοριών για την περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, που έχουν προκύψει από διαβουλεύσεις με κυβερνητικά Τμήματα και άλλους Φορείς ή άλλως πως, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην ολομέλεια του Πολεοδομικού Συμβουλίου, έτσι ώστε αυτό να καταλήξει στην προκαταρκτική του πρόταση για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο.

Για σκοπούς ενημέρωσης και σε σχέση με το συνημμένο Διάγραμμα 1, όπου και αποτυπώνονται τα 13 Στάδια της διαδικασίας εκπόνησης ή τροποποίησης Σχεδίων Ανάπτυξης, έχει παρατηρηθεί από την μέχρι σήμερα εμπειρία ότι αυτή έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, η οποία υπερβαίνει τα 3 χρόνια.  Σημειώνεται ότι, το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 3 πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενες Τοπικές Αρχές με πολλαπλά προβλήματα με θέματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ή/και διευθέτησης, άρχισε να μελετάται το Σεπτέμβριο του 2016.

Η δημοσίευση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, σύμφωνα με το Στάδιο 13 της διαδικασίας, θα κριθεί και σε σχέση με τη Διαδικασία Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Στάδιο 10 του συνημμένου Διαγράμματος 1)1

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.


 

[1] Τα στάδια της Εκπόνησης ενός Τοπικού Σχεδίου φαίνονται στο Διαγράμμα 1, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 με την παρούσα επιστολή, και αποτελούν μέρος σχετικής διαδικασίας η οποία καθορίστηκε υπό τη μορφή Εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την εκπόνηση, αναθεώρηση και τροποποίηση Τοπικών Σχεδίων/Σχεδίων Περιοχής.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων