Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.385

 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτηση με αρ. ερ. 23.06.011.03.385, από το αρμόδιο Τμήμα, το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

2. Το Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή ελέγχου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζει Εθνικό Πρόγραμμα για τον έλεγχο υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Το Πρόγραμμα βασίζεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Οδηγία 96/23/ΕΚ), στην οποία καθορίζεται επ’ ακριβώς ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων ζωικής προέλευσης, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται για αντιβιοτικά από το κάθε Κράτος Μέλος και είναι ανάλογος του αριθμού των σφαγέντων ζώων του προηγούμενου έτους.

3. Η Κύπρος εφαρμόζει τους απαραίτητους αλλά και ακόμη πιο αυξημένους ελέγχους. Το σχετικά χαμηλό ποσοστό των μη συμμορφούμενων δειγμάτων για αντιβιοτικά, οφείλεται στους συστηματικούς ελέγχους, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή σε περιπτώσεις μη συμμορφούμενων δειγμάτων και κατ’ επέκταση στη συμμόρφωση των παραγωγών ως προς την τήρηση των χρόνων αποχής. Χρόνος αποχής είναι η αναγκαία περίοδος μεταξύ της τελευταίας χορήγησης του αντιβιοτικού και της παραγωγής των ζωικών προϊόντων, ώστε να μην περιέχουν κατάλοιπα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια.

4. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα/αποτελέσματα του ελέγχου των αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν είναι απαραίτητα ανάλογα των πωλήσεων Κτηνιατρικών Αντιμικροβιακών ουσιών.

5. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των πωλήσεων Κτηνιατρικών Αντιμικροβιακών ουσιών στην Κύπρο είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων